Fen Bilimleri Dersiyle İlgili Özel Durumların Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Fen Bilimleri Dersi Başarılarına Etkisi

Öz  Bu araştırmanın amacı; fen bilimleri dersiyle ilgili özel durumların (fen bilimleri dersine ayrılan zaman, fen bilimleri dersinden destekleme kursu alma, fen bilimleri dersine ek seçmeli ders alma, fen bilimleri dersini sevme, fen bilimleri öğretmenini sevme, fen bilimleri proje ödevi alma) ortaokul öğrencilerinin 2015- 2016 eğitim- öğretim yılı birinci ve ikinci dönem yapılan TEOG(Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınavı Fen Bilimleri dersi başarısına etkisini araştırmaktır. Araştırmada deneysel olmayan ilişkisel ve nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Araştırma Ordu ili Altınordu ilçesinde eğitim gören 14 ortaokuldan seçilmiş 605 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanmış olan bir anket ile elde edilmiştir.  Verilerin analizinde, iki bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek için bağımsız örneklem t testi, ikiden fazla değer alan bağımsız değişkenin bir bağımlı değişken üzerine olan etkisini belirlemek için tek yönlü ANOVA, tek yönlü ANOVA da anlamlı farklılığın nereden kaynaklandığını tespit etmek için Scheffe Testi kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22,00 programıyla yapılmıştır. Araştırma sonucunda, fen bilimlerine ayrılan zamanın, fen bilimleri destekleme kursu almanın, fen bilimlerine ek olarak, fen bilimleri ile ilgili seçmeli ders almanın, fen bilimleri dersini sevmenin, öğrencilerin TEOG fen bilimleri başarılarını anlamlı bir şekilde etkilediği ortaya çıkarken, fen bilimleri öğretmenini sevmenin ve fen bilimleri dersinden proje ödevi almanın ise öğrencilerin TEOG fen bilimleri başarılarına anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğrencilerin 5. 6. ve 7. sınıftaki yılsonu fen bilimleri puan ortalamalarıyla TEOG fen bilimleri ortalamları arasında yüksek bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

Abacı Çaylı, Ç. (2015). Merkezi sistem sınavlarının farklı değişkenler açısından irdelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Aslan, G. (2017). Öğrencilerin temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sınav başarılarının belirleyicileri: Okul dışı değişkenlere ilişkin bir analiz. Eğitim ve Bilim, 42(190), 211-236.Aydoğan, İ. (2012). Okul binalarının özellikleri ve öğrenciler üzerine etkileri. Milli Eğitim Dergisi, 193, 29-43.Bal, Ö. (2011). Seviye belirleme sınavı (SBS) başarısında etkili olduğu düşünülen faktörlerin sıralama yargıları kanunuyla ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (2): 200-209.Bozdoğan, B., Bozdoğan, A.E. ve Şengül, Ü. (2014). Bilim uygulamaları dersi ile ilgili öğretmen görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(10): 96-109.Daşdemir, İ. (2016). Öğrencilerin I. ve II. dönem TEOG sınavındaki derslerin puanları arasındaki ilişkininbelirlenmesi. 3.Uluslararası eğitim kongresi, Muğla.Gündüver, A. ve Gökdaş, İ.(2011). İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sınav başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2 (2): 30- 47. Güzeller, C.O. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi akademik ortalamaları ile seviye belirleme sınavı fen bilimleri alt test puanları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13 (3),209-214.Fidan -Dişikitli, A. (2011). İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumları ile Fen ve Teknoloji Dersi Başarıları Arasındaki İlişki. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.Karabay, E. (2014). Öğrencilerin seviye belirleme sınavı başarılarını açıklaya okul dışı değişkenlerin chaıd analizi ile incelenmesi. İlköğretim Online, 13(2): 640-659.Karasar, N.(2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (22. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10(4), 3-18.Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.Küçüker, E. (2016). A comparison of the academic achievements of students with different primary school entrance age. Education, 137(1), 46-58. Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 10(4), 3-18.Kılıç, E. ve Karadeniz, Ş. (2004). Cinsiyet ve öğrenme stilinin gezinme stratejisi ve başarıya etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 129-146.Küçüker, E. (2016). A comparison of the academic achievements of students with different primary school entrance age. Education, 137(1), 46-58. MEB.(2013). 2013ortaöğretime yerleştirme sistemi tercih ve yerleştirme e kılavuzu. http://www.meb.gov.tr/duyurular/duyurular2013/sbs2013/SBS http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/06/25/711331/dosyalar/2014_11/09111213_teog_brosur.pdf (25.12.2014).Oliver, J. S. ve Simpson, R. D. (1988). Influences of attitude toward science, achievement motivation and science self-concept on achievement in science: A longitudinal study. Science Education, 72(2), 143-155.Okutan, S. (2017). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri başarılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ordu.Ötken,Ş. (2012). İlköğretġm 7. sınıf SBS Başarısını Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.Özer, Y; Anıl, D. 2011. Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 313- 324.Pamuk, E. ve Kiraz, Z. (2016). Ortaokullarda Okutulan Seçmeli Ders Uygulamalarında Okul Yöneticilerinin Karşılaştıkları Problemler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 977-1003.Pehlivan, H. ve Köseoğlu, P. (2010). The reliability and validity study of the attitude scale for biology course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2, 2185-2188.Satıcı, D. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavının (2014-Kasım) Rasch Modeline Göre Cinsiyet Açısından Yanlılığının İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep. Sawkins, J. W. (2002). Examination performance in Scottish secondary schools: An ordered logit approach. Applied Economics, 34, 2031-2041.Seçkin Kapucu, M. (2016). Bilim uygulamaları dersi öğretim programının öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1): 26-46.Skouras, A. S. (2014). Factors associated with middle-school mathematics achievement in Greece: The case of algebra. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(1), 12-34.Smith, J. ve Niemi, R. G. (2001). Learning history in school: The impact of course work and instructional practices on achievement. Theory & Research in Social Education, 29(1), 18-42. doi:10.1080/00933104.2001.10505928.Süer, N. (2014). Öz Düzenleme Becerilerinin TEOG Sınavı Üzerindeki Etkisi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul. Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y. ve Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(27), 417-441.Yakar, L. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin SBS Puanları ve Akademik Başarı Puanları Değişimlerinin İzlenmesi ve SBS Puanlarının Kestirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Bolu.Yanpar, T. Ş. (1998). İlköğretim sosyal bilgiler ve matematik dersinde çeşitli değişkenlerin öğrenme düzeyini yordama gücü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 45-53.

Kaynak Göster

APA Daşdemir, İ , Okutan, S . (2019). Fen Bilimleri Dersiyle İlgili Özel Durumların Ortaokul Öğrencilerinin TEOG Fen Bilimleri Dersi Başarılarına Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 307-317 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/47476/510186