Hijyen Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

 Turizm işletmelerinin sağlık koşullarına uygunluğu ve hijyen şartları müşterilerin işletmelerden beklentileri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla gelecekte konaklama işletmelerinde ve yiyecek içecek işletmelerinde görev yapacak potansiyel personel konumundaki turizm lisans öğrencilerinin hijyen alışkanlıklarının ne durumda oldukları ve nasıl algıladıklarının tespiti önemlidir. Bu kapsamda çalışmanın amacı turizm lisans öğrencilerinin hijyen alışkanlıklarını ve hijyen alışkanlıklarının öğrencilerin sahip oldukları bazı demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda evreni Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri olan araştırmanın örneklemini fakültedeki sektör tecrübesi olan öğrenciler oluşturmaktadır ve veriler anket tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Amaca ulaşmak için katılımcılardan elde edilen verilerle farklılık analizleri (parametrik) yapılmıştır. Yapılan testler sonuçlarında öğrencilerin sahip oldukları bazı demografik özelliklerinin, hijyen alışkanlıklarında etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin turizm işletmeciliği bölümü öğrencilerine göre personel hijyenine, besin hijyenine ve mutfak araç-gereç hijyenine karşı daha dikkatli ve duyarlı oldukları belirlenmiştir. Çalışmanın farklı üniversitelerin turizm fakülteleri öğrencileri üzerinde de yapılması ve elde edilecek sonuçların kıyaslanarak hijyen konusunda daha faydalı olan fakülte müfredatlarının dikkate alınıp, uygulanması yönünde faydaları olacaktır.    

A Research Intended For Determining Hygiene Habits: The Case Of Ataturk University Tourism Faculty

The suitability to the health conditions and the hygiene conditions of the tourism enterprises are so important for the customers. It is important that tourism graduate students’ who are the potential personnels at accomadation and food and beverage enterprises hygiene habits. In this direction the purpose of this study is to determine the hygiene habits of the tourism undergraduate students and a number of demographic characteristics of the students show significant differences with regards to the hygiene habits. For this purpose, the universe of research is students of Erzurum Atatürk University Tourism Faculty and the students who work tourism sector compose the sample of research and the datas were collected via survey technique. In order to reach the purpose, variance analyzes (parametric) were applied to the datas which has obtained from the participants. According to these tests, in terms of the hygiene habits of students, significant differences were identified. In addition, it has been determined that students of gastronomy and culinary arts department are more careful and sensetive to personnel hygiene, food hygiene and kitchen tools hygiene than students of tourism management department. Different tourism faculty students can made comparison. Than faculty curriculum which is more useful than others about hygiene will examined and it will used.

Kaynakça

Akdur, R. (2015). Turizm Bölgelerinde Halk Sağlığı. Nevşehir: Turizm Hukuk ve Sağlık Sempozyumu.

Aktaş, A. Ve Özdemir, B. (2007). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Baluka, S. A., Miller, R. A. ve Kaneene, J. B. (2015). Hygiene practices and food contamination in managed food service facilities in Uganda. African Journal of Food Science, 9 (1); 31-42.

Baş, M. (1997). Üç, Dört ve Beş Yıldızlı Otellerin Sanitasyon Durumunun Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamıs Yüksek Lisans Tezi) Hacettepe Üniversitesi/Saglık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Bulduk, S. (2003). Gıda ve Personel Hijyeni, Ankara: Detay Yayıncılık

Kaynak Göster

APA Şimşek, A . (2017). Hijyen Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 149-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327101