DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN EĞİTİM UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GEOMETRİK ŞEKİL ÖĞRENMELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Araştırmada doğrudan öğretim yöntemiyle hazırlanan ve doğrudan öğretim yöntemine göre hazırlanan bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının okul öncesi çocuklarının geometrik şekil kavramlarını öğrenmelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 60-72 aylık 45 çocuk oluşturmuştur. Çalışma nicel bir araştırma olup iki deney ve bir kontrol grubundan oluşmaktadır. Deney ve kontrol gruplarında 15’er çocuk bulunmaktadır. Çocuklardan 15’ i birinci deney grubunu, 15’i ikinci deney grubunu, 15’i ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini toplamak için Aslan (2004) tarafından geliştirilen “Geometrik Şekilleri Tanıma Testi” kullanılmıştır. Araştırmada “ön test son teste dayalı deney ve kontrol gruplu” model kullanılmıştır. Uygulanan programlar sonrasında doğrudan öğretim yöntemiyle hazırlanan ve doğrudan öğretim modeline göre hazırlanan bilgisayar destekli eğitim uygulamaları lehine anlamlı farklılık bulunmuştur

A STUDY ON THE EFFECT OF EDUCATIONAL PRACTICES PREPARED IN PARALLEL WITH DIRECT INSTRUCTIONAL MODEL ON PRE-SCHOOL CHILDREN’S GEOMETRIC FIGURE LEARNING

In this research, it is aimed to analyze the impact on an instructional program designed with direct instruction method and of a computer assissted instructional program designed in accordance with this method on preschoolers` geometric figures concepts learning. 45 60-72-month children contitute the population of the research. 15 of these children constitute the first experimental group, and 15 of them consitute the second experimental group, while the other 15 constitute the control group. `Geometric Figures Recognition Test` developed by Aslan (2004) was used as data collection tool in this research. With the aim of analyzing the impact on an instructional program designed with direct instruction method and of a computer assissted instructional program designed in accordance with this method on preschoolers` geometric figures concepts learning, `a pretest-posttest model with experimetal and control groups` was used. After the programs applied, there has been a significant difference in favour of the instructional program designed with direct instruction method and the computer assissted instructional program designed in accordance with this method

Kaynak Göster

APA Kesicioğlu, O , Alisinanoğlu, F . (2014). DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE GÖRE HAZIRLANAN EĞİTİM UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GEOMETRİK ŞEKİL ÖĞRENMELERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 71-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27572/290144