Eyyubiler Devrinden Günümüze Kahire Kalesi'nin Mimari Gelişimi ve Önemi

Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Mısır, tarih boyunca birçok medeniyete yurtluk etmiştir. Bölgede yapılan Arkeolojik kazılardan çıkan sonuçlara göre, bilinen tarihi M.Ö.5000 yıllarında kurulmuş Aşağı ve Yukarı Mısır Krallıkları ile başlamaktadır. Bunu Menes Hanedanlığı ve Pers hâkimiyeti takip etmektedir. Daha sonra Roma ve Bizanslıların eline geçen ülke 641 senesinde Amr b. As komutasındaki ordu tarafından fethedilerek İslâm topraklarına dâhil edilmiştir.Önceleri Abbasilere bağlı bir eyalet valisi iken daha sonra burada bağımsız ilk Türk devletlerini kuran Tolunoğulları ile İhşidoğullarının Mısır tarihinde ayrı bir yeri vardır. Özellikle Tolunoğlu Ahmet tarafından şekillendirilen Katayi’ tepesinde kendi adına inşa edilen cami, Samerra’da ortaya konulan ilk İslami Türk yapılarının bir kopyası niteliğinde olup ‘Samerra Üslûbu’nun Kuzey Afrika’ya taşınmasında öncülük etmiştir.Tunus’un Mehdiye şehrinde kurulduktan sonra kısa sürede Kuzey Afrika’nın tamamına hâkim olan, Şii mezhebini yaygınlaştırmak için büyük bir çaba içerisine giren ve başta Ezher Camii/Medresesi başta olmak üzere pek çok anıtla Mısır’ı zenginleştiren Fatımîlerin ardından, Haçlı seferlerine karşı verdiği mücadelelerle Müslümanlar arasında haklı bir şöhrete kavuşan Selahaddin-i Eyyubî’nin liderliğinde ortaya çıkan Eyyubiler zamanında, yapılan 30 kadar medrese ile bir taraftan Mısır’da yeniden Sünni İslâm inancının yerleştirilmesi temin edilirken, diğer taraftan da vücuda getirilen mimarlık örneklerinde Zengiler vasıtasıyla Büyük Selçukluların mimari anlayışı devam ettirilmiştir.Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan ve "Selahaddin Kalesi" ya da "Kal'atü'l-Cebel" olarak da anılan Kahire Kalesi, Fatımi Kahire'sinin doğusundaki tepelerden birisi üzerine ilk olarak Eyyubiler devrinde kurulmuştur.

The Architectural Development of the Cairo Castle and Its Importance from the Ayyubid Period Today

 Egypt, a North-African country, has been cradle of civilizations throughout history. According to the results of the archaeological excavations in the region, the known datum point of its history begins with the Egypt kingdoms which were established around 5000 b.c. Menes dynasty and Persian rule succeeded them. The country, which came under the rule of Roman and Byzantine Empires later, was annexed to Islam territories with the conquest of Amr b. As in 641.Tolunids and Ikhshidids, which had served as state governors under Abbasids and then established the first independent Turkish states, have a distinctive place in the history of Egypt. Especially; Ahmed b. Tolun mosque, built in Katayi hill which was formed by Ahmed b. Tolun, has the characteristics of the first Islamic Turk buildings in Samerra and enabled Samerran architectural style to be widespread in North Africa.After reign of Fatimid Empire which ruled all the North Africa soon after its establishment in Mehdiye in Tunisia, got into the effort to generalize Shia and prospered Egypt with various monuments like Ezher mosque/madrasa, 30 madrasas; which were built in the reign of Ayyubids established under the leadership of Selahaddin-i Eyyubi who gained a reputation with his struggle against the crusades;  not only enabled proselytism of Sunni Islamic belief but also continued the architectural style of Great Seljuk Empire via Zengi state.Cairo Citadel, also known as “The Saladin Citadel” or “Kal'at ul-Cebel”, is located in Cairo, the capital of Egypt, and was first fortified on one of the eastern hills of Fatimid Cairo in the Ayyubids era.

Kaynakça

Muhammed, S. M. (1983). Mesacidu Mısr ve Evliyauha’s-Salihun, II, Kahire, 1976-III, Kahire, 1976-V, Kahire.

Mübarek, A. P. (1986). el-Hıtatu’t-Tevfikıyyeti’l-Cedideti Li-Mısra’l-Kahirati, V.

Nazîf, A. A. (1989). Dirâsât fi’l-‘lmârati’l-İslâmiyyeti.

Samih, K. (1983). el-Imaratü’l-İslamiyyeti fi Mısr, Kahire.

Turan, Ş. (1979). “Süleyman Paşa” Mad., İ.A., XI, İstanbul.

Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Tarihi; II, Ankara.

Kaynak Göster

APA Bayhan, A . (2017). Eyyubiler Devrinden Günümüze Kahire Kalesi'nin Mimari Gelişimi ve Önemi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 121-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327023