Kamu Yöneticilerinin Yeni Kamu Yönetimi Örgüt Kültürünü Ne Ölçüde İçselleştirdiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

Öz KAMU YÖNETİCİLERİNİN YENİ KAMU YÖNETİMİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ NE ÖLÇÜDE İÇSELLEŞTİRDİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA[1]A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE INTERNALIZATION RATIO OF THE NEW PUBLIC ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATORS Ercan OKTAY[2]Abdullah TURAN[3] Summary Depending on the internal or external reasons why Turkey has implemented reforms in the field of public administration, as in all areas. However, every innovation step that is taken brings a new culture. In this respect, the transformation brought by the cult is reflected in the degree of managerial competence and innovation. For many years, the Weberian bureaucratic structure and culture have settled down. Making this culture flexible is not an easy transition process for Turkish Public Administration. Because of this need, the study reveals the interaction of leader-organization culture; in other words, the study reveals the rate of leader internalizing new culture. The limitation of the work is done within the boundaries of a district boundary, which shows the traditional characteristics. Of course, the views of the managers in the modern city differ. Because traditional cities are reflected more in bureaucratic organization structures. On the other hand, the number of modern districts in the country is not more than the number of traditional districts. Of course, if the new public administration (NPM) culture is internalized in the traditional district, it is more internalized in the modern city. Ultimately, the NPM process is closely related to a social change of culture. It is also important that the study be disseminated to every accessible institution in a district, to take the views of each different manager, to raise an overall view on this issue, and to try to reflect all the characteristics of the NPM. In the theoretical part of the study, there is organizational culture, GQA organizational culture, GQA leadership understanding. In this section, there is the process of transition from NPM to NPM and the reasons for this. This section has the features and features of NPM. In this section, there are YKY organizational culture, YKY leadership understanding, YKY adoption benefits. In this section, the NPM has a reflection on organizational culture and leadership. In order to assess public administrators' internalization rates of NPM's new cultures, in the application part of the study,  in Şereflikoçhisar District, it was distributed to public administrators as "municipality, soldier, district governor, court, tax office, SGK, Aski, Agricultural District Directorate, School, Hospital, health centers, Mufti, Public Education Center, Credit Dormitory Institution and Security". As a result, a total of 94 questionnaires were collected in a complete and usable way. Analyzes were made with the SPSS program. Finally, findings and interpretations were obtained. Thus, internalized and non-internalized aspects of NPM were identified by the managers. [1] Bu araştırma “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Bağlamında Örgüt Kültürü ve Liderlik Etkileşimi” adlı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde yazılan Yüksek Lisans Tezi temel alınarak yapılmıştır.

Kaynakça

AL, H. (2002b). Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilim Adamı Yayınları, Ankara.ALPUGAN, O. (1996). İşletme Bilimine Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon.ARIKBOĞA, E. (2004). Yönetimde Değişim Süreci ve Yönetişim: İstanbul Konseyi Örneği, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi.ARIKBOĞA, E. (2007). Türk Yerel Yönetim Sisteminde Reform ve Yeni Kamu Yönetimi, Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen (Ed.), Kamu Yönetimi Yazıları İçinde, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.ARSLAN, N. T. (2010). Klasik-Neo Klasik Dönüşüm Süreci: Yeni Kamu Yönetimi, C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, S 21- 38.ASLAN, T. (2008). Siyasi, Sosyal Ve Kültürel Açıdan Atatürk’ün Liderliği Üzerine Bir Deneme, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 32, No 2, S. 