Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme)

Öz  Almanyalı Türkler için en büyük sorunlardan biri asimile olma sorunudur. Asimilasyonu hızlandıran etken ise Türkçeye gereken önemin verilmemesidir. Türkçe; Almanya’daki Türklerin bazıları için ikinci dil konumuna gelmiştir. Yeni yetişen kuşakların dil kullanımları bir önceki nesle göre değişme göstermeye başlamıştır. İlk giden kuşaklar yalnız Türkçe konuşurlarken, son kuşaklar daha çok Almanca konuşmaya başlamışlardır. Türkçe konuşanlar ise Almancadan Türkçeye kod kopyalamalar yaparak Türkçe konuşmaktadırlar. 60 yılda yeni kuşakların Türkçeyi unutmaya başlamaları gelecek kuşaklar için endişe verici bir durumdur. Bunun önüne geçilebilmesi için yeni kuşakların ana dilleri Türkçeyi edinimleri ve geliştirmeleri için çalışmaların yapılması gerekir. Günümüzde Almanya’da resmi olarak öğrencilerin Türkçe öğrenebildikleri tek yerler okullardır. Fakat okullardaki Türkçe derslerine olan ilgi istenilen seviyede gerçekleşmemektedir. 2011- 2012 yılı verilerine göre Almanya genelinde ilkokul, ortaokul ve liseye giden 317.034 Türk öğrenciden yalnız 115.000’i Türkçe derslerine katılmıştır. Türkçe derslerinin asimilasyonun önünde bir engel olmasına rağmen derslere katılımın çok düşük olması Türkçe derslerinin dil edinimine katkısının araştırılması gerekliliğini bir daha ortaya koymuştur. Bu amaçla Almanya’da verilen Türkçe dersleriyle ilgili veli ve öğrenci görüşlerini öğrenmek amacıyla Duisburg ve Ravensburg şehirlerinde anket çalışması yapılmıştır. Makalemizde bu anket çalışmasının verileri yorumlanmış ve değerlendirme yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Almanya, Almanyalı Türkler

Kaynakça

Bekar, B. (2013), Almanya’da Türkler ve Türkçe. Turkish Studies-International Periodical For The Language, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (9). 771-787.

Bekar, B. (2015). Almanya Türkçesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Bekar, B.(2016). Almanya’da Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretimi ve Türklerin Türkçe Kullanımlarıyla İlgili Kaynakça Denemesi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks. 8 (3) 285-302.

http: //www.essen.bk.mfa. gov.tr/images/localCache/1/ (erişim tarihi: 03.02.2015)

http://www.calisma.de/index.php?option=com (erişim tarihi: 18.05.2015)

Kalkan, H. K. (2016). Almanya’da ve Türkiye’de Ortaöğretimde Okutulan Ders Kitaplarına Edebiyat Didaktiği Açısından Bir Yaklaşım. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. MEB. (2006). Yurt Dışındaki Türk Çocukları İçin Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEB. (2015). Türkçe Dersi (1-8. sınıflar) Öğretim Program. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEB. (2016). Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenleri Seçme Sınavı ve Görevlendirme Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Özkan, N. (2007). Türk Dilinin Yurtları. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldız, C. (2012). Yurt dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği). Ankara: Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı.

Yıldız, C. (2013). Almanya’da Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6 (11). 1083-1113.

Kaynak Göster

APA Bekar, B . (2018). Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 17-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/399412

455 228

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Hacer ARSLAN KALAY, Sedat ŞAHİN, Sağbetullah MERİÇ

Kişilik Gelişimindeki Kritik Dönemlerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Yusuf Bahri GÜNDOĞDU, Yahya TURAN

Siyasal Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Adayın ve Aday Belirleme Sürecinin Seçmenin Oy Verme Kararındaki Etkisi

Turan ŞENER, Sonay Zeki AYDIN

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ

Mustafa NAL, Burcu NAL

Uzaktan Eğitimle Öğrenim Gören Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Programa İlişkin Görüşleri

İbrahim GÜL, İ. Bakır Arabacı

Halk Kültürü Bilgi ve Belge Sistemi (HAGEM) Arşivinde Ordu Yöresi Halk Müziği Derlemeleri

Onur YILMAZ

Kırgız Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar Ve Yapılan Yanlışlıklar Üzerine Öneriler (Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrenciler Örneğinde)

Erdal AYDOĞMUŞ

Zorunlu Trafik Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Negatif Binom Dağılımına Göre Ödül/Ceza Sistemi

Ali KÖSE

Uluslararası Konteyner Hatları Kapsamında İnsan Sermayesinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi

Ramazan Özkan YILDIZ, İlke Sezin AYAZ, Esra BARAN

Siyasi Partilerin 2015 Seçim Çalışmalarında Kullandığı Propaganda Müziklerinin Seçmenlerin Tercihi Üzerindeki Etkisi

Cevit YAVUZ, Selim SEZER