HANEHALKI BORCUNUN BELİRLEYİCİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ

Son yıllarda yakalanan ekonomik istikrarla beraber hanehalkı harcanabilir gelirin de ve hanehalkı borcunda da gözle görülür bir artış olmuştur. Bu çalışmada, hanehalklarının borçluluk yapıları, borçlanmalarına neden olan ekonomik faktörler ve bu faktörlerle borçlulukları arasındaki ilişki düzeyi araştırılmıştır. Hanehalkı borcu ile hanehalkı borcunu etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Fethiye’de ikamet eden hanehalklarına anket uygulanmış ve 608 katılımcıdan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Sıralı lojistik regresyon modelinin kullanıldığı analiz sonucunda aylık gelirinin borçluluk ile pozitif yönlü bir ilişki içerisinde olduğu; düzenli gelirin, ev sahipliğinin ve gayrimenkul sahipliğinin borçluluk ile negatif ilişki içerisinde olduğu tespit edilmiştir

DETERMINANTS OF HOUSEHOLD DEBT: FETHIYE EXAMPLE

Together with economic stability attained in recent years, there has been an increase visibly in household disposable income and household debt. In this study, structure of household indebtedness, debt ratios, and economic factors that causes to their debts and relationship level between these factors with their indebtedness has been researched. In order to determine the relationship between household debts with factors affecting household debt, the survey was applied to households residing in the Fethiye and the data obtained from 608 participants were analyzed. Result of analysis that used ordinal logistic regression model, a positive relationship between monthly income with indebtedness; a negative relationship between regular income, home ownership and real estate ownership with indebtedness was determined

Kaynak Göster

APA Çımat, A , Avcı, M , Nas, Y . (2016). HANEHALKI BORCUNUN BELİRLEYİCİLERİ: FETHİYE ÖRNEĞİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 37-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290196