İŞLETMELERDE BİLGİ KORUMA STRATEJİLERİ

Öz Tarih boyunca önemini yitirmeyen ve her zaman en etkili güç olan bilginin işletmeler açısından da önemi büyüktür. Elbette her türlü bilgi işletmeler için anahtar değildir. Hangi bilgilerin önemli olduğunun bilinmesi, hangilerinin saklanması gerektiği ve hangilerinin paylaşılması gerektiği işletmeler için çok daha önemlidir. Entelektüel sermaye olan bilgi işletmeden işletmeye farklılık gösterir. Temel bilgilerinin farkında olan ve bunu korumada başarılı olan işletmeler, diğer işletmeler tarafından kolayca taklit edilemeyen bilgi, beceri ve iş yapma yeteneği olan temel yeteneklerini yani en etkili silahlarını da korumuş olacaklardır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerin entelektüel sermayeleri olan değerli bilgilerini korumaları için yararlanabilecekleri stratejileri ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

Adams, J.D. ve A.B. Jaffe (1996), Bounding the Effects of R&D: An Investigation Using Matched Establishment-Firm Data, The RAND Journal of Economics, 27 (4), 700-721.

Arrow, K.J. (1962), Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention, National Bureau of Economic Research, 62(1), s.609- 626.

Barca, M. (2002). “Stratejik Yönetim Yaklaşımları: Rekabet Avantajı Yaratmada Sinerjik Etki”. Stratejik Boyutuyla Modern Yönetim Yaklaşımları içinde, İ. Dalay, R. Coşkun ve R. Altunışık (Ed.). İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, ss.27-45.

Barney, J. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17(1), 99-120.

Bloodgood, J.M. ve Wm. D. Salisbury (2001), Understanding the Influence of Organizational Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies, Decision Support Systems 31, 55–69.

Budden M.C., R. C. Lake ve J. W. Yeargain (1995), Strategic Planning For Protection of Business Secrets Under The Uniform Trade Secrets Act, Journal of Managerial Issues, 7 (3), 343-357.

Celep, C. ve B. Çetin (2003), Bilgi Yönetimi, 1. Baskı, Anı Yayıncılık, Ankara.

Cheung, S. (1982), Property Rights in Trade Secrets, Economic Inquiry, 20,40-53.

Davenport, T. H. ve L. Prusak (2001), İş Dünyasında Bilgi Yönetimi: Kuruluşlar Ellerindeki Bilgiyi Nasıl Yönetirler, Çev. Günhan Günay, 1. Baskı, Rota Yayınları, İstanbul.

Dervişoğlu, H. G. (2004), Stratejik Bilgi Yönetimi, 1. Baskı, Rota Yayın Yapım Ticaret Ltd. Şti.(Dışbank Yayınları), İstanbul.

Desouza, K.C. (2007), Managing Knowledge Security: Strategies for Protecting Your Company's Intellectual Assets, Kogan-Page.

Faria, P. ve W. Sofka (2010), Knowledge Protection Strategies of Multinational Firm- A Cross-Country Comparison, Research Policy, 39, 956–968.

Gupta, J. N. D., S. K. Sharma ve J. Hsu (2004), An Overview of Knowledge Management, (Ed.) J.N.D. Gupta; S.K. Sharma (2004), Creating Knowledge Based Organizations, içinde (ss.1–28), Hershey: Idea Group Publishing.

Goh, S. (2002), Managing Effective Knowledge Transfer: An Integrative Framework and Some Practice Implications, Journal of Knowledge Management, 6(1):23–31.

İnce, M. ve E. Oktay (2006), Bilginin Bir Stratejik Güç Olarak Önemi ve Örgütlerde Bilgi Yönetimi, Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 10, 15–29.

İpçioğlu, İ. ve Z. Erdoğan (2005), İşletme Stratejisinin Belirlenmesinde Bilgi Yönetimi Altyapısının Analizi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2005/2, 89–112.

Jang, S., K. Hong, G. W. Bock ve I. Kim (2002), Knowledge Management and Process Innovation : The Knowledge Transformation Path in Samsung SDI, Journal of Knowledge Management, 6(5): 479-486.

