Duygu Odaklı Terapinin Gestalt Terapi ve Varoluşcu Terapi ile Karşılaştırılmalı Analizi

Duygu Odaklı Terapi; modern duygu kuramı, Birey Merkezli Terapi, Varoluşçu Terapi ve Gestalt Terapi uygulamalarını içeren yaşantısal ve güncel bir terapi yöntemidir. Duygu Odaklı Terapi yaklaşımının oluşumunda geleneksel yaklaşımlardan Varoluşçu ve Gestalt Terapinin önemli katkıları bulunmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada Duygu Odaklı Terapinin Varoluşçu Terapi ve Gestalt Terapi ile karşılaştırılmalı analizinin yapılması amaçlanmıştır. Duygu Odaklı Terapi sürecinde duyguları tanıma, açıklama, anlamlandırma, dönüştürme ve kontrol etme gibi konular ele alınır. Gestalt Terapi kavramlarına dayanan Duygu Odaklı Terapinin felsefesi ve insan doğasına bakışı Varoluşcu Terapiden etkilenmiştir. Ayrıca Duygu Odaklı Terapi, Varoluşcu yaklaşımın korku, kaygı ve yalnızlık gibi duygularla çalışmasını benimsemiştir. Duygu Odaklı Terapi ile Gestalt Terapinin insana bakış açısı benzerlikler taşır. İki yaklaşım da kişilerin sorunlarını çözme ve gelişme kapasitesine sahip olduğunu ortaya koyar. Duygu Odaklı Terapi ağır psikolojik rahatsızlıkların tedavisi için uygun değildir. Daha çok kaygı, depresyon ve olumsuz çocukluk dönemi yaşantıları ile ilgilidir. Varoluşcu Terapide danışma konuları ölüm, özgürlük, yalnızlık ve yabancılaşma gibi karmaşık konulardır. Gestalt Terapide ise kişilerarası ilişkilerde sorun yaşayan ve sorumluluk almaktan kaçınan bireylerin tedavisine odaklanılır. Duygu Odaklı Terapi yaklaşımının anahtar kavramı duygulardır. Gestalt Terapide de amaç danışanların duygularını fark etmesini sağlamaktır. Varoluşcu Terapide ise korku ve kaygı duyguları üzerine odaklanılır. Varoluşcu terapistlere göre kaygı duygusu yaşamın bir ön koşuludur. Sonuç olarak yer yer farklılıklar olmakla birlikte Duygu Odaklı Terapi ile Varoluşcu Terapi ve Gestalt Terapinin terapötik ilişki ve uygulama açısından benzerliklere sahip olduğu görülmüştür.

Comparative Analysis of Emotional-Focused Therapy with Gestalt Therapy and Existential Therapy

Emotion-Focused Therapy is an experiential and current therapy method that contains applications of modern emotion theory, Person-Centered Therapy, Existential Therapy and Gestalt Therapy. Existential and Gestalt Therapy, which are among the traditional approaches, have important contributions in the formation of the Emotional Focused Therapy approach. Therefore, in this study, it was aimed to perform a comparative analysis of Emotional Focused Therapy with Existential Therapy and Gestalt Therapy. In Emotion-Focused therapy, topics such as recognition, explanation, meaning, transformation and control of emotions are handled. This Therapy method is based on Gestalt Therapy’s concepts. The philosophy and view of human nature of Emotion-Focused Therapy method were influenced by Existential Therapy method. In addition, Emotion-Focused Therapy method has embraced the existentialist approach’s emotions such as fear, anxiety and loneliness. Emotion-Focused Therapy and Gestalt Therapy methods have similar views on human nature. Both approaches reveal that people have the capacity to solve their problems and improve. Emotional-Focused Therapy is not functional in treating serious psychological disorders. it deals with anxiety, depression and negative childhood experiences. Existential Therapy has complex counseling issues such as death, freedom, loneliness and alienation. The Gestalt Therapy method focuses on the treatment of individuals who have problems with interpersonal relationships and responsibility. The emotion is the key concept of Emotion- Focused Therapy. The purpose of Gestalt Therapy is to make clients aware of their emotions. Existential therapy focuses on emotions such as fear and anxiety. According to existential therapists, anxiety is a precondition of life. As a result, it has been observed that Emotion-Focused Therapy and Existential Therapy and Gestalt Therapy have similarities in terms of therapeutic relationship and application, although there are some differences.

