Liselerde Alan Seçimi Sürecinde Sinema Teknolojilerinin Kullanımı: Rehberlik Hizmetlerinde Alternatif Bir Bireyi Tanıma Tekniği

Eğitimde ebeveynler, öğretmenler ve okul psikolojik danışmanları anahtar bir rol oynamaktadır. Bu ana paydaşlar, öğrencilerin eğitim ortamında yaşadığı sorunlar ve çeşitli konulardaki duygu ve düşünceleri hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olursa, eğitim öğretim sürecinde daha etkin rol oynayabilmekte ve öğrencilerin geleceği ile ilgili önemli kararlarda daha destekleyici olabilmektedir. Liselerde 10. sınıfta yapılan alan seçimi, öğrencilerin mesleki geleceği için kritik öneme sahiptir. Bu süreçte öğrenciler okul psikolojik danışmanlarının, öğretmenlerinin ve ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Kararını verememiş öğrenciler açısından son derece zor olan bu süreçte okul psikolojik danışmanlarının, öğretmenlerin ve ebeveynlerin tutum ve davranışları bu öğrenciler üzerinde dikkate değer bir ağırlığa sahiptir. Belgesel filmler, insanların yaşantılarını doğal ortamlarında inceleyerek, toplumsal belleği kayıt altına almaktadır. Bu filmlerin çözümlenmesi, kültürel çalışmalar yürüten araştırmacılara yeni bakış açıları kazandırmakta ve gelecek nesillere aktarılan zengin bir araştırma kaynağı olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışma, keşif yöntemli belgesel film türü anlayışıyla lise öğrencilerinin alan seçimi hususunda yaşadıkları sorunların psikolojik ve sosyolojik temellerini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda öğrencilerin alan seçiminde yaşadığı sorunlar, öğrenciler alanını seçerken göz önünde bulundurduğu faktörler ve öğrencilerin bu kritik karar ile ilgili duygu ve düşünceleri sinema teknolojisinin imkânlarıyla kayıt altına alınarak belgesel bir film çekilmiş olup; çekilen filmin betimsel çözümlemesi araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Bu yönüyle bu çalışma, öğrencilerin okullarda yaşadığı sorunların anlaşılması için sinema teknolojilerinin kullanıldığı alternatif bir bireyi tanıma tekniğini de içeriğinde barındırmaktadır.

Parents, teachers and school counselors play a key role in education. If these main stakeholders have more detailed information about the problems experienced by students in the educational environment and their feelings and thoughts on various issues, they can play a more active role in the education process and be more supportive in important decisions about the future of students . The field selection made in the 10th grade in high schools is a critical decision for the professional future of the students. In this process, students need the support of their school counselors, teachers and parents. The attitudes and behaviors of school counselors, teachers and parents have a significant weight on these students in this process, which is extremely difficult for students who have not made their decision.Documentary films record the social memory by examining the lives of people in their natural environments. The analysis of these films gives new perspectives to researchers carrying out cultural studies and it is a rich source of research that is passed on to future generations. This study aims to investigate the psychological and sociological foundations of the problems faced by Anatolian high school students in their 10th grade field selection decisions with the discovery method of documentary film genre. In this context, a documentary film was made by record the problems experienced by the students in the selection of the field, the factors that the students consider while choosing the field and the students' feelings and thoughts about this critical decision with the cinema technology's possibilities; the descriptive analysis of the film was made by the researchers. In this respect, this study includes an alternative technique for recognizing students using cinema technologies in order to understand students' problems in schools.

Kaynakça

Aktepe, V. (2005). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 15-24.

Atlas, R. S., & Pepler, D. J. (1998). Observations of bullying in the classroom. The Journal of Educational Research, 92(2), 86-99.

Blikstad-Balas, M. (2017). Key challenges of using video when investigating social practices in education: contextualization, magnification, and representation. International Journal of Research & Method in Education, 40(5), 511-523.

Calderwood, C., Ackerman, P. L., & Conklin, E. M. (2014). What else do college students “do” while studying? An investigation of multitasking. Computers & Education, 75, 19-29.

Dökmen, Ü.(1992). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Kuruluşu, Gelişmesi, Çalışmaları, ÖSYM Yayınları, Ankara.

Dyke, M., Harding, A., & Liddon, S. (2008). How can online observation support the assessment and feedback, on classroom performance, to trainee teachers at a distance and in real time?. Journal of Further and Higher Education, 32(1), 37-46.

Gates, B. (2013). Teachers need real feedback. TED Talks Education. Accessibile da: https://www. ted. com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback.

Kaya, K. (2013). Okul İdarecilerinin Gözüyle Seçmeli Ders Uygulaması, Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, s:41 Van, 2013.

Kelecioğlu, H. (2002). Ortaöğretim Başarı Puanlarının Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanan ÖYS ÖSS ve Tek Aşamalı Sınavda Uygulanan ÖSS İle İlişkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 135–144.

Kulaksızoğlu, A. (2007). Ergenlik Psikolojisi. (9. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı Kuramlar Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Küçükahmet, L. (2002). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (13. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Külahçı, Ş. (1994). Mikro Öğretimde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Deneyimi. Eğitim ve Bilim. TED, 91,18.

Lee, D., Arthur, I. T., & Morrone, A. S. (2017). Using video surveillance footage to support validity of self-reported classroom data. International Journal of Research & Method in Education, 40(2), 154-180.

Liang, J. (2015). Live video classroom observation: an effective approach to reducing reactivity in collecting observational information for teacher professional development. Journal of Education for Teaching, 41(3), 235-253.

Memduhoğlu, H. Basri., Mazlum, Mehmet., Seçmeli Ders Uygulamasının Sosyal ve Pedagojik Temelleri ve Yansımaları, Kesintili On İki Yıllık Zorunlu Eğitim Modelinde Seçmeli Dersler Sempozyumu, s:41 Van, 2013.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, https://ogm.meb.gov.tr ›meb_ iys_dosyalar › 20161748_MYLLY_EYYT , Erişim Tarihi: 20.12.2019

Noeth. R. J., Engen, H. B. ve Noeth, P. E. (1984). Making career decisions: A self-report of factors that help high school students. The Vocational Guidance Quarterly. 32,240-48.

Özyürek, R., & Atıcı, M. K. (2016). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimi kararlarında kendilerine yardım eden kaynakların belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(17).

Pickering, A. J., Blum, A. G., Breiman, R. F., Ram, P. K., & Davis, J. (2014). Video surveillance captures student hand hygiene behavior, reactivity to observation, and peer influence in Kenyan primary schools. PloS one, 9(3), e92571.

Randahl, G. J., Hansen, J. I. ve Haverkamp, B. E. (1993). Instrumental behaviors following test adminisration and interpretation: Exploration validity of the Strong Interest Inventory. Journal of Counseling and Development. 71,435-440.

Telman, C. (2002). Başarıya Giden Yolda Meslek Seçimi. (2. Basım). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Tomczyk, Ł. (2018). Digital competences of parents in the matter of electronic threats. In SHS Web of Conferences (Vol. 48, p. 01004). EDP Sciences.

Vurucu, F. (2010). Meslek lisesi öğrencilerinin meslek seçimi yeterliliği ve meslek seçimini etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı, İstanbul.

Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2000). Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M , Candan, F , Demir, Y . (2020). Liselerde Alan Seçimi Sürecinde Sinema Teknolojilerinin Kullanımı: Rehberlik Hizmetlerinde Alternatif Bir Bireyi Tanıma Tekniği . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 707-717 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/57874/676355