HEYKELİ SİNESTETİK DÜŞÜNMEK

Öz Sanatsal üretimin biçim ve form olarak bütünlüğünü sağlayan kompozisyon sanatın ifade dilini oluşturmaktadır. Duyulararası ilişkiler sanat eserinin oluşmasında önemli bir etkendir. Sanat ve sanat eserinin oluşumunda psikolojik/nörolojik bir durum olarak değerlendirilen sinestezik durum doğrudan veya dolaylı olarak etken olduğunu ifade etmek gerekir. Bu bilinç dışı durum sanatçının estetik algısıyla kurgulanarak sanatsal çıktıya dönüşmektedir. Bu çalışmada sinestetik ve estetik sanatsal bir niyet ile ortaya konan çalışmaların incelenmesi ve okumaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Sanat, Heykel, Sinestetik

Kaynakça

Akbaş, S. (2014). Sessiz Müzik, Yıldız Journal Of Art And Design Volume:1, Issue: 2

Albekoğlu, D. (2015). Dışavurumcu Sanatta Kandinsky, Klee ve Webern, Hero Dergisi, Sayı 1

Arnheim, R. (2007). Görsel Düşünme, Metis Yayınları

Artun, A. (2018). Baudelaire’de Sanatın Özerkleşmesi ve Modernizm, http://www.aliartun.com/yazilar/baudelairede-sanatin-ozerklesmesi-ve-modernizm/

Asiltürk, C. (2007). Düşünce, İnsan Dili Ve Sanat Dili, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1)

Boccioni, U. Technical Manifesto of Futurist Sculpture, https://www.unknown.nu/futurism/techsculpt.html

Brehm, M. (2007). Füsun Onur-Dikkatli Gözler İçin, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları

Bulut, S. (2017). Renkleri Duymak, Sesleri Tatmak: Sinestezi, https://noroblog.net/2017/04/29/renkleri-duymak-sesleri-tatmak-sinestezi/

Cox, H. (2014). Seeing Is Not Hearing: Synaesthesia, Anaesthesia And The Audio-Visual, http://faculty.hampshire.edu/ccox/Cox.Seeing%20is%20Not%20Hearing.pdf

Duben, İ. & Yıldız, E. (2008). Seksenlerde Türkiye’de Çağdaş Sanat: Yeni Açılımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Erinç, S. (2011). Sanat Psikolojisine Giriş, Ütopya Yayınevi, Ankara

Gürsu, O. (2015). Sanat ve Psikoloji Etkileşimi: Geleneksel Türk-İslam Sanatları Merkezli Bir Okuma Denemesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 38

Heyrman, H. (2005). Art and Synesthesia: in search of the synesthetic experience", file:///Volumes/TOSHIBA/synesthesia/_Art%20and%20Synesthesia_%20in%20search%20of%20the%20synesthetic%20experience_%20by%20Dr.%20Hugo%20Heyrman.htm

Ione, A. (2009). Synesthesia: Art and the Mind, (reviewed), Leonardo, Volume 42, Number 3

Keskiner, S. (2013). Sinestezik Algı, http://www.felsefetasi.org/sinestezik-algi/

Manav, B. (2014). Işığı Müziğin Rengine Katarak Mekânın İletişim Gücünü Tasarlamak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13, Sayı: 26

May, R. (1987). Yaratma Cesareti, Metis Yayınları

Meerwein, G. & Rodeck, B. & Mahnke, F. H. (2007) Color Communication in Architectural Space, Basel: Birkhauser

Ray, M. (2015). Man Ray Writings On Art, Edited By Jennifer Mundy, , Published by the Getty Research Institute, Los Angeles

Salderay, B. (2014). Psikolojik Temelli Zihinsel Rahatsızlık, Sanat Ve Yaratıcılık, Uluslararası Hakemli Tasarım Ve Mimarlık Dergisi, Yaz Dönemi Sayı:02 Cilt:01

Soygür, H. (1999). Sanat ve Delilik, Klinik Psikiyatri, 2

Steen, C. (2001). Visions Shared: A Firsthand Look into Synesthesia and Art, LEONARDO, Vol. 34, No. 3

Tunalı, İ. (2008). Estetik, 11. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul

Resim 1. https://www.moma.org/audio/playlist/3/178

Resim 2. http://www.npg.si.edu/exhibit/duchamp/pop-ups/01-02a.html

Resim 3. http://slideplayer.com/slide/9272834/

Resim 4. https://www.mactechnews.de/gallery/picture/Noch-eine-Tasse-50836.html

Resim 5. https://www.pinterest.fr/pin/1055599891943478/?lp=true

Resim 6. http://www.nordbayern.de/kultur/wie-ein-gedicht-saum-der-zeit-1.7386011

Kaynak Göster

APA Yağmur, Ö . (2018). HEYKELİ SİNESTETİK DÜŞÜNMEK . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 677-683 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/434572