Kırgız Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar Ve Yapılan Yanlışlıklar Üzerine Öneriler (Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrenciler Örneğinde)

Öz Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla beraber Sovyetler Birliği içinde bulunan Türk halkları bağımsızlıklarını ilan ederek Türk Cumhuriyetleri ortaya çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından bağımsızlığını ilan eden kardeş Türk Cumhuriyetleriyle siyasi, askeri, ekonomik, kültürel alanlar başta olmak üzere eğitim alanında da birçok ortaklıklar yapılmıştır. Böylelikle Türk soylulara Türkçe öğretimine de başlanılmıştır.Türkiye Türkçesi öğrenen Türk soylular arasında Kırgızlar da vardır. Gerek Kırgızistan’da gerekse Türkiye’de okuyan, çalışan ya da yaşamak için gelen Kırgızlara Türkiye Türkçesi öğretimi yapılmaktadır.              Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında 30 Eylül 1995 yılında ikili anlaşma ile Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi adında ortak bir devlet üniversitesi kurulmuştur. Bu üniversitede eğitim alacak olan Kırgız öğrencilere bir yıl hazırlık sınıfında Türkiye Türkçesi eğitimi verilmektedir. Bu çalışmada adı geçen üniversitede Türkiye Türkçesi öğrenen Kırgız öğrencilerin dil öğrenirken yaptıkları yanlışlıklar tespit edilerek yaptıkları yanlışlıklar gösterilmiştir. Ayrıca yapılan yanlışlıkların önüne geçilmesi için yapılması gerekenler konusunda öneriler sunulmuştur.With the disintegration of the Soviet Union, the Turkish people in the Soviet Union declared their independence and the Turkish republics emerged. Brother declared its independence by the Republic of Turkey with the Turkish Republic of political, military, economic and cultural fields, especially in the field of education have been many partnerships. As a result, Turkish natives began teaching Turkish.Turkey Turkish learning Turkish descent are among the Kyrgyz. Both Kyrgyzstan as well as in studying in Turkey, Turkey Turkish training for employees to live or are made from Kyrgyz.September 30, 1995 by a bilateral agreement between the Republic of Turkey in the Republic of Kyrgyzstan Turkey Manas University was established Kyrgyzstan- a state university named partners. This training is given in Turkish universities in Turkey in a year preparatory classes for Kyrgyz students who receive training. In this study, universities in Turkey said they made mistakes while learning Kyrgyz language students who learn Turkish inaccuracies shown they are identified. In addition, suggestions were made on what to do in order to prevent the mistakes made.

Kaynakça

AÇIK, F. (2008), Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu’nda Sunulan Bildiri, s. 1-9, Kıbrıs.ALYILMAZ, S. , BİÇER, N. , ÇOBAN İ. (2015), Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Kırgız Öğrencilerin Türkiye ve Türkiye’ye Yönelik Görüşleri, Teke, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı 4/1, s. 328- 338.BİÇER, N. (2012), Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı 1/4, s. 107-133. DEMİRCAN, Ö. (2005), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul: D R Yayınları.DOĞAN, İ. , ÖZTÜRK, A. (2016) , Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe. Ankara: Gece Kitaplığı.DUMAN, A. (2003), Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi, TÜBAR-XIII-/ Bahar, s. 151.DUMAN, G.B. (2013), Kırgızların Türkiye Türkçesi Öğrenirken Ad Durum Biçimbirimleriyle İlgili Yaptıkları Hatalar ve Çözüm Önerileri, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, s. 82-94. ERDOĞAN, E. (2015), Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Adlı Sempozyumda Sunulan Bildiri, s. 1-18, Erzurum. ERGİN, M. (1990), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları.GÜVEN, E. (2007), Yabancıların Türkçe Öğrenirken Ad Durum Eklerinde Yaptıkları Hataların Çözümlenmesi ve Bu Hataların Giderilmesine Yönelik Öneriler, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. KAPLANKIRAN, İ. , KUMSAR, E. (2016), Kazakların Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar Ve Bu Yanlışlıkların Düzeltilmesine Yönelik Öneriler, Diyalektolog Dergisi, Sayı 12, s. 81- 103.OTUR, E. (2017), Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Tekniklerin Türkçe Öğretimine Uyarlanması, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu.ÖKSÜZ, A. (2011), Türk Soylulara Türkiye Türkçesinin Öğretiminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi Türkçe Araştırmaları Akademik Öğrenci Dergisi, Sayı 1, s. 72- 84, Ankara. YILMAZ, O. (2015), Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar, TÜBAR- XXXVII- Bahar, s. 257- 275.İnternet Kaynaklarıhttp://www.goldenbridgenews.com/turkiye-disindaki-en-buyuk-turkce-ogretim-merkezi-manas-universitesi-yabanci-diller-yuksekokulu/

Kaynak Göster

APA Aydoğmuş, E . (2018). Kırgız Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar Ve Yapılan Yanlışlıklar Üzerine Öneriler (Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrenciler Örneğinde) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 51-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/396822