Kutsalın Ziyareti: İnanç Turizminin Altında Yatan Güdüler ve Karadeniz Bölgesi İnanç Turizmi Potansiyeli

Öz İnanç turizmi, insanlık tarihinde en eski turizm biçimlerinden biridir. Kişi, manevi tatmin, iç huzur bulma arzusuyla çeşitli inanç merkezlerine ziyarette bulunur. İnsanları böyle bir tecrübeyi yaşamaya yönelten bazı etkenler bulunmaktadır. İşte bu çalışma, insanları inanç turizmine yönelten etkenleri anlamayı, Doğu Karadeniz bölgesinin inanç turizmi bakımından yerine belirlemeyi ve Doğu Karadeniz’de inanç turizmi potansiyelini artırmaya yönelik politikalara katkı sunacak öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Doğu Karadeniz bölgesi, ilk çağlardan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Bu bakımdan birçok inanç ve kültüre ev sahipliği yapan Doğu Karadeniz, bu kültür ve inançlara ait birçok eseri de bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle Karadeniz bölgesinin, çeşitli inanç ve kültürler açısından önemli bir inanç turizmi potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Eşsiz doğal güzelliği yanında tarihi, sanatsal ve mistik değere sahip eserleri barındıran bu bölge, gelecekte önemli bir inanç turizmi merkezine dönüşmesi bakımından bazı politikaların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. İlk olarak Doğu Karadeniz bölgesinde inanç turizmi açısından önem arz eden eserlerin öncelikle en önemlilerin aslına uygun olarak restarasyonu kritik bir adım olarak söylenebilir. Çünkü bir defa yapılan yatırım, memnuniyetin sağlanması halinde uzun süre ziyaretçi artışını sağlayacaktır. Turizm arz kaynaklarının çokluğu yanında tanıtımı da önemlidir. Kitle iletişim aracı olan İnternetin bu bölgenin tanıtımında etkin olarak kullanılması, çeşitli dillerde sayfalar hazırlanması, yurtdışı ve yurtiçi önemli turizm acentelerinin temsilcilerine bölgeyi tanıtıcı etkinlikler düzenlenmesi bu bölgenin inanç turizmi potansiyelini artırmak bakımından önemli olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Aksoy, M. (2002). Türkiye'de İnanç Turizmine Genel Bir Bakış ve Hristiyanlığın Seyahate Verdiği Önem. 2000. Yılında Hıristiyanlık (Dünü, Bugünü ve Geleceği) (9-10 Haziran 2001). içinde (s. 417-431). Ankara: Dinler Tarihi Araştırmaları-III.

Aktüel Arkeoloji. Karadeniz Tarihi. http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/karadeniz-tarihi

Alıcı, M. (2005). Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Bir Metodolojik Yaklaşım Veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi V(3), 73-120.

Avcı, E. (2011). İzmir’in İnanç Turizmi Potansiyelinin Seyahat Acentaları Açısından Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Bayhan, A. A. (2005). Anadolu Kültür Mirasında Şebinkarahisar. İstanbul: Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları.

Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap.

Bekdemir, Ü., Sezer İ. (2013). İnanç Turizmi Bağlamında Yapılan Türbe Ziyaretlerinin Yöre Halkındaki Yansımaları: Giresun İli Örneği. Geçmişten Günümüze Giresun’da Dinî Ve Kültürel Hayat Sempozyumu-I (25-27 Ekim 2013), içinde (s. 269-278). Mehmet Fatsa (Ed.) Giresun: Giresun İl Özel İdaresi Kültür Serisi-2.

Certel, H. (2016). Din Psikolojisi. Isparta: Berikan Yayınevi.

Cilacı, O. (2003). İnanç Turizmi ve Eyüp Sultan. Eyüp Sultan Sempozyumu VII. içinde (s. 102-107). İstanbul: Elit Matbaacılık.

