JACK KEROUAC’IN ON THE ROAD VE DENNIS HOPPER’IN EASY RIDER YAPITLARINDA HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ

Yolculuk bir hareketlilik olarak Amerika Birleşik Devletlerinin 1950ler ve 1960larında yazarlarla film yönetmenlerinin eserlerinde kendisini göstermiştir. Bunlar içerisinde Jack Kerouack’ın On The Road (1955) ve Dennis Hopper’ın Easy Rider (1969) eserleri önemli yapıtlardır. Her iki eserin incelenmesi o dönemde ve Amerika’da hareketliliğin temsilini ortaya koyacaktır. Metot olarak hareketlilik kavramı irdelenecektir. Eserlerdeki hareketlilik kavramı ve onun insanlarla dönem üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Her iki eserdeki hareketlililiğin temsilinin karşılaştırılması yapılacaktır. Sonuç olarak çalışma Amerikan toplumundaki hareketliliğin önemini ortaya koyacaktır

IMPORTANCE OF MOBILTY IN JACK KEROUAC’S ON THE ROAD AND DENNIS HOPPER’S EASY RIDER

Journey as a mobility in 1950s and 1960s of the United States of America showed itself in the works of authors and directors of the films. Among them, Jack Kerouack’s On The Road (1955) and Dennis Hopper’s Easy Rider (1969) are significant works. Analysing both works will put forth representation of mobility in America and the period. For the method, mobility notion will be emphasized. The mobility notion in works and representation of its effects on people, period will be analyzed. Comparison of representation of mobility in two works will be done. Finally, the study will reveal the importance of mobility in the American society

Kaynak Göster

APA Kaya, O . (2015). JACK KEROUAC’IN ON THE ROAD VE DENNIS HOPPER’IN EASY RIDER YAPITLARINDA HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (11) , 104-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27563/290007