BORSA İSTANBUL PAY SENEDİ PİYASASINDA AŞIRI TEPKİ

Öz Bu çalışma BIST pay senedi piyasasında, Ocak 2007 – Aralık 2017 dönemine ait aylık verileri kullanarak Borsa İstanbul’da Aşırı Tepki Hipotezinin geçerliliğini araştırmaktadır. Bu amaçla, BIST pay senedi piyasasında, pay senedi getirilerinin tahmini noktasında Bondt ve Thaler (1985) kullandıkları yöntem uyarlanarak aşırı tepkinin olup olmadığı test edilmiştir. Çalışmada İstanbul Borsası’nda (BIST) işlem gören tüm pay senetlerinin aylık düzeltilmiş getirileri yardımıyla Aşırı Tepki Hipotezinin varlığının araştırılmasına yönelik analiz yapılmıştır. Aşırı tepkinin varlığı, BIST’de getirilerin öngörülebilirliği bakımından önem taşıdığından, elde edilen sonuçlar BIST’in zayıf formda bile etkin olmadığına işaret edecektir. Çalışma kapsamında, 2007-2017 yılları arasında faaliyetlerine düzenli olarak devam eden 271 işletme analize dahil edilmiş, pay senetlerine ilişkin tüm dönemler itibari ile hesaplanan birikimli anormal getiri serileri kullanılmıştır. Bu çerçevede 12 aylık dönemler itibariyle kazandıran ve kaybettiren portföylerin takip eden yıldaki getiri performansı incelenmiştir. Çalışmada, portföylerin formasyon ve test dönemleri için elde edilen aylık ortalama birikimli getiri oranlarının özellikle kazandıran portföylerin genelinde ters yönlü bir hareket izlediği görülmüştür. Bunun anlamı aşırı tepki hipotezi ile uyumlu olarak yatırımcıların kaybedenlerden oluşan bir portföy oluşturarak bir başka ifade ile kaybedenleri satın alarak, kazananlardan oluşan portföyleri elden çıkararak ortalamanın üzerinde bir getiri elde edebildiğidir. Böylelikle bahse konu dönemler için incelenen pay senetlerinde aşırı tepki hipotezinin geçerliliğini destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Aşırı Tepki Hipotezi, Etkin Piyasalar Hipotezi, Piyasa AnomalileriThis study investigates the validity of Overreaction Hypothesis in Istanbul Stock Exchange (BIST) using the monthly data for the period of January 2007 - December 2017 in the BIST stock market. For this purpose, when the stock returns were estimated, it was determined whether the stock market was overreacted by adapting the method used by Bondt and Thaler (1985). In the study, an analysis was performed to investigate the existence of the Overreaction Hypothesis through the monthly adjusted returns of all stocks traded on the Istanbul Stock Exchange. Since the presence of overreaction is significant at the predicted point of returns in BIST, the results obtained will indicate that BIST is not efficient even in weak form. Within the scope of the study, 271 companies that were continuously traded in the 2007-2017 period were analyzed and cumulative abnormal return data calculated for all periods of stocks were used. In this framework, the return performance of the portfolios that winners and losers by 12 month periods was examined. In the study, it was observed that the monthly average cumulative returns obtained for the formation and test periods of portfolios are inversely related to the overall portfolio of winners. This implies that investors can buy out the portfolio of losers by taking advantage of the overreaction hypothesis and obtain a return above the average by selling the portfolio of the winners. Thus, the results supporting the validity of the overreaction hypothesis for the stocks examined were obtained. Keywords: Overreaction Hypothesis, Efficient Market Hypothesis, Market Anomalies.

Kaynakça

Abdioğlu, Z.,Değirmenci, N. (2013). İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler. Business and Economics Research Journal, 4(3), 55-73.

Ali, N., Nassir, A., Hassan, T., Abidin S.Z. (2009). Does Bursa Malaysia Overreact? International Research Journal of Finance and Economics, Issue 34 (2009) pp.174-193.

Alonso, A., Rubio, G. (1990). Overreaction in the Spanish equity market. Journal of Banking & Finance, 14(2-3), 469-481.

Barak, O. (2008). İMKB’de Aşırı Reaksiyon Anomalisi ve Davranışsal Finans Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 / 1 (2008). 207 – 229.

Bildik, R (2000). Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul: İMKB Yayınları.

Bowman, R. G., Iverson, D. (1998). Short-run overreaction in the New Zealand stock market. Pacific-Basin Finance Journal, 6(5), 475-491.

Canbaş S ve Doğukanlı H. (2007). Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri. Adana: Karahan Kitabevi.

