Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı; Bayburt İli’ndeki Arıcılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bu çalışma ile iktisat literatüründe Kümelenme Yaklaşımı olarak bilinen teorinin Bayburt’ta faaliyet gösteren arıcılık işletmelerine uygulanması amaçlanmıştır.  Bu kapsamda teorik olarak kümelenme yaklaşımı kısaca tanıtıldıktan sonra yerel kalkınmanın bir unsuru olan arıcılık faaliyetlerinin kümelenme özellikleri gösterip göstermedikleri saha araştırması metodu ve anket yöntemi uygulanarak değerlendirilmektedir. Yapılan çalışma kapsamında kullanılan verilerin elde edilmesinde, yapısal mülakat tekniğine dayalı saha araştırması yöntemiyle anket tekniği kullanılmıştır. Kümelenme potansiyelinin ortaya çıkarılmasında literatürde çokça üzerinde durulan Porter’ın Elmas Modeli temel alınmıştır. Elmas modelinin unsurları bir arada değerlendirildiği zaman araştırmada varılan sonuç açısından; ilin arıcılık açısından istihdam oluşturma kapasitesi, arıcılık açısından iklime elverişliliği, bölge dışından arıcılık işletmelerini çekebilme kapasitesi, düşük iş gücü maliyetleri, arıcılık ürünlerine talep yaratma gibi özellikleri açısından iyi, ilde üniversitenin olması, üreticiye pazarlama kolaylığı sağlayan firmaların olması, firma yapısı, stratejisi ve rekabet açısından firma sayılarının çok olması, hibe teşviklerden faydalanma açısından orta, yabancı yatırımcı çekme, ekonomik olarak alt yapının katkısı, nitelikli ürün talebi, tamir ve tadilat firmalarının varlığı açılarından ise düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda Bayburt İl’indeki arıcılık faaliyetinin kümelenme özelliği gösterip göstermediği açısından bir değerlendirme yapıldığında kümelenme aşaması olarak fikir aşamasındaki kümelenme kategorisine girdiği anlaşılmaktadır.

Cluster Approach in Regional Development: An Aplication On Apiculture Sector in Bayburt

AbstractThe aim of this study is to apply the theory called ‘‘Clustering Approach’’ in economics literature for businesses in apiculture sector in Bayburt. In this context, after a short description of clustering theoritically, it will be assessed whether beekeeping operations show clustering features or not, by using public survey method and applying for a field research. To get the data, a questionnaire based on a structured interview method was used. Porter’s Diamond Model, which was often mentioned in literature, was used as base in order to reveal the clustering potential. As a result of the research according to Diamond Model’s principles, Bayburt’s capacity to create employment, it’s suitability to beekeeping in terms of climate, it’s capacity to attract other cities’ apiculture firms, it’s low labor costs and it’s potential to create demand for apiculture products are all good. Bayburt is at medium level in terms of having a university, having firms which supports beekeepers marketing opportunities, the number of firms in terms of competition, strategy and firm structure, and in terms of grant incentives. And finally Bayburt is at low level in terms of attract foreign investment, economic contribution of infrastructure, demand for qualified product, existence of fixing and modification. As a result of all these assessments, it can be stated that beekeeping operations in Bayburt is included in clustering in gestation clustering category.

Kaynakça

Keskin, H ve Dulupçu,M. (2010), ‘‘Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi’’. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1).

KUDAKA, (2013), Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi Arıcılık Ve Arı Ürünleri Sektörü Raporu

Kaynak Göster

APA Bayramoğlu, T , Ari, Y , Durmaz, A . (2016). Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı; Bayburt İli’ndeki Arıcılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 903-916 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/26332/280125