241-261.ATAMAN, UNUTKAN, G. (1995). İşletmelerin Yönetimi ve Örgüt Kültürü, Türkmen Kitabevi, İstanbul.ATEŞOĞLU, N. ve Özkan, E. (2010). Otoriter Kamu Yönetimi Anlayışında Vatandaş Odaklı Anlayışa Geçiş Mümkün mü? , Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, S. 51-60.AYKAÇ, B. (1997). Kamu Bürokrasisi ve Türk Kamu Personel Yönetiminde Bürokratik Eğilimler, Yök Matbaası, Ankara.BAKAN, İ. (2008). Örgüt Kültürü Ve Liderlik Türlerine İlişkin Algılamalar İle Yöneticilerin Demografik Özellikleri Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması, KMÜ İİBF Dergisi, Sayı:14.BAKAN, İsmail ve Tuba Büyükbeşe (2008), “Katılımcı Karar Verme: Kararlara Katılım Konusunda Çalışanların Düşüncelerine Yönelik Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C: 13, S: 1, ss. 29-56.BAYRAKTAR, G. (1999). Yeni Sağ Düşüncesinin Kamu Yönetimindeki Yansıması Olarak YKY Anlayışı, Kök Araştırmalar, Cilt 1, Sayı 2, S. 55-65.BEDESTENCİ, H. Ç. , Bakan İ. ve Büyükbeşe T. (2004). Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü Teorik Ve Ampirik Yaklaşım, Aktül, Kahramanmaraş.BİLGİÇ, V. (2003). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Asım Balcı, Ahmet Nohutçu, Namık Kemal Öztürk, Bayram Coşkun (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımların İçinde, Seçkin Yayıncılık, Ankara. S.25-38.BUCHANAN, J. M. (1991). Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat, Aytaç Eker, C. Can Aktan (Ed.), İzmir.BULUT, Y. ve Uygun S. V. (2010). Etkin Bir Yönetim İçin Vizyoner Liderliğin Önemi: Hatay’daki Kamu Kurumları Üzerinde Bir uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 7, Sayı 13, S. 29-47.ÇETİN, C. (2008). Yöneticilerin Liderlik Stilleri, Değişim Yönetimi ve Ekip Çalışması Arasındaki İlişkilerin Çok Yönlü Olarak Değerlendirilmesi, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2008: 15, İstanbul.ÇULPAN, R. (1976). Çevresel Etkenler ve Örgütsel Değişim, Amme İdaresi Dergisi, 9, 4: 113-126.DUVERGER, M. (1998). Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul. EREN, V. (2001). YKY Anlayışı (Büyükşehir Ve İl Belediyeleri Üzerinde Bir Araştırma) , Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.ERENGÜL, B. (1997). Kültür Sihirbazları, Evrim Yayınevi, İstanbul.ERYILMAZ, B. (2001). Kamu Yönetimi,Erkam Matbaası, İstanbul.ERYILMAZ, B. (2010). Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara.ERYILMAZ, B. (Erişim: 02. 02. 2011 ). Kamu Yönetiminde Reform: Statüko Ve Değişim, Sakarya, http://www.pdrforum.net/index.php?topic=1597.0.ERYILMAZ, Bilal (2015). Kamu Yönetimi (Düşünceler, Yapılar, Fonksiyonlar, Politikalar), Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 8. Baskı, Umuttepe Yayınları, KocaeliESER, U. (1995). Küreselleşme: Tehdit mi Yoksa Fırsat mı? , Ekonomik Yaklaşım, Cilt 6, Sayı 17, Yaz, S.5-20.GENÇ, N. (1993), Örgüt Kültürünün Oluşumu ve Bireysel ve Örgütsel Davranışlar Üzerindeki Etkisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (1-2), 299-304. GENÇ, F. N. (2007). Türkiye’nin Küreselleşme Politikası ve Kamu Yönetimine Etkileri, Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen (Ed.), Kamu Yönetimi Yazıları İçinde, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, S: 258- 278.GİDDENS, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. (Çev: Osman Akınlay), Alfa Yayınları, İstanbul.GÖKBUNAR, R ve Ünal, A. G. ( 1999 ). Yönetimde Dinozorlaşma Sendromu ve Kamu Yönetiminde Değişim, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Haziran, Sayı, 1, S. 45-58.GÖKBUNAR, R ve Ünal, A. (Erişim: 09. 02. 2011). Özel Ve Kamu Sektöründe Değişim S. 1-18, http://www.canaktan.org/yeni-trendler/degisim/digeryazilar/gokbunar-ozelsektorde-degisim.pdf .GÖKÇE, O; Göküş, M; Kutlu, Ö. ve Şahin, A. (2004). Kamu Yönetimi Ders Notları, Dizgi Ofset Matbaacılık, Konya.GÖZEL, K. A. (2003). Yeni Kamu Yönetimi Nedir? , Türk İdare Dergisi. Yıl 75, Sayı 438, S. 195-208.GÜL, H. (1999). Kamu Yönetiminde Piyasa Temelli Yeni Model Anlayışları ve Türk Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği, Kamu Yönetiminde Kalite Ulusal Kongresi, Ekim, S.15-30.GÜL, H. ve Alican, A. (2007). Kamu Yönetiminde Yöneticilik ve Liderlik, M. Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe (Ed.), Kamu Yönetiminin Yapısal Ve İşlemsel Sorunları, Çizgi Kitapevi, Konya, S. 447-502.HAKTANKAÇMAZ, M. İ. (2009). Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı ve Türkiye de Kamu Yönetimi Reformu, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi.HEYWOOD, A. (2007). Siyasi İdeolojiler, Adres Yayınları, Ankara.HOOD, C. (1991). A Public Management For All Seasons, Public Administration, Sayı 69, S.3-19.ISAAC-Henry, K. (1993). Development And Change In The Public Sector, Management In The Public Sector Challange And Change, Edit. Kester, Isaac-Henry, Chris Painter, Chris Barnes, Chapman & Hall, London. Pp.1-20.KAHRAMAN, Şevket, (2009). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türk Yerel Yönetimlerine Etkisi: Bilecik Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, SakaryaKARCIOĞLU, F. ve Timuroğlu, M. K. (2004). Örgüt Kültürü ve Liderlik, Atatürk Üniversitesi İ İ B D. Cilt 18, Sayı 1-2, ss.319-338KESİM, Erdoğan (2005), “Bir Etik Davranış İlkesi Olarak Hesap Verebilirlik (Hesap Verme Sorumluluğu)”, 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya, ss. 269-281.KOÇEL, T. (2003). İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. , 9. Baskı, İstanbul.KOVANCI, A. (2001). Toplam Kalite Yönetimi, Sistem Yayıncılık, İstanbul.KOVANCILAR, B. ve Elçi, Ö. (2000). Kamu Tercihi Teorisinde Oyun Kuramı, Yönetim- Ekonomi, C.6, S.230-239.KÖSE, S; Tetik, S. ve Ercan, C. (2001). Örgüt Kültürünü Oluşturan Faktörler, Yönetim ve Ekonomi, c.7, S.1, s.219-242.KURT, M. ve Uğurlu, Ö. Y. (2007). Yeni Kamu Yönetimi ve Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımının Gelişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü: İlerleme Raporları İçerik Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi C.9, S2, S.81-109.KUTLU, Ö. (2003). İdari Reform Transferi: Ülkelerin Birbirinden Kamu Politikaları Transfer Etmeleri ve Öğrenmeleri, Asım Balcı vd. (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar İçinde, Seçkin Yayınevi, S.83- 114.LANE, J. E. (2000). New Public Management, Routledge, London, England.MIHÇIOĞLU, C. (1968). Türkiye’de Yüksek Kademe Yöneticilerinin Eğitimi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 23,Haziran, S.46-47.MORGAN, Gareth. (1998). Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, (Çev: Gündüz Bulut), Mess, İstanbul.NİŞANCI, Zehra Nuray (2012). Toplumsal Kültür-Örgüt Kültür İlişkisi ve Yönetim Üzerine Yansımaları, Batman Üniversitesi Bilimsel Yaşam Üniversitesi, ss.1279-1293.NOHUTÇU, A. ve Balcı, A. (2003). Kamu Yönetiminin Yeni Perspektif Ve Dinamizmi: Kamu’nun Yönetilmesinden Kamu’nun Yönetmesi Anlayışına Doğru, Ed. Asım Balcı vd. (Ed.), Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar İçinde, Seçkin Yayınevi, S. 13-24.ÖKMEN, M. ve Canan, K. (2009). Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 16, Sayı: 1, S. 139-171.ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. (1997). The New Public Management, AÜ, SBF Dergisi, 52, S. 517-566.ÖMÜRGÖNÜLŞEN, U. (2003). Kamu Sektörünün Yönetimi Sorununa Yeni Yaklaşım: Yeni Kamu İşletmeciliği, Muhittin Acar-Hüseyin Özgür (Ed), Çağdaş Kamu Yönetimi 1İçinde, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, S. 3-44.ÖRNEK, A. (1992). Kamu Yönetimi, Meram Yayın Dağıtım, İstanbul.ÖZEN, Ş. (1996). Bürokratik Kültür 1. / Yönetsel Değerlerin Toplumsallaşma sürecinde Temelleri, 1. Baskı, TODAIE Yayın No: 272, Ankara.ÖZER, M. A. (2005). Yeni Kamu Yönetimi: Teoriden Uygulamaya, Platin Yayınları, 1. Baskı, Ankara,ÖZER, M. A. (Erişim: 18. 11. 2010a). Günümüzün Yükselen Değeri: Yeni Kamu Yönetimi, Sayıştay Dergisi, Sayı 59, S. 3-46, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/dergi/icerik/der59m1.pdf.ÖZER, M. A. (Erişim: 12. 12. 2010b). Kamu Yönetiminde Kimlik Bunalımı Üzerine Değerlendirmeler, Sayıştay Dergisi, Sayı 61, . S. 3-22, http://www.sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der61m1.pdf.ÖZDAMAR, Kazım (1999), Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, C:1, 2. Baskı, İstanbul:Kaan Kitabevi.ÖZGÜR, B. (2004). Kamu Yönetiminde Yönetici Çıkmazı, Maliye Dergisi, S 145, S.1-53,http://portal1.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayinlar/md/md145/bunyaminmakale.pdf, (Erişim: 27. 11. 2010 ).ÖZMEN, Alper, (2012). Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının Türkiye’de Yönetim Kültürüne Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Alan Araştırması, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Sakarya.