İlkokullardaki Destek Eğitim Odası Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Hakkında Bir Araştırma

“Destek Eğitim Odası (DEO)” uygulaması özel gereksinimli öğrencilerin ya da özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerine devam ederken belirli derslerde sınıftan alınarak birebir eğitilmesi şeklinde gerçekleştirilen, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Bu çalışma özel gereksinimli öğrencilere odaklanmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Ordu ili Ünye ilçesinde DEO bulunan ilkokullarda, zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilere DEO’nda verilen eğitim hizmetlerine ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. Araştırma, DEO bulunan üç ilkokulda, DEO’nda destek eğitimi veren sekiz öğretmenin gönüllü katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, veriler yüz yüze görüşmeler yolu ile toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlar frekans tablolarında özetlenerek yorumlanmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan en dikkat çekici olanları; okullarda DEO bulunmaması, DEO uygulamasında pekiştireç kullanıldığı, öğrencinin özel gereksiniminin türünün DEO uygulamasının sonucunu doğrudan etkilediği ve DEO’nda verilen eğitimde veli desteği olan öğrencilerde daha fazla ilerleme sağlandığı yönündedir.

“Resource Education Rooms (RER)” is put into practice by taking special need students or special talened students from some of their lesson to be given one to training providing them a better social and academic development. This study is focused on special needs of students. In this context the aim of this research is to determine the opinions of teachers, regarding the quality of service provided in the RER settings, who were giving instructions to special need students in primary schools which has RER in the district of Ünye. This research was conducted with the voluntary participation of eight teachers who were giving instruction in three primary schools that had RER. As a data collecting methods semi-structured interview technique had been used in the research and the data had been gathered via face to face interviews. Descriptive analysis and content analysis techniques are used in collected data analysis. The results obtained in the study are summarized in frequency tables and interpreted. The most striking results of the research are as follows; lack of RER in schools, reinforcement is used in the RER application, the type of student's special requirement directly affects the result of the RER practice and more progress is made in the RER for students with parent support.

Kaynakça

Akay, E., Uzuner, Y., & Girgin, Ü. (2014). Kaynaştırmadaki İşitme Engelli Öğrencilerle Gerçekleştirilen Destek EğitimOdası Uygulamasındaki Sorunlar ve Çözüm Gayretleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(2), 42-67.

Al-Zoubi, S. M., & Rahman, M. S. (2012). The Effect of Resource Room on Improving Reading and Arithmetic Skills for Learners with Learning Disabilities. International Journal of Scientific Research in Education, 5(4), 269-277.

Aydın, A. (2015). Zihinsel Yetersizliğe Sahip Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Verilen Eğitim Hizmetlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.

Çağlar, N. (2016). İlköğretim Kurumlarındaki Destek Eğitim Odası (DEO) Uygulamasına İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demir, S., & Avcu, Y. E. (2018). Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 156-185.

Deshpande, A. A. (2013). Resource Rooms in Mainstream Schools. International Journal of Education and Psychological Research, 2(2), 86-91.

Erkan, D. T. (2018). Ortaöğretim Kurumlarında Destek Eğitim Odası Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2(2), 17-30.

Glomb, N. K., & Morgan, D. P. (1991). Resource Room Teachers' Use Of Strategies That Promote The Succes Of Handicapped Students In Regular Classrooms. The Journal Of Special Education, 25(2), 221-2235.

Gömleksiz, M. N., Sinan, A. T., & Demir, S. (2010). İlköğretim Türkçe DersiÖğretim Programındaki YazmaÖğrenme Alanının Etkinliğinin Değerlendirilmesi. International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(4), 1135-1173.

Karabulut, R. (2018). Destek Eğitim Odaları ve Üstün Yetenekliler Eğitimi. International Journal of New Approaches in Special Education, 1(1), 90-100.

Karasu, T., & Şimşek, E. (2018). Zihinsel Engelli Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Din Eğitimi: Yarı Deneysel Bir Çalışma- Destek Eğitim Odası. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22(3), 1579-1606.

Kethley, C. I. (2005). Case Studies of Resource Room Reading Instruction for Middle School Students with High-Incidence Disabilities. Doctor of Philosophy, The University of Texas at Austin, Texas.

MEB. (2018). Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. 30471 Sayılı Resmi Gazete.

Moody, S. W., Vaughn, S., Hughes, M. T., & Fischer, M. (2000). Reading Instruction in the Resource Room: Set Up for Failure. Exceptional Children, 66(3), 305-3016.

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015 ). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Adm Policy Ment Health, 533–544.

Pemik, K. (2017). Özel Yetenekli Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Verilen Eğitime İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Semiz, N. (2018). Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Destek Eğitim Odası Uygulamalarına İlişkin Öğretmen ve Aile Görüşlerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Şahin, A., & Güler, B. (2018). Destek Eğitim Odasında Ve Kaynaştırma Ortamlarında Çalışan Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(29), 594-625.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(24), 543-559.

Ünal, H. (2008). Birlikte Eğitim Ortamındaki Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrencilere Destek Eğitim Odasında Verilen Destek Eğitiminin Etkinliği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yıldız, M. S., & Turan, İ. (2015). Lojistik Dıs Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Rolü: Türkiye Çelik Boru Üretim İsletmelerinde Bir Arastırma. Business and Economics Research Journal, 6(1), 79-105.

Kaynak Göster

APA Yazarkan, K . (2020). İlkokullardaki Destek Eğitim Odası Uygulamasına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Hakkında Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (3) , 776-790 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/57874/614406