KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ TOPLUMU KAPSAMINDA LİDERLİK SORUNSALI

Kamu yönetiminin sosyal, psikolojik ve ekonomik çevredeki değişimden etkilenmemesi mümkün değildir. Bilgi teknolojilerinden daha çok yararlanılan günümüzde, kamu kurumları gerektiğinde işletme verimliliğinde çalışabilmek için organizasyonlarında “süreç yönetimini” gerçekleştirmeli ve bilgiyi yönetecek etkin liderlerle değişimi, kurumu ve projeleri yönetmelidir. Kamuda tartışılan verimlilik gibi birçok sorunun çözüm yolları düşünüldüğünde; yönetimde sergilenilen etkin liderlik uygulamalarının, çalışanları yüreklendirme ve organizasyon hedeflerine yöneltme yönleriyle önemi ortaya çıkacaktır. Bilgi toplumunun kamu yöneticisi; otokrasi yerine demokrasiyi benimseyen, kurallar yerine politika belirleyen, geniş bir vizyona sahip, taklitçilik yerine yaratıcılığı ön plana çıkaran ve riski tehlikelerden kaçma değil de fırsatları bulma olarak yorumlayan anlayışıyla lider olabilir ve takım oluşturabilir, hizmet sunumunda vatandaş memnuniyetini artırabilir. Yeni kamu yönetimi ve yönetişim kavramlarının tartışıldığı günümüzde işleri doğru yapmak yerine doğru işleri tespit edip yapmak önem kazanmaktadır. Bilgi toplumu çerçevesinde bilgiyi, değişimi ve organizasyonu yönetebilmek, doğru işleri yapmak için “liderlik” önemli bir araçtır

LEADERSHIP PROBLEMATIC WITH IN THE SCOPE INFORMATION SOCIETY IN PUBLIC ADMINISTRATION

It is impossible for public administration not to be affected by the change of social, psychological and economic environment. The information age, in which information technologies has been mostly utilized, forces public organizations to attain private sectorlike efficiency, public organizations should manage processes, and with effective leaders, should manage the change, the organization and the projects. When considered the ways of solution to the problems such as efficiency in public sector, high performing effective leadership practices in management will be important for staff encouragement and for strategic alignment of organizations. The public manager of information society may become a leader by considering democracy instead of autocracy, by determining the policy instead of rules, having broad vision, highlighting creativity instead of imitating, and commenting the risk as reaching the oppourtunities instead of avoiding dangers and finally create a team and increase the citizen satisfaction. The concept of new public management and governance discussed today, it is considered appropriate that determining the right things and doing them is more important than conducting things in an effective way. In order to manage the information, transformation and the organization within the framework of information society, “leadership” is a crucial means of conducting the right things

Kaynak Göster

APA Demirbaş, A , Öktem, M . (2013). KAMU YÖNETİMİNDE BİLGİ TOPLUMU KAPSAMINDA LİDERLİK SORUNSALI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 92-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290124