Karaçay Malkar ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinin Karşılaştırılması

Öz  Atasözleri sözlü edebiyatın ürünü olarak milletlerin en önemli hazinelerindendir. Köklü bir geçmişe sahip olan Türk milletinin dili ve kültürü de tarihi kadar eski olduğundan atasözleri yönünden oldukça zengin bir dildir. Atasözleri belli bir hayat tecrübesinin sonucu olarak elde edilen birikimlerle ortaya çıkmıştır. Bu birikimlerin sonucu olarak ortaya çıkan atasözleri her dönemde özelliğini kaybetmeden Türk milletinin kültürünü, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini bünyesinde barındırmıştır. Türk dillerindeki atasözleriyle ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda tarihte farklı coğrafyalarda farklı isimlerle anılmalarına rağmen Türk dillerinde birçok ortak atasözünün olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalarda karşılaştırma, başta olmak üzere anlam, yapı ve sözdizimi gibi konularda ele alınarak araştırılmaktadır.  Bu çalışmada yukarıda da bahsedildiği gibi farklı coğrafyalarda farklı isimlerle zikredilen Karaçay- Malkar ve Türkiye Türkçesindeki ortak olan atasözleri tespit edilerek; “Biçim ve Anlam Yönünden Aynı veya Yakın Olan Atasözleri” ve “Anlam Açısından Benzeyen Atasözleri” olmak üzere iki başlıkta ele alınmıştır.

Kaynakça

Aksoy, Ö. , A. (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, İstanbul: İnkilâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş.Alkaya, E. (2001). Tatar Türkçesindeki Dil ve Söz İle İlgili Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, s. 55- 76.Çakmak, C. (2015), Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Bulunan Benzer Atasözleri, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 7, s. 177- 189.Çelik, M. (2018), Kaşkay Atasözleri İle Anadolu’da Kullanılan Atasözlerinin Benzer Otak Yönleri, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 27, s. 184- 194.Çobanoğlu, Ö. (2004), Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.Doğan, İ. (2012), Türkiye Karaçayları ve Dilleri, Ordu: Altınçekiç Ofis Matbaacılık.Duman, G. B. (2016). Kırgız Atasözlerinin Söz Bakımı Açısından İncelenmesi, Aşmarinskie Çteniya Aşmarin Blavsem H Mejdunarodnaya Nauçno- Praktiçeskaya Konferentsiya, Çeboksarı, s. 105- 109.Güllüdağ, N. (2003), Nogay Atasözleri, s. 329- 352, Diriözler Armağanı, Prof. Dr. Meserret Diriöz ve Haydar Ali Diriöz Hatıra Kitabı, Ankara: Bizim Büro Basımevi Yayın Dağ. San. Tic. Ltd. Şirketi.Okray, Z. (2015), Türk Atasözleri Ve Deyimlerinde Kadın İmgesi, EUL Journal of Social Sciences (VI-I) LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi s.93- 102.Sis, N. (2005), Türkmen Atasözleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, Sayı 2, s. 257-266.Şahin, H. (1999), Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Atasözleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7, s. 60- 68Tavkul, U. (2000), Karaçay- Malkar Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları: 770.Tavkul, U. (2001), Karaçay- Malkar Atasözleri, Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.Yalım, S. (1986), Karaçay- Balkar Türklerinde Atasözleri, Türk Kültürü Araştırmaları, Phil. Dr. Hamit Zübeyr KOŞAY’ın Hâtırasına Armağan, Yıl XXIV/ 7, s. 221- 227.İnternet KaynaklarıURL:http://turkoloji.cu.edu.tr/CAGDAS%20TURK%20LEHCELERI/fatih_kiriscioglu_saha_atasozleri_turkiye_atasozleri.pdf

Kaynak Göster

APA Aydoğmuş, E . (2018). Karaçay Malkar ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinin Karşılaştırılması . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 513-524 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/481137