GALATİA KRALLIK (TOLİSTOBOGLAR ) DÖNEMİ PESSİNUS DARPLI SİKKELERİ

“Galatia Krallık (Tolistoboglar ) Dönemi Pessinus Darplı Sikkeleri”, Anadolu kökenli Kybele Kültü için önemli olan Pessinus Antik Kentinin ve Bölgenin, tarihi, ekonomik, dini ve sosyal yapısını yansıtması açısından önemli örneklerdir. Çalışma, Galatia Krallığı (İÖ 1. yy. ın ortaları) döneminde; sikkelerin ön yüzünde yer alan ve en erken tip olan, yan yana duran Kybele –Attis büstünden başlayarak sırasıyla, Tyche büstü, Attis büstü, defne taçlı Apollon başı ve ΘΕA IΛEA yazılı Kybele’nin kalathoslu büstünü temel alarak oluşturulmuştur. Bu dönemde arka yüzde yer alan aslan figürü, Pessinus için Kybele Kültünün bir yansıması ve ilk Lydia sikke örneklerinde görülen aslanın kutsallığının ve Neolitik dönemden beri devam eden Ana tanrıçayla ilişkisinin önemini yitirmediğinin bir göstergesidir

THE COINS FROM PESSINUS IN GALATIA KINGDOM ( TOLISTOBOGS) REGION

“The Coins from Pessinus in Galatia Kingdom ( Tolistobogs ) Region” is an important sample, since they reflect the historical, economic, religious and social structure of ancient Pessinus, a town which is widely known for the cult of Kybele.This study has been formed on the basis of portraits depicted on the observe of the coins of the Galatian Kingdom (in the middle of the 1st Century BC) starting from the double portraits of Kybele and Attis, as the earliest type, and respectively the portraits of Tyche, Attis, Apollon with laurel wreath and the portrait of Kybele with kalathos and OEA IAEA legend. In this period, the depiction of the lion on the reverse reflects the importance of the cult of Kybele for Pessinus, and it attests a continuity of representing the lion on coin reverses since the times of the Lydians, while the association of the goddess with this animal goes back to the Neolithic Age
Keywords:

Coin, Pessinus Kybele,

Kaynak Göster

APA Kumandaş Yanmaz, H . (2016). GALATİA KRALLIK (TOLİSTOBOGLAR ) DÖNEMİ PESSİNUS DARPLI SİKKELERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 215-235 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290204