ÖZSALMANLI, A. Y. (Erişim: 01. 02. 2011), Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik, S. 137-146, http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd13/sbd-13-13.pdf.ÖZTÜRK, N. K. ve Coşkun, B. (2003). Yeni Devlet Anlayışı ve Türkiye’de Devletin Kalite ve Etkinlik İle Buluşması, Türk İdare Dergisi, Sayı 439, S. 71-103.POLLİTT, C. (1993). Managerialism And Public Services, 2. Baskı, Blackwell, Oxford.SARAN; Ulvi, (2004). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Kalite Odaklı Bir Yaklaşım, Atlas Yayınevi, Ankara. SARAN, U. (Erişim: 04. 01. 2011), Küresel Erişim Dinamiklerinin Kamu Yönetimi Alanındaki Etkinlikleri, http://www.sobiadacademy.net/sobem/ekamuyonetim/kamuda-kalite/saran1.pdf.SARGUT, S. (1997). Kamu Örgütleri Kuramını Arıyor: Kuramsal Bir Yaklaşım, 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, TODAİE Yayınları, Ankara.SAYLAN, G. (2000). Kamu Yönetimi Disiplininde Bunalım ve Yeni Açılımlar Üzerine Düşünceler, Amme İdaresi Dergisi, C. 33, S. 2, S.1-22.SAYGILIOĞLU, N. ve Arı S. (2003). Etkin Devlet: Kurumsal Bir Tasarı ve Politika Önerisi, Sabancı Üniversitesi Yayını, İstanbul.ŞAHİN, A. (2010). Örgüt Kültürü-Yönetim İlişkisi ve Yönetsel Etkinlik, Maliye Dergisi, Sayı, 159, Temmuz Aralık, S. 21-35.ŞAHİN, A; Temizel, H. ve Örselli, E. (Erişim: 14. 12. 2010). Bankacılık Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Kendi Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimleri İle Çalışanların Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimlerine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma, S. 657-665, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/15-03.pdf, 3.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildirileri.ŞAHİN, Yusuf (2014).Yönetim Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yenilenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Ekin yayınevi, BursaŞENGÜL, Ramazan (2005), “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Türk Kamu Yönetimini ‘Camdan Eve’ Dönüştürür mü?”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C: 60, S: 3, ss. 216-234.ŞENER, H. E. (2007). Kamu Yönetiminde Postmodernizm, Şinasi Aksoy ve Yılmaz Üstüner (der.), Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar İçinde, Nobel, Ankara, S. 31-47.ŞİMŞEK, N. ve Fidan M. (2005). Kurum Kültürü ve Liderlik, Tablet Kitabevi, Konya.TERZİ, A. R. (2000). Örgüt Kültürü, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.TOPALOĞLU, M. ve Kara, D. (Erişim: 02. 03. 2011). Örgütsel Kültürün Yöneticilerin Yönetsel Davranışları Üzerindeki Etkileri (A Grubu Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama), http://www.ttefdergi.gazi.edu.tr/makaleler/2004/Sayi2/121-141.pdf, S.1-19.TORTOP, N; İsbir, E. G. ve Aykaç, B. (1999) . Yönetim Bilimi, 3. Baskı, Yangı Yayınları, Ankara.TURAN, Abdullah (2011), Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı Bağlamında Örgüt Kültürü Ve Liderlik Etkileşimi, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.TURAN Abdullah ve GÖKTÜRK İbrahim Emre (2017). Türkiye Kamu Yönetiminde Varolan Bürokrasi Anlayışının Halkla İlişkiler Uygulamaları Üzerine Etkileri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10 Sayı: 54, ss.906-915.TUTUM, C. (1995). Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yeni Türkiye, Sayı 4, S. 133-145.TÜRKOĞLU, F. (2000). Kişisel ve Kurumsal Değişim Kültürü, Arıtan Yayınevi, İstanbul.YILMAZ, A. (1996). Modernden Post moderne Siyasal Arayışlar, Vadi Yayınları, Ankara.YILDIRIM, M. (2009). Kamu Yönetiminde Yeni Bir İkilem: Yurttaş Odaklılık Ya da Müşteri Odaklılık, CÜ. İktisat ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, S. 99-115.YILDIRIM, M. (2010). Kamu Yönetiminde Takdir Yetkisi: Geleneksel ve Yeni Kamu Yönetimi Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, S. 839-861.YÜCETÜRK, E. E. (2007). Kamu Yönetiminde Etik Bir Sorun: Yıldırma (Mobbing), M. Akif Çukurçayır ve Gülise Gökçe(Ed.), Kamu Yönetiminin Yapısal Ve İşlevsel Sorunları İçinde, Çizgi Kitapevi, Konya, S. 215-244.

Kaynak Göster

APA Turan, A , Oktay, E . (2018). Kamu Yöneticilerinin Yeni Kamu Yönetimi Örgüt Kültürünü Ne Ölçüde İçselleştirdiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 479-512 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/448413