Kassitler ve Hititler Arasında İlişkiler

Öz Bu çalışmada, Kassitlerin kökenleri, dilleri ve Hitit Devleti ile olan siyasi, diplomatik ve kültürel ilişkileri ele alınmaktadır. Yaklaşık MÖ 1570-1155 yılları arasında Babil’de hüküm sürmüş Kassit kralları, I. Murşili, I. Şuppiluliuma, III. Hattuşili gibi güçlü Hitit krallarıyla sürekli ittifak halinde olmuşlardır. Bu ittifaklar, daha çok siyasi konularda kendini göstermektedir. Evlilik ve hediye alıp verme yoluyla kurulan kültürel ilişkiler ile de ittifakları güçlenmiştir. Kassitlerin kökenleri ise oldukça sıkıntılı bir konu olup, günümüzde halen tartışılmaktadır. Bu çalışmada, Kassitlerin kökeniyle ilgili farklı görüşlere yer verilerek yorumlamaya çalışılmıştır. Ülkemizde Kassitler üzerine yapılan çalışmaların oldukça sınırlı olması, bu konuyu ele almamızın başlıca nedenidir. Çalışmanın birincil kaynakları, Hattuşa (Boğazköy) arşivinden çıkan; Hitit kral yıllıkları, mektuplar ve devletler ile yapılan antlaşmalardır. Bu çalışmadaki Kassit ve Hititler arasındaki ilişkiler konusu ele alınırken, Kassitlere ait yazılı belgeler olmadığı veya henüz bulunamadığı için,Hitit kaynakları kullanılmıştır. Özellikle III. Hattuşili tarafından, Kassit kral II. Kadaşman-Enlil’e gönderilen mektup, bu çalışmaya ışık tutan en önemli kaynaktır.

