KLASİK VE MODERN TRAJEDİLERDE İNTİHAR: HAMLET VE ‘NIGHT, MOTHER OYUNLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Tarih boyunca intihar teması farklı yazarlar tarafından işlenmiş ancak zaman içinde yazarlar intihar temasına farklı bakış açılar geliştirmişlerdir. Doğal olarak; intihar teması hem klasik hem de modern trajedilerde ortak bir konudur. Ancak bu konunun işlevi farklıdır. Klasik trajedilerde, dinsel ve sosyal normlara göre ele alınır ve toplumda bir damga olarak algılanır. Yani tema, klasik trajedilerde olumsuz çağrışımlara sahiptir. Diğer yandan, değişen bakış açılarıyla modern trajedilerde artık sosyal ya da dinsel bir tabu değildir ve hatta tema ‘intihar ile kendini gerçekleştirme’ gibi olumlu bir tarzda bile incelenebilir. Bu makale; Marsha Norman’ın 1983 yılında Pulitzer drama ödülünü kazanan Night, Mother adlı eserinde ve Shakespeare’in ünlü trajedilerinden biri olan Hamlet’ de intihar temasını ele alacaktır. Ayrı zamanlarda yazılmalarına rağmen, intihar teması bağlamında birlikte incelenebilirler. Makalemin amacı, intihar temasına yönelik değişen bakış açılarını sergilemek için bu oyunlarda intihar temasının rolünü incelemektir

SUICIDE IN CLASSIC AND MODERN TRAGEDIES: COMPARING THE PLAYS, HAMLET AND ‘NIGHT, MOTHER

Throughout history the theme of suicide has been handled by different authors yet they have developed different attitudes towards the theme. Naturally; the theme of suicide is a common subject both in classic and modern tragedies. However; it functions distinctively. In classic tragedies; it is handled according to religious and social norms and it is perceived as a stigma in the society. Namely; it has bad connotations in classic tragedies. On the other hand, it is not a social or religious taboo any more in modern ones with the changing perspectives and it can be examined even in a positive way such as ‘achieving autonomy by suicide’. This paper is about the theme of suicide in Marsha Norman‘s ‘Night, Mother which won the Pulitzer Prize for drama in 1983 and in Hamlet, a famous tragedy of Shakespeare. Although written in different times, they can be analyzed in terms of a common problem of humanity: suicide. The aim of this essay is to examine the role of suicide in these plays in order to display changing approaches

Kaynak Göster

APA Görmez, A , Kesmez, Ş . (2015). SUICIDE IN CLASSIC AND MODERN TRAGEDIES: COMPARING THE PLAYS, HAMLET AND ‘NIGHT, MOTHER . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 6-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289979