İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programının Beş Süreç Standardına Göre Değerlendirilmesi

Öz Bu araştırma ilkokul matematik dersi öğretim programının National Council of Mathematics Teachers- Ulusal Matematik Öğretmenleri Konseyi- (NTCM) tarafından önerilen beş süreç standardı temelinde gösterdiği dağılımı belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Veriler doküman analizi ile analiz edilmiştir. NTCM’ in önerdiği süreç standartlarına kod ve sayılar verilerek İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programında (1-4) belirtilen kazanımların karşılık geldiği standartlar belirlenmiştir. Araştırma sürecinde beş temel süreç standardının içinde yer alan toplam on sekiz standart, kazanımların karşılık gelme durumlarına göre detaylı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda programda yer alan kazanımların sırasıyla en çok; ilişkilendirme ve temsil standartlarına karşılık geldiği, karşılanmakta en geride kalınan standardın ise akıl yürütme ve ispat olduğu görülmüştür.

Kaynakça

Arbaugh, F., Herbel-Eisenmann, B., Ramirez, N., Knuth, E., Kranendonk, H., & Quander, J. R. (2010). Linking Research and Practice: The NCTM Research Agenda Conference Report. National Council of Teachers of Mathematics.

Aydın, G., & Balım, A. G. (2005). An interdisciplinary application based on constructivist approach: Teaching of energy topics. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 38(2), 145-166.

Baş, M. (2017). 2009 ve 2015 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programları ile 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programı Karşılaştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1219-1258.

Bransford, J. D., Brown, A., & Cocking, R. (1999). How people learn: Mind, brain, experience, and school. Washington, DC: National Research Council.

Erbilgin, E. (2014). Türkiye’nin ilkokul ve ortaokul matematik öğretim programlarının genel konu izleme haritası ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39(174).

Fuson, K. C., Carroll, W. M., & Drueck, J. V. (2000). Achievement results for second and third graders using the Standards-based curriculum Everyday Mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 277-295.

Garofalo, J., & Lester Jr, F. K. (1985). Metacognition, cognitive monitoring, and mathematical performance. Journal for research in mathematics education, 163-176.

Güler, G., & Ekmekci, S. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının ispat değerlendirme becerilerinin incelenmesi: Ardışık tek sayıların toplamı örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 59-83.

Hiebert, J. (2003). Teaching mathematics in seven countries: Results from the TIMSS 1999 video study. DIANE Publishing.

Hoffman, L. R., & Brahier, D. J. (2008). Improving the Planning and Teaching of Mathematics by Reflecting on Research. Mathematics Teaching in the middle school, 13(7), 412-417.

Kamii, Constance K., with Leslie Baker Housman. Young Children Reinvent Arithmetic: Implications of Piaget’s Theory. (2nd ed.) New York: Teachers College Press, 2000.

MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.

National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standards for school mathematics.

Schoenfeld, A. H. (1987). What’s all the fuss about metacognition. Cognitive science and mathematics education, 189, 215.

Şen, Ö. (2017). Matematik Dersi Ortaokul Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: 2009-2013 2017. Current Research in Education, 3(3), 116-128.

Tertemiz, N. I. Doğan, A., & Karakaş, H. (2017). A comparative study on problem solving strategies of gifted 4th grade students and their high-achieving counterparts. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7(13), 161-188. Umay, A., Akkuş, O. ve Duatepe-Paksu, A. (2006). “Matematik Dersi 1.-5. Sınıf Öğretim Programının NCTM Prensip ve Standartlarına Göre İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 31, ss. 198-211.

Uysal, R. ve Incikabı, L. (2018). Son Dönem Matematik Dersi Öğretim Programlarının Genel Amaçları Üzerine Bir Araştırma. Ondokuzmayis University Journal of Education, 37(1).

Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd Ed.). London: Sage Publications, Inc.

Van de Walle, J. A., Karp, K. S., Bay-Williams, J. M. (2007). Elementary and middle school mathematics: Teaching developmentally.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık

Kaynak Göster

APA Filiz, S , Ergan, S . (2020). İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programının Beş Süreç Standardına Göre Değerlendirilmesi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 10 (2) , 464-477 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/56076/671465