Cihangir, M., Güzeler, A. K., Sabuncu, İ. (2008). Optimal Portföy Seçiminde Konno - Yamazaki Modeli Yaklaşımı ve İMKB Mali Sektör Hisse Senetlerine Uygulanması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10/3, 125-142.

Cihangir, M., Karaağaç, G. A. (2016). İhmal Edilmiş, Normal ve Popüler Pay Senetlerinin Performanslarının Göreli Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(3),793-802.

Clare, A., Thomas, S. (1995). The overreaction hypothesis and the UK stockmarket. Journal of Business Finance & Accounting, 22(7), 961-973.

Bondt, W. F., Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact?. The Journal of finance, 40(3), 793-805.

Bondt, W.F. M., Thaler, R. H. (1987). Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. The Journal of finance, 42(3), 557-581.

Dizdarlar, H. I., Can, R. (2017). Aşırı Tepki Hipotezinin Geçerliliğinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 815-832.

Doğukanlı, H., Ergün, B. (2011). Davranışsal Finans Etkin Piyasalara Karşı: Aşırı Tepki Hipotezinin İMKB’de Araştırılması. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa 321-336.

Doğukanlı, H., Vurul, G., Ergün, B. (2012). Aşırı Tepki Hipotezi: Farklı Portföy Formasyon ve Test Süreleri Kullanarak İMKB’de Bir Araştırma. İMKB Dergisi, Cilt: 13 Sayı: 49. 1-17.

Erdoğan, M., Elmas, B. (2010). Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler ve Bireysel Yatırımcı Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (2): 1-22.

Erzurumlu, Y.Ö (2011). Investor Reaction to Market Surprises on the Istanbul Stock Exchange. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 12 (2) 2011, 213-225.

Fama, E. (1970). Efficient Capital Markets: A Riview Theory and Empirical Work. The Journal of Finance, 25: 383-417.

Gaunt, C. (2000). Overreaction in the Australian Equity Market: 1974–1997. Pacific-Basin Finance Journal 8 2000. 375–398.

Germeyanoğlu, Ü.M. (2003). Testing For The Success and the Use of Contrarian Strategies in Istanbul Stock Exchange. (Yayımlanmamış doktora tezi) The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, Ankara

Karan, M.B. (2011). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Karan, M. B., Kapusuzoglu, A. (2010). An Analysis of the random walk and overreaction hypotheses through optimum portfolios constructed by the nonlinear programming model. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(6), 1215-1220.

Karan, M.B. ve Tarım, Ş.A. (2001). İMKB’de Hisse Senedi Getirilerinin Aşırı Tepkisi Üzerine Ampirik Bir İnceleme. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2001, s. 29-46.

Kıyılar, M. (1997). Etkin Pazar Kuramı ve Etkin Pazar Kuramının İMKB‘de İrdelenmesi-Test Edilmesi. SPK Yayın No:86, Ağustos 1997.

Lobe, S., Rieks, J. (2011). Short-term market overreaction on the Frankfurt stock exchange. The Quarterly Review of Economics and Finance 51 (2011) 113–123.

Mazouz, K., Li, X. (2007). The overreaction hypothesis in the UK market: empirical analysis. Applied Financial Economics, 2007, 17, 1101–1111.

Michayluk, D., Neuhauser, K. L. (2006). Investor overreaction during market declines: Evidence from the 1997 Asian financial crisis. Journal of Financial Research, 29(2), 217-234.

Mun, J. C., Vasconcellos, G. M., Kish, R. (2000). The Contrarian/Overreaction hypothesis: An analysis of the US and Canadian stock markets. Global Finance Journal, 11(1-2), 53-72.

Sevim, Ş., Yıldız, B., Akkoç, S. (1997). Aşırı Tepki Verme Hipotezi ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İMKB Dergisi Cilt 9 Sayı 35, ss.23-39.

Seyhun, H. N. (1990). Overreaction or fundamentals: Some lessons from insiders' response to the market crash of 1987. The Journal of Finance, 45(5), 1363-1388.

Siwar, E. (2011). Survey of the phenomenon of overreaction and underreaction on French Stock Market. IUP Journal of Behavioral Finance, 8(2), 23.Tunçel, A. K. (2013). Aşırı Tepki Hipotezinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 113-122.

Tunçel, A. K. (2013). Aşırı Tepki Hipotezinin Test Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 113-122.

Kaynak Göster

APA Gemici, E , Cihangir, M . (2018). BORSA İSTANBUL PAY SENEDİ PİYASASINDA AŞIRI TEPKİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 289-298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/38639/397619