Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriz Tartışmaları Bağlamında “Neden” Arayışları: Göçmen Faktörü ve İşsizlik

Öz Göç; çeşitli neden, süreç ve sonuçlar bağlamında geçmişten bugüne varlığını ve etkisini devam ettirmektedir. Küreselleşmenin de göz ardı edilemez etkisi ile artış gösteren göç hareketleri, 21. yüzyılın da tartışmalı alanları arasında yer almaktadır. Bu tartışma alanı içerisinde ise Avrupa (ve bir aktör olarak Avrupa Birliği), odak noktalarından birisini oluşturmaktadır. Özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden, çeşitli nedenlerle göç etmek isteyen kişi ya da gruplar, daha güvenli ve daha müreffeh bir yaşam ümidi ile Avrupa coğrafyasına ulaşma amacını taşımaktadırlar. Bu durum karşısında, Avrupalı devletlerin ve AB’nin (AB) göçe karşın çeşitli güvenlik mekanizma ve söylemleri üzerinden hareket ettikleri görülmektedir. Birliğin ve üye devletin bu tavır ve tutumunun arka planında çeşitli politik, sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerin olduğu bilinmektedir. Ancak bu nedenlerin kendi içerisinde ne denli tutarlı oldukları tartışmaya açıktır. Bu çalışmada tartışmaya açık olduğu düşünülen, göç ve işsizlik konusu özelinde AB perspektifinden bir değerlendirme yapma amacını taşımaktadır. Aşırı sağın Avrupa siyasetinde yükselişi ile birlikte ekonomik zeminde, göçmenlerin ve mültecilerin işsizlik oranlarının artmasına neden oldukları söylemi temelinde bir dışlayıcı politika inşa edilmektedir. Fakat tarihsel açıdan yaşanan gelişmeler ve bazı istatistikî veriler ışığında bu söylem ve politikaların gerçekliğinin analiz edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

Akerlof, G. A. ve Kranton, R. E. (2016). Kimlik iktisadı, Kimliklerimiz, İşimizi, Ücretimizi ve Refahımızı Nasıl Şekillendiriyor?. (çev. C. Madenci). Ankara: Efil Yayınevi.

Aktaş, M. T. (2015). Göç Olgusu Ekonomik Kalkınmada İtici Güç Olabilir mi?. Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (1), 37–48.

Aras, İ. ve Sağıroğlu, A. (2018). Avrupa Aşırı Sağı’nda Göçmen Karşıtlığı: Fransa Ve Macaristan Örnekleri. Mukaddime 9 (Özel Sayı. 1), 59–77.

Atikkan, Z. (2014). Avrupa Benim, Batı Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi. İstanbul: Metis Yayınları.

Avