KAPİTALİZMİN MARX’A VE WEBER’E GÖRE ANALİZİ

Kapitalizmin ortaya çıkışının, gelişiminin ve işleyişi sürecinin Marx’a ve Weber’e göre nasıl temellendirildiği, araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Öncelikle Hegel’in tarih felsefesine ve Feuerbach’ın materyalizmine yer verilmiştir. Diyalektiğin Hegel’den, materyalizmin de Feuerbach’tan alınmasıyla, diyalektik materyalist tarih anlayışının nasıl geliştiği açıklanmıştır. Daha sonra sırasıyla Marx’ın ve Weber’in kapitalizm hakkındaki görüşleri üzerinde durulmuştur. Weber’in Marx’a yönelik doğrudan bir eleştirisinin olmadığı anlaşılmıştır. Ancak dolaylı yoldan, kapitalizm ile kâr amacı, daha çok kazanma hırsı arasında bir ilişkinin kurulamayacağı Weber tarafından savunulmuştur. Fakat Marx’ta kapitalizmin işleyişinin dayandığı temel zeminin kâr değil, artı-değer olduğu saptanmıştır. Artı-değerde, sermaye ile işçi arasındaki çelişkinin kendini açık bir şekilde ele verdiği anlaşılmıştır

THE ANALYSIS OF CAPITALISM ACCORDING TO MARX AND WEBER

The emergence of capitalism, the development and functioning process of it according to Marx and Weber constitute the purpose of the research. First of all, it has been mentioned about the history philosophy of Hegel and the materialism of Feuerbach. It has been explained the development of the understanding of dialectical materialist history by taking dialectics from Hegel and materialism from Feuerbach. And later, it has been focused on the ideas of Marx and Weber about capitalism. It has been understood that there is not a direct criticism of Weber to Marx. However; there is no connection between capitalism and profit and the ambition of making more money has been advocated by Weber in an indirect way. But, in Marx, it has been stated that the main ground on which the functioning of capitalism is not profits, it is surplus-value. It has been understand that the contradiction between capital and labor has betrayed itself clearly in surplus-value

Kaynak Göster

APA Solmaz, M . (2013). KAPİTALİZMİN MARX’A VE WEBER’E GÖRE ANALİZİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 56-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290120