KADIN YÖNETİCİLERDE İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ORTA YETİŞKİNLİK DÖNEMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı; orta yetişkinlik dönemindeki kadın yöneticilerde iş tatmin düzeylerini tespit ederek diğer değişkenlerle ilişkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Mersin ilinde çalışan kadın yöneticilerin iş tatmin düzeyleri JSS İş Doyum Ölçeği (Spector,1997) ile ölçülmüş, elde edilen veriler; yaş, kıdem, medeni durum, öğrenim düzeyi ve çocuk sayısı gibi demografik değişkenlerle karşılaştırılmıştır. Araştırmanın örneklemi Mersin ilinde çalışan 100 kadın yöneticiden oluşmaktadır. Ölçme aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yaş, çocuk sayılarına ve kıdem değişkenine göre kadın yöneticilerin iş tatmin düzeyleri ile aralarında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı, ancak medeni durumu, eğitim durum ve çocuk durumları ile aralarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir

Examining Female Executives’ Job Satisfaction Levels In Terms of Mid-adulthood

The study aims to determine female executives’ job satisfaction levels, who are in their midadulthood, and put forward the relationship between job satisfaction level and other variables. In this respect, female executives’ job satisfaction levels, who work in Mersin, have been measured by JSS Job Satisfaction Scale (Spector,1997). The data obtained have been compared with demographic variables, such as age, work experience, marital status, educational level and the number of children they have. The participants of the study involve 100 female executives working in Mersin. A questionnaire has been used as the instrument of the study. The findings of the study have shown that there is not a significant difference between female executives’ job satisfaction levels and the variables of age, the number of children, and work experience. However, a significant difference has been found between female executives’ job satisfaction levels and the variables of marital status and educational level

Kaynak Göster

APA Koç, M , Titiz, H . (2016). KADIN YÖNETİCİLERDE İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ORTA YETİŞKİNLİK DÖNEMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 331-364 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290211