Kaynakça

Alp, S. (2000). Hitit Çağında Anadolu, İstanbul: Tübitak yay.Altman, A. (2012). Tracing the Earliest Recorded Concepts of International Law: The Ancient Near East (2500-330 BCE). Boston.Bahar, H. (2013). Eskiçağ Uygarlıkları. Konya: Kömen yay.Beaulieu, P. (2017). A History of Babylon, 2200 BC - AD 75. Hoboken: John Wiley and Sons Press.Beckman, G. (1996). Hittite Diplomatic Texts. Atlanta: Scholar Press.Beckman, G. (2013). ‘’Foreigners in the Ancient Near East’’, Journal of the American Oriental Society, CXXXIII/2, 203-215.Boylan, P. (1917). ‘’The Lost Civilisations of Mesopotamia: Ancient Babylon’’, Studies: An Irish Quarterly Review, VI/23, 398-416.Brinkman, J. A. (1969). ‘’Ur: The Kassite Period and the Period of the Assyrian Kings’’, Orieantalia, XXXV/2, 310-348.Brinkman, J. A. (1972). ‘’Foreign Relations of Babylonia from 1600 to 625 B. C.: The Documentary Evidence’’, American Journal of Archaeology, LXXVI/3, 271-281.Brinkman, J. A. (1976). Materials and Studies for Kassite History. I, Chicago: The Oriental Institute Press.Brinkman, J. A. (2017). ‘’Babylonia Under the Kassites: Some Aspects for Consideration’’, Karduniaš: Babylonia Under the Kassites 1, 1-44.Bryce, T. (2003). Letters of Great Kings of the Ancient Near East. London: Routledge Press. Bryce, T. (2005). The Kingdom of Hittites. New York: Oxford University Press.Bryce, T. (2006). ‘’The ‘Eternal Treaty’ from the Hittite perspective’’, BMSAES, Sayı 6, 1-11.Clayden, T. (1989). Aspects of Early History of the Kassites the Archaeology of the Kassite Period in Iraq (c. 1600-1150 BC)’’, (Doktora tezi) Oxford Üniversitesi Wolfson Koleji, Oxford.Clayden, T. (2018). ’’The Kassite Conundrum’’, Green Templeton College,1-38.Devecchi, E. (2017). ‘’Of Kings, Princesses and Messengers: Babylonia’s International Relations During the 13th Century BC’’, Babylonia Under the Kassites 1, 112-122.Goetze, A. (1964). ‘’The Kassites and Near Eastern Chronology’’, Journal of Cuneiform Studies, XVIII/4, 97-101.Gurney, O. R. (1949). ‘’Texts from Dur-Kurigalzu’’, Iraq, XI/1, 131-149.Hoffner, H. A. (1997). The Laws of the Hittites: A Critical Edition. Leiden: Documenta et Monumenta Orientis Antiqui Press.Hoffner, H. A. (2009). Letters from the Hittite Kingdom, Atlanta: Society of Biblical Literature.Hout, T. (1998), The Purity of Kingship: An Edition of CTH 569 and Related Hittite Oracle Inquiries of Tuthaliya IV, Leiden.Jafari, M., Rashidvash, V., (2016). ’Iranian People and the Race of People Settled in the Iranian Plateau’’, International Journal of Humanities & Social Science Studies, III, 181-191.Johns, C. H. W. (1913). Ancient Babylonia, London: Cambridge University Press.Jursa, M. (2008). Babilliler, İstanbul: Alfa yay. King, L. W. (1907). Chronicles Concerning Early Babylonian Kings, Including Records of the Early History of the Kassites and the Country of the Sea, London, Harrison and Sons Press. Kuhrt, A. (2007). Eski Çağ’da Yakındoğu I. Dilek Şendil (Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yay.Laroche, E. (1971). Catalogue des Textes Hittites (CTH). Paris. Luckenbill, D. D. (1926). Ancient Records of Assyria and Babylonia. London: The University of Chicago.3333 Macqueen, J. G. (1999). Hititler ve Hitit Çağında Anadolu. Esra Davutoğlu (Çev.). Ankara: Arkadaş yay.Manning, S. W. (1999). A Test of Time: The Volcano of Thera and the Chronology and History of the Aegean and East Mediterranean in the Mid Second Millennium BC. Oxford: Oxbow Books.Mieroop, M. (2006). Antik Yakındoğu’nun Tarihi İÖ 3000-323. Sinem Gül (Çev.) Ankara: Dost Kitabevi yay.Miller J. L. (2017). ’’Political Interactions Between Kassite Babylonia and Assyria, Egypt and Ḫatti During the Amarna Age’’, Karduniaš: Babylonia Under the Kassites 1, 93-111.Mora, C. (2013). ’’Sculptors In or From Hattuša?’’, Revue d'Assyriologie et d'archéologie Orientale, Sayı 107, 23-28.Moran, W. L. (1992). Amarna Letters. London: The Johns Hopkins University Press.Oates, J. (2015). Babil. Fatma Çizmeli (Çev.). Ankara: Arkadaş yay. Olmstead, A. T. (1920). ‘’Kashshites, Assyrians, and the Balance of Power’’, The American Journal of Semitic Languages and Literatures, XXXVI/2, 120-153.Oppenheim, A. L. (1964). Oppenheim, Ancient Mesopotamia Portrait of a Dead Civilization. London: Cambridge University Press. Paulus, S. (2011). ‘’Foreigners under Foreign Rulers-The Case of Kassite Babylonia (2nd half of the 2nd millennium BC)’’, The Foreigner and the Law Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East, 1-16.Pinches, T. G. (1917). ’’The Language of the Kassites’’, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, I/1, 101-114.Podany, A. H. (1991). ‘’A Middle Babylonian Date for the Hana Kingdom’’, Journal of Cuneiform Studies, XLV, 53-62.Podany, A. H. (1997). ’’Some Shared Traditions Between Hana and the Kassites’’, In Crossing Boundaries and Linking Horizons: Studies in Honor of Michael C. Astour on His 80th Birthday, 417-432.Potts, D. T. (2006). ‘’Elamites and Kassites in the Persian Gulf’’, Journal of Near Eastern Studies, LXV/2, 111-119.Richardson, S. (2005). ’’Trouble In the Countryside Ana Tarṣi Samsuditana: Militarism, Kassites, and the Fall of Babylon’’, Ethnicity in Ancient Mesopotamia, 273-289.Roaf, M. (1996). Mezopotamya ve Eski Yakındoğu, IX, Zülal Kılıç (Çev.). İstanbul: İletişim yay.Sommerfeld, W. (1995). ‘’ Kassite of Ancient Mesopotamia: Origins, Politics and Culture’’, Civilizations of the Ancient Near East, II, 917-930.

Kaynak Göster

APA Çağla, D . (2020). Kassitler ve Hititler Arasında İlişkiler . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 143-152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/53307/628408