Biyografik Bir Okuma Denemesi: EmineSemiye’nin Romanları

Öz Edebî eserin ortaya çıkışında eser-yazar ilişkisi çok önemlidir. Bu sebeple edebî eseri incelerken yazarı çok yönlü bir incelemeye tabi tutarak eserini açıklama kullanılan tahlil yöntemlerinden birisidir. Özellikle Tanzimat döneminden itibaren edebiyat dünyasında yazdıklarıyla yer almaya başlayan kadın yazarlar kendilerini saklama dürtüsüyle edebî eserlerini bir iç dökme unsuru olarak da kullanırlar. Böylece edebî eser ataerkil sistemin gündelik yaşamdaki sınırlılıklarından kurtulabilmek için kadın yazarlara kendilerini ifade etme özgürlüğü de vermektedir. Bu çalışmada üzerinde durulacak olan Emine Semiye Hanım'ın romanlarında da hayatıyla örtüşen birçok unsur bulunmaktadır. İlk kadın yazarlarımızdan Emine Semiye roman, hikâye gibi edebî türlerin yanı sıra deneme, makale gibi türlerde de çok sayıda yazı kaleme almıştır. Onun hayat hikâyesinin resmî söyleminde belirgin olmayan kısımlarını yazdıklarından yola çıkarak en azından tahmin etmek mümkündür. Çünkü Emine Semiye de dönemdeki diğer kadın yazarlar Fatma Aliye, Makbule Leman gibi kurgunun biyografiden uzaklaştırıcı işlevinden yararlanarak yaşanmışlıklarını edebî eserlerinde yansıtmıştır. Ancak gerçek hayatla edebî eserin dünyasının birebir örtüştüğünü ya da örtüşebileceğini söylemek doğru değildir. Edebî eser olmuş ya da olabilecek olanı yansıtırken birebir gerçeği yansıtma iddiası yoktur ve teki anlatmayı değil genel olanı anlatmasıyla edebî eser tarih gibi diğer anlatım türlerinden ayrılır. Bu çalışmada da Emine Semiye'nin romanlarından yola çıkılarak bütünüyle henüz tamamlanamamış biyografisini edebî eserlerinden yola çıkarak tahmin etmeye çalışacağız. Ancak bu tahmin bize bütünüyle onun hayat hikâyesinin gerçekliğini yansıtmayacaktır.

Kaynakça

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Yıldız Esas Evrakı: 142/7, 14 Nolu Belge, 18 Haziran 1280/11 Haziran 1865. Emine Semiye, “Âlem-i İnsaniyete Mühim Bir Hizmet Yahut Tabip SalomonMoiz Efendi”, Hanımlara Mahsus Gazete, S. 225, 12 Ağustos 1315/24 Ağustos 1899. Emine Semiye, “İtiraf-ı Hakikat, Mahmure Hamidullah Hanımefendiye”, Teârüf-i Müslimin, c. 2, S. 31, 25 Muharrem 1329/13 Kânunusani 1326/26 Ocak 1911, s. 99. Emine Semiye,Gayya Kuyusu,Dersaadet, S. 3, 10 Temmuz 1336/10 Temmuz 1920, s. 2. Emine Semiye, Bikes; Hanımlara Mahsus Gazete, S. 98-138, 23 Kânunusani 1312/4 Şubat 1897-13 Teşrinisani 1313/25 Kasım 1897; Millî Kütüphane, 06 MK. Yz. A 2670. Emine Semiye, Muallime, Hanım Kızlara Mahsus Gazete, S. 143-146, 21 Kânunuevvel 1316/3 Ocak 1901-25 Kânunusani 1316/7 Şubat 1901. Devamı Hanımlara Mahsus Gazete, S. 99/301-109/311, 15 Şubat 1316/ 28 Şubat 1901-2 Mayıs 1317/15 Mayıs 1901; Millî Kütüphane, O6 MK. Yz. A 4583. Emine Semiye, Mükâfat-ı İlahiye,Mütalaa,S. 1-25,22 Temmuz 1312/3 Ağustos 1896-31 Kânunuevvel 1312/12 Ocak 1897. Emine Semiye, Sefalet,Mütalaa, S. 26-12, 14 Kânunusani 1312/26 Ocak 1897-6 Ağustos 1314/18 Ağustos 1898; Hilal Matbaası, 1325. Emine Semiye,Gayya Kuyusu,Dersaadet,S.1-69, 8 Temmuz 1336/8 Temmuz 1920-13 Eylül 1336/13 Eylül 1920. Emine Semiye,İktitaf, Millî Kütüphane, 06 MK. Yz. A 458106; MK. Yz. A 4582; MK. Yz. A 2693. (İktitaf’ın Millî Kütüphanede 3 nüshası mevcuttur.). Karaca, Ş. (2010).Emine Semiye Hayatı-Fikir Dünyası-Sanatı-Eserleri, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi).Kayseri. Karaca, Ş. (2012)."İlk Dönem Türk Romanlarında Anne Kimliği", Akademik Bakış, S. 33, s. 1-16. Moran, B. (1999).Edebiyat Kuramları ve Eleştiri,İstanbul:İletişim Yay. Narlı, M. (2009). “Otobiyografi ve Roman/Otobiyografik Roman”, TurkishStudies, S.4, s.901-909. Hürmen, F. R. (2004).Ressam Naciye Neyyal’inMutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Hatıraları.İstanbul: Pınar Yayınları. Taksim Atatürk Kitaplığı, Fatma Aliye Evrakı Katalogu: 16/5, 17 Haziran 928. Taksim Atatürk Kitaplığı, Fatma Aliye Hanım Evrakı: 16/3, 11 Ağustos 1324/24 Ağustos 1908. Toros, T. (1998). “Cevdet Paşa’nın Kızları”, Mâzi Cenneti I, 2. Baskı. İstanbul: İletişim, s. 217-223. Wellek, R. ve Varren, A. (2001).Edebiyat Teorisi.İzmir: Akademi Kitabevi.

Kaynak Göster

APA Karaca, Ş . (2017). Biyografik Bir Okuma Denemesi: EmineSemiye’nin Romanları . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (3) , 697-704 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/32288/322674