KADIN ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: FEMEN

Kadınla erkeğin cinsel temelde farklılaşması, özellikle de kadın bedeninin farklı gösterge ve anlam taşımaya başlamasıyla birlikte 19 uncu yüzyıldan itibaren erkek egemen toplumlarda feminizm hareketi başlamıştır. Ardından feminizm kadın merkezli bir akım olarak akademik çalışmalarda da yerini almıştır. Feminist bir hareket olarak nitelendirilen ve 2008 yılında Anna Hutsol tarafından Ukrayna’da kurulan Femen, “yeni dünyanın, yeni dönemin bir tarzı” şeklinde kendini tanımlamış ve erkek odaklı olduğunu beyan ettiği Ukrayna toplumunda kadınların sesi olarak gerçekleştirdiği eylemleriyle ilk olarak ünlenmiş ardından dünya çapında kadın haklarının savunuculuğunu üstlenmiştir. Ukrayna dışında da dünyanın birçok farklı ülkesinde yaptığı eylemlerle adından söz ettiren Femen’e dair eleştirel bir analiz niteliği taşıyan bu bildiri, Femen’in kadınların cinsel bir meta olarak sunulmasına karşı yaptıkları eylemlerinde kullandıkları yöntemin feminist akımın ana arterleri ile arasında çelişkili unsurlar taşıdığına dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Kadınların cinsel bir obje olarak kullanılmasına karşı duruşu da sergileyen Femen’in söz konusu duruşu ile kadın aktivist kullanarak cinsel bir gösteriye dönüşen eylemleri arasında var olan çelişkiye dikkat çekme amacı taşıyan bu çalışmada feminist çerçeveden Femen eylemleri incelenmiştir. Özellikle bu eylemler içerisinde en çok dikkat çekenlerden birisi 2013 yılı yazında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Femen eylemidir. Bu bağlamda çalışmada özellikle son iki yılda dünya genelinde gerçekleştirilen Femen eylemlerindeki görseller, Roland Barthes’ın göstergebilim kuramı çerçevesinde analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda Femen’in bir kadın hareketi olmasıyla birlikte seslerini duyurmak adına izledikleri yolun feminizmle bağdaşıp bağdaşmadığı kadın çalışmaları kapsamında sorgulanmış ve analiz edilmiştir

CRITICAL APPROACH IN THE CONTEXT OF WOMEN’S STUDIES: FEMEN

The Feminism movement has begun as of the 19th century within the male dominant society with the start of differentiation of male and female on the basis of sex, especially woman body to bear different indication and meaning and then feminism has appeared in the academic studies as a woman centric movement. Having been described as feminist movement and founded by the Anna Hutsol in Ukraine in 2008, Femen movement has been described as “An Order of New World, New Period”and has earned reputation as the voice of women within the society of Ukraine that they claim as a male dominant society and then undertaken the responsibility of defending the rights of women all across the world. This paper, having the characteristics of critical analysis about the Femen which has been mentioned with the protests in so many countries of the world besides Ukraine, has the objective of attracting attention towards the methods of Femen conducted in the protests against the presentation of women as a sexual commodity that bears contradicting factors against the main principles of feminism movement. This study, having the objective of attracting attention to contradictions between the stance of Femen against the use of women as a sexual object and their way of protests turning into sexual show by using woman activists, examines the protests of Femen within the framework of Feminism. One of the most attention-grabbing protests of Femen is the protest that was done in Paris, capital of France in the summer of 2013. In this context, news about the Femen protests conducted all across the world in last two years have been examined in the framework semiotics of Roland Barthes. As a result of the study, it is examined and analyzed that whether the path followed by the Femen, women movement, to make themselves heard is accord with the Feminism.

Kaynak Göster

APA Güdekli, A . (2016). KADIN ÇALIŞMALARI BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM: FEMEN . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (14) , 27-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27560/289960