Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma: Bir Literatür Çalışması

Kişisel marka, çağcıl dönemin gündem maddelerinden biridir ve popülerliği nedeniyle hem pazarlama iletişimi uzmanlarının hem de akademisyenlerin ilgi alanına girmektedir. Uluslararası ve ulusal alanyazında konu ile ilgili çalışmalar olmakla birlikte; kişisel markanın mümkün olup olmadığı, tanımı, kapsamı hala tartışma konusudur. Kişisel marka kavramına ilişkin muğlak bakış açısından hareket eden bu çalışma; kişisel marka kavram ve uygulamalarını mercek altına almaktadır. Nitel şekilde tasarlanan çalışma, bir literatür taramasıdır. Çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Bu bağlamda uluslararası ve ulusal alanyazında kişisel marka kavram ve uygulamalarına ilişkin retrospektif tanımlayıcı literatür araştırması gerçekleştirilmiş ve uygun örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle marka ve marka yönetimi kavramları konu edilmiştir. Ardından kişisel marka kavramı detaylı bir şekilde mercek altına alınarak kişisel marka kavramının tarihsel gelişimine ve kişisel marka yönetim sürecine açıklık getirilmiştir. Çalışma, alanyazından hareketle kişisel marka kavram ve uygulamalarının mevcut durumuna ilişkin saptama yaparak kavramsal bir çerçeve oluşturmayı ve gelecek çalışmalar için ışık tutmayı amaçlamaktadır.

Personal Brand and Personal Branding: A Literature Review

Personal branding has gained a lot of attention in the modern era and due to its increased popularity is of interest to both marketing communication professionals and academics. There have been studies done on the subject in international and national literature; however, whether personal branding is even possible, its definition and scope are still matters of debate. Based on the inconsistent points of view regarding the concept of personal branding, this study scrutinizes the personal branding concepts and practices. This literature review based study used a qualitative research design and document analysis technique as the data collection method. A retrospective descriptive literature review on personal branding concepts and practices in international and national literature was conducted and an appropriate sampling method was used. First, the concepts of branding and personal brand management were discussed. Then, the concept of personal branding was examined in detail and its historical development and the personal brand management process were considered. The study aims to establish a conceptual framework to pave the way for future studies by determining the current situation of the concepts and practices of personal branding based on the literature.

Kaynakça

Arruda, W. (2003). An Introduction to Personal Branding-A Revolution in the Way We Manage Our Careers. USA: Reach Communications Consulting.

Arruda, W. ve Dixon, K. (2007). Career Distinction Stand Out by Building Your Brand. New Jersey: John Wiley & Sons.

Beckwith, H. ve Clifford Beckwith, C. (2007). Ben A.Ş.-Kendini Satma Sanatı. Çeviren: Ümit Şensoy. İstanbul: Optimist Yayınları.

Bişkin, F. ve Kaya, Y. (2011). İş Yaşamında Kişisel Marka. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 11 (21), 555-570.

Brooks, A. and Anumudu, C. (2016). Identity Development in Personal Branding Instruction. Adult Learning. 27 (1), 23-29.

Canbay, B. (2015). Edebiyatta Pazarlama ve Kişisel Markalaşma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 40, 190-209.

Chandler, D. (2006). Semiotics for Beginners. London: Routledge.

Eker, S. (2007). Provasız Hayatta Kişisel Marka Olabilmek. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Gehl, R. (2011). Ladders, Samurai and Blue Collars: Personal Branding in Web 2.0. First Monday. 16 (9), 3-24.

Gibson, C. (2016). Semboller Nasıl Okunur?. 3. Baskı. Çeviren: Cem Alpan. İstanbul: Yem Yayın.

Gülsoy, T. (1999). Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayıncılık.

Gürel, E. and Muter, C. (2005). From a Football Player to a Global Icon: The Case of David Beckham. 46th Ichper-SD Anniversary World Congress. 386-389. İstanbul.

Gürel, E. and Şengül, C. (2012). Personal Brand Analysis in Health Communications: Mehmet Öz. International Conference on Global Health and Crises Communication. Eskişehir.

Gürüz, D. ve Gürel, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon-Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Harper, D. (2020). Brand. 26.07.2020 tarihinde https://www.etymonline.com/search?q=brand adresinden alındı.