Krogh, G.V., K. Ichijo ve I.Nonaka (2002), Bilginin Üretimi, Dışbank Yayınları, Rota Yayınları, İstanbul.

Laursen, K. ve A. Salter (2005), My Precious The Role of Appropriability Strategies in Shaping Innovative Performance, Druid (Danish Research Unit For Industrial Dynamics) Working Paper, 5–2, 1–30.

Lerner, J. (1995), Patenting in the Shadow of Competitors, Journal of Law and Economics, 38(2), 463-495.

Levin, R., R. Klevorick, R. Nelson and S. Winter (1987), Appropriating the Returns from Individual Research and Development, Brookings Papers on Economic Activity, 3. 783-831.

Liebeskind, J.B. (1997), Keeping Organizational Secrets: Protective Institutional Mechanism and their Costs, Industrial and Corporate Change, 6(3), 623–663.

Mansfield, E. (1985), How Rapidly Does New Technology Leak Out?, Journal of Industrial Economics, 34, 217-224.

Mansfield, E. (1986), Patents and Innovation: An Empirical Study, Management Science, 32(2), 173–181.

Martensson, M. (2000), A Critical Review of Knowledge Management as a Management Tool. Journal of Knowledge Management, 4 (3), 204-216.

Nelson ve Winter (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press: Cambridge.

Özdemirci, F. ve C. Aydın (2007), Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetim, Türk Kütüphaneciliği, 21(2), 164–185.

Özevren M. (2008), İşletmelerde Değer Yönetimi, Beta Basım A.Ş., İstanbul.

Probst, G. ,Büchel B. ve S. Raub (1998), Knowledge as a Strategic Resource, Knowing in Firms: Understanding, Managing and Measuring Knowledge içinde (Ed. Krogh, G., J.Roos ve D. Kleine), s.240-252.

Rivette, K.G. ve D. Kline (2000), Discovering New Value in Intellectual Property, Harvard Business Review, 78(1), 54-66.

Robertson S. (2002), A Tale of Two Knowledge Sharing Systems, Journal of Knowledge Management, 6(3), 295–309.

Sınaî Mülkiyet Kanunu, Kanun No.6769, Kabul Tarihi 22.12.2016.

Schmid, T. (2006), An Empirical Analysis of the Effects of Patents and Secrecy on Knowledge Spillovers, Center for European Economic Research (ZEW), 6(48), 1–29.

Schultz, G. (2005), Knowledge as Intellectual Property, http://cpd.ogi.edu. Erişim Tarihi: 6.02.2011.

Sedera, D. ve G.,Guy (2010), Knowledge Management Competence for Enterprise System Success, The Journal of Strategic Knowledge Systems, 19(4), 296–306.

Sveiby, K.E. (1997), The New Organizational Wealth: Managing&Measuring Knowledge-based Assets, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco.

Teece, D.J. (1986), Profiting From Technological Innovation: Implications for Integration, Collaboration, Licensing and Public Policy, Research Policy, 15, 285–305.

Teece, D.J. (2000), Strategies for Managing Knowledge Assets: The Role of Firm Structure and Industrial Context, Long Range Planning, 33, 35–54.

Ticari Sırlar Kanun Tasarısı, Madde 3. Türk, M. (2003), Küreşelleşme Sürecinde İşletmelerde Bilgi Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Tschetschonig, K. (2014), Collaboration Without Risk: How the Most Innovative SMEs Protect Critical Knowledge in Joint Innovation Activities with Partners, Anchor Academic Publishing, Hamburg.

Wiig, K.M. (2000), Knowledge Management: An Emerging Discipline Rooted in a Long History, Knowledge Horizons: the present and promise of Knowledge Management içinde (Ed. Charles Despres, Daniele Chauvel), Butterworth-Heinemann.

Zaim, H. (2005), Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi, İşaret Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

APA Aras, M . (2018). İŞLETMELERDE BİLGİ KORUMA STRATEJİLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 613-621 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/448856