İnkılapsever Bir Cumhuriyet Aydını: Hilmi Adnan Malik Bey (d.1900- ö.1972)

 Dr. Hilmi Malik Evrenol’un da içinde bulunduğu Osmanlı’nın son devri içinde Batılı/Batıcı eğitim ile yetişmiş/yetiştirilmiş kuşak; “İnkılâpçı Cumhuriyet Aydını” kategorisini eserlerinde çok iyi ortaya koyabilmişlerdir. Dr. Hilmi Malik Evrenol’un; muhtelif meselelere dair kafa yorduğu neredeyse tüm çalışmalarında “İnkılâp Prensiplerini” “ahaliye” aşılamayı “görev” edinmiş bir “inkılâpçı cumhuriyet aydını” olduğu anlaşılmıştır. Onun kalemi her daim “inkılâbın memuru” bir “muallim tavrı” ile inkılâpların “vatandaşa” benimsetilebilmesine hasredilmiştir. Tüm disiplinler Hilmi Malik Bey’in özünden bağlı olduğu “Türk İnkılâp Prensiplerini” ulusa benimsetebilmek için “araçsallaştırılmış” birer imkândır. Bu bakımdan Hilmi Malik Bey’in pedagojik çalışmaları birer “politik pedagoji”, sosyolojik incelemeleri “politik sosyoloji”, edebi bir eseri dahi “İnkılâp edebiyatı” olmuştur. Esasen yazdığı hangi disipline ve hangi konuya ait olursa olsun, “onun kalemi”, “İnkılâpçı Cumhuriyet Aydınının Değerleri” ile tüm “vatandaşların” “terbiye edilmeleri” uğrunda seferber edilmiştir. Dr. Hilmi Malik Evrenol; aslında bir “kültür devrimi” sonucunda meydana gelmiş olan Türk toplumunu yeniden dizayn etme çalışmalarına ya da farklı bir söyleyişle “Modern Türkiye Cumhuriyeti” projesine fikirleri, kalemi ile katkı sunan karakteristik bir “inkılâpçı Cumhuriyet aydını” olmuştur. Hilmi Malik Bey’in uzman sıfatı ile vermiş olduğu eserleri ve çalışmaları analiz edildiği zaman, bu projeye direkt ve dolaylı olarak sağladığı politik, kültürel ve pedagojik katkılar anlaşılmaktadır. Hilmi Malik Bey, eserlerinde, cumhuriyet dönemi devrimlerinin izahının sağlanması (determination) ve devrimlerin “vatandaşlara” benimsetilmesi ve böylece “cumhuriyetçi yurttaşlar” yetiştirebilme ideali için çalışmıştır. Hilmi Malik çeşitli disiplinlerde çalışmalar yapmış olsa bile onun çalışmalarının tamamı “inkılabın emrine amadedir”.  

One Revolutionary Republican Intellectual: Hilmi Adnan Malik Bey (b.1900- d.1972)

Dr. Hilmi Malik Evrenol the end of the Ottoman era in which Western / Western-oriented education by trained / trained generations; "Revolutionary Republic Intellectuals " category were able to work very well laid out. Dr. Hilmi Malik's Evrenol; almost all studies to chew on various matters "Principles of Revolution" "population to" vaccination "task" has adopted a "revolutionary intellectuals of the republic" has proved to be. His pen is always "the revolution's official" A "teacher attitude" with the reforms "citizen" is devoted to be adopted. All disciplines Hilmi Bey, the essence of which is connected to Malik, "Principles of Turkish Revolution" to adopt the nation "instrumentalist" is an opportunity. In this regard, Hilmi Malik Bey's pedagogical work is a "political pedagogy", a sociological study of "political sociology", a work of literary genius "Revolution Literature" has been. Essentially what that discipline and summer regardless of what matters, "his pen", "Value of Revolutionary Republican Intellectuals" all "citizens" "in the discipline" was mobilized for. Dr. Hilmi Malik Evrenol; It is actually a "cultural revolution" result, which occurred Turkish society to redesign work, or different words, the "modern Republic of Turkey" project ideas, a characteristic that contributes to the pen "revolutionary republican ideology" was. Hilmi Malik when experts had given the title of the work and analyze the work of this project will provide direct and indirect political, cultural and educational contribution is understood. Hilmi Malik in the works, ensuring the explanation of the republican period of revolution (determination) and the revolution of the "citizens" and thus adopting the "republican citizens" tried to train for the ideal. Hilmi Malik even though has worked in various disciplines all of its work, "the revolution of the order is ready."

Kaynakça

Aslan, C (2014). Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim Bilimleri Alanında Yurtdışına Öğrenci Gönderilmesi Olgusu, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

Evrenol, H.M (1926). Çocuk Ruhu ve Terbiyesi (Osmanlıca), İstanbul: Hilal Matbaası

Evrenol, H.M (1928a). “Büyük adamlar: John Dewey ikinci Konfiçyüs”. Türk Yurdu, 22 (205), 197–198

Evrenol, H.M (1928b). “Amerika’da Hayat Felsefesi”. Türk Yurdu, 21 (200), 320–322

Evrenol, H.M (1928c). “Esas Tabiat”. Türk Yurdu, 21(199), 270- 272

Evrenol, H.M (1932). Yaratıcı Küçük İnsan ve Kabiliyeti, Ankara: Hâkimiyet-i Milliye Matbaası

Kaynak Göster

APA Aladağ, H . (2016). İnkılapsever Bir Cumhuriyet Aydını: Hilmi Adnan Malik Bey (d.1900- ö.1972) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 711-726 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/26332/280087