Kaynakça

Brownell, P. (2010). Gestalt Therapy: A guide to contemporary practice. New York, USA: Springer Publishing Company.

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları.Ankara: Mentis Yayıncılık.

Cüceloğlu, D. (2010). İnsan ve Davranışı.İstanbul: Remzi Kitabevi.

Daş, C. (2017). Nasıl öğren(m)iyorum: öğrenme ve geştalt terapi yaklaşımı, Gestalt Terapi Dergisi, 83-123.

Elliott, R., & Greeenberg, L. S. (2007). The essence of process- experiential emotion focused theraphy, American Journal OfPsychotheraphy, 61(3), ss.241-254.

Gavas-Aslan, G. (2019). Duygu odaklı terapinin diğer kuramlarla karşılaştırılmalı analizi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2(3), 110-116.

Greenberg L. S,.& Goldman R. (2007).Case formulation in emotion-focused therapy, handbook of psychotherapy caseformulation. New York: The Guilford Press. ss.379-411.

Greenberg L. S.,& Paivio. S. C. (2003). Working with emotions in psychotheraphy,London: The Guilford Press.

Greenberg, L. S. (2004). Emotion-focused therapy, 4. Press, Washington: A. P. A.

Greenberg, L. S. (2008). Emotion and cognition in psychotheraphy: the transforming power of affect. Canadian Psychology, 49(1), ss:49-59.

Greenberg, L. S. (2012). Emotion-focused therapy (1.Baskı) (Kızıltaş, S., Çev.). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Greenberg, L. S., & Bolger, E. (2001). An emotion-focused approach to the overregulation of emotion and emotion pain, Psychotherapy in the Practice, 57(2), ss:197-211.

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008).The dynamics of emotion love and power in an emotion-focused approach to couple therapy.Person Centered & Experiential Psychotherapies.7(4).ss:279-293.

Greenberg, L. S., & Watson, J. C. (2006).Emotion-Focused therapy for depression,Washington: American PsychologicalAssociation Press

Greenberg, L.S. (2010). Emotion-focused therapy: An overview. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4 (33), 1-12.

Işık, Ş., Tekinalp, B., Atalay, N., & Kaynak, Ü. (2019).Psikolojik danışmada güncel kuramlar. Ankara: Pegem Akademi.

İlgar, M. Z., & İlgar, S. C. (2019). Varoluşçu psikolojik danışma ve psikoterapi: teori ve pratiği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(2), 193-220.

Mann, D. (2010). Gestalt therapy: 100 key points and techniques. London, Britain: Routledge.

May, R. (2012).Varoluşun keşfi. (A. Babacan, Çev.) İstanbul: Okuyan Us Yayınları.

Özkara, P. (2015). Ufuk üniversitesi lisans öğrencilerinin temas engellerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ufuk Üniversitesi, Ankara.

Sartre, J. P. (2015). Bulantı (S. Hilav, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.

Seligman, L. (2006). Theories of counseling and psychotherapy.2th ed. New Jersey: Pearson Education

Voltan-Acar, N. (2015).Gestalt terapi: Ne kadar farkındayım? (6. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Watson, J. J. 2010. Case formulation in eft, Journal Of Psychotherapy Integration, 20(1), ss:89-100.

Watson, J., Goldman, R., & Greenberg, L. (2007).Case studies in emotion-focused treatment of depression: A comparison of good and poor outcome. Washington, DC: American Psychological Association

Kaynak Göster

APA Yıldırım, O . (2021). Duygu Odaklı Terapinin Gestalt Terapi ve Varoluşcu Terapi ile Karşılaştırılmalı Analizi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 253-262 . DOI: 10.48146/odusobiad.730532