Hepekiz, İ. ve Gökaliler, E. (2019). Sosyal Medya Aracılığıyla Kişisel Markalar ve Benlik Sunumu. Erciyes İletişim Dergisi. 6 (1), 761-782.

İbicioğlu, H., Çelik, C. ve Atılgan, Ö. (2014). Kişisel Markalama Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Bireylerin Kariyer İlgisi Düzeyleri Bakımından Farklılıkların İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 9 (3), 1-16.

Karaduman, İ. (2016). Kişisel Marka Yönetimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaputa, C. (2011). Sen Bir Markasın. Çeviren: Evren Yıldırım. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Kaya, F., Uğurhan, Y. Z. C. ve Baycu, S. Uzoğlu (2019). Sosyal Medyada Kişisel Markalama: Nusr-et Instagram Örneği. Journal of Yasar University, 14/51, 196-2017.

Khedher, M. (2014). Personal Branding Phenomenon. International Journal of Information, Business and Management. 6 (2), 29-40.

Labreque, L, Markos, E. and Milne, G. (2010). Online Personal Branding: Processes, Challenges, and Implications. Journal of Interactive Marketing. 25, 37-50.

Lair, D., Sullivan, K. and Cheney, G. (2005). Marketization and The Recasting of The Professional Self. Management Communication Quarterly. 18 (3), 307-343.

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma. 3. Baskı. Çeviri Editörü: Selahattin Turan. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Montoya, P. and Vandehey, T. (2009). The Brand Called You: Make Your Business Stand Out in a Crowded Marketplace. USA: Mc-Graw Hill.

Nakiboğlu, B. ve Alkevli, A. (2016). Politik Pazarlamada Kişisel Marka-Aday Markası Yönetimi. Ankara: Akademisyen Yayınevi.

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2003). Tüketici Davranışı. 2. Baskı. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Ok, S. (2013). İlk Marka Hz. Adem Mi?. 2. Baskı. Ankara: Elma Yayınevi.

Pawar, A. (2016). The Power of Personal Brand. International Journal of Engineering and Management Research, 6 (2), 840-847.

Peters, T. (1997). The Brand Called You. Fast Company. 10, 83-89.

Purkiss, J. ve Royston-Lee, D. (2012). Brand You: Turn Your Unique Talents Into A Winning Formula. 2nd Edition. London: Pearson.

Rampersad, H. (2010). Hayatınızın CEO’su Olun. Çeviren: Sinan Gürtunca. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Rein, I., Kotler, P., Hamlin, M. and Stoller, M. (2005). High Visibility: Transforming Your Personal and Professional Brand. New York: McGraw-Hill.

Ries, A. ve Ries, L. (2003). Marka Yaratmanın 22 Kuralı. Çeviren: Atakan Özdemir. İstanbul: Mediacat Yayınları.

Roffer, R. (2000). Make a Name for Yourself: Eight Steps Every Woman Needs to Create a Personal Brand Strategy for Success. Australia: Currency Press.

Shepherd, I. (2005). From Cattle and Coke to Charlie: Meeting The Challenge of Self-Marketing and Personal Branding. Journal of Marketing Management. 21 (5-6), 589-606.

Taşkıran, H. (2017). Yeni Medyanın Kişisel Markalama Yönünden Kullanımı: CEO Markaları Üzerine Bir İnceleme. Intermedia International E-Journal. 4 (6), 120-140.

Tek, Ö. B. (1998). Pazarlama İyi İnsan Olmanın Bilimidir. Pazarlama Dünyası. 67, 1-16.

Thompson, A. E. (2010). Brand New You: Taking Ownership of Your Personal Brand. USA: Xlibris Corporation.

Tosun, N. (2010). İletişim Temelli Marka Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım.

Türk Dil Kurumu (2020), Marka. 19.07.2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/?kelime= sitesinden alındı.

Yaman, F. (2012). Toplumda Kişisel Marka Olmak: Türkiye’nin Kişisel Markaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. 1 (4), 182-197.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 9. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Waller, T. (2020). Personal Brand Management. USA: Springer.

Kaynak Göster

APA Gürel, E , Arslan, E . (2020). Kişisel Marka ve Kişisel Markalaşma: Bir Literatür Çalışması . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 694-706 . DOI: 10.48146/odusobiad.788591