Doğaner, S. (2009). Din ve Turizm: Türkiye’de İnanç Turizmi. Eğribel, E. ve Özcan, U. (Ed.) Türkiye’de Toplum Bilimlerin Gelişimi II içinde (ss. 338-350). İstanbul: Kitabevi,

Göktaş, L. S. (2016). Şanlıurfa ve Konya İllerinin İnanç Turizmi Potansiyelleri Ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı Açısından İki İlin Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Hökelekli, H. (1993). Din Psikolojisi. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Kızılgeçit, M. (2017). Din Psikolojisinin 100’ü. Ankara: Otto.

Köse, A., Ayten, A. (2010). Türbeler Popüler Dindarlığın Durakları. İstanbul: Timaş.

Küçük, M. A. (2010). İnanç Turizmi Açısından Türkiye, Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği) Sempozyuım.. içinde (755-789). Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayınları.

MEB, (2014). Turizm ve İnsan Psikolojisi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Mehmedoğlu, A. U. (2013). İnanç Psikolojisine Giriş. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Ordu Gezi Rehberi. (2015). Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. http://www.ordukulturturizm.gov.tr/Eklenti/42498,gezi-rehberi-2015.pdf?0

Oymak, İ. (2013). Harput'ta Bulunan Kutsal Mekanlar Ve İnanç Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu (23-25 Mayıs 2013). içinde (851-878). Enver Çakar (Ed.) Elazığ: Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları.

Özpay A. G. (2017). Türkiye’de İnanç Turizmine Yeni Bir Örnek: Kutsal Balıklı Göl (Malatya). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3): 937-951.

Özşahin, E. (2012). İnanç Turizmi Ve Jeomorfoloji İlişkisine Bir Örnek: Mekke (Suudi Arabistan). Akademik Bakış Dergisi. 32: 1-20.

Paksoy, S., Paksoy, M. (2013). İnanç Turizminde Esrab-I Kehf'in Yeri Ve Önemi. Uluslararası İnanç Turizmi ve Ashab-ı Kehf Sempozyumu (20-22 Eylül 2012). içinde (s. 137-143). Seydihan Küçükdağlı, Serdar Yakar (Ed.). Kahramanmaraş, Öncü Basımevi.

Peker, H. (2016). Din Psikololojisi. İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Sargın, S. (2006). Yalvaç’ta İnanç Turizmi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2): 1-18

Smith, E. E., Hoeksema-Nolen, S., Fredrickson, B. & Loftus, G.R. (2016). Atkinson & Hilgard Psikolojiye Giriş. Öznur Öncül & Deniz Ferhatoplu (Çev.). Ankara: Arkadaş.

Şahiner, T. (2012). İnanç Turizmi Potansiyeli ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı Açısından Karaman. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Tanrıverdi, H. (2014). Felsefi Düşünce ve İslam Dünyasındaki Seyri. Adem Çatak ve Berat Sarıkaya (Ed.),Uluslararası İslami İlimlerini Teşekkülü ve İslami İlimler Arası İlişkiler Sempozyumu (28-30 Nisan 2014 Bişkek). içinde (s. 175-190) Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.

Tellioğlu, İ. (2007). Doğu Karadeniz Bölgesinin Türk Yurdu Haline Gelmesi Hakkında Bir Değerlendirme. Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları 2(2): 654-664.

Trabzon. Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. http://www.trabzonkulturturizm.gov.tr/Eklenti/59518,home-of-trabzon-turkcepdf.pdf?0

Turan, Y. (1999). Psikolojik ve Sosyal Yönleriyle Kurban. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Turan, Y. (2017). Kişilik ve Dindarlık. İstanbul: Ensar Yayınları.

Turan, Y. (2018). Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(1): 479-516.

Uyanık, N. (2011). Geleneksel Kültürden Popüler-Medyatik Kültüre: İnanç Turizmi ve Midyat. Uluslararası Midyat Sempozyumu (7-9 Ekim 2011.) içinde (965-972).

Zaman, M. (2005). Türkiye’nin Önemli İnanç Turizmi Merkezlerinden Biri Sumela (Meryamana) Manastırı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Blilimler Enstitüsü Dergisi 6(2): 1-24.

Kaynak Göster

APA Turan, Y . (2020). Kutsalın Ziyareti: İnanç Turizminin Altında Yatan Güdüler ve Karadeniz Bölgesi İnanç Turizmi Potansiyeli . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 153-163 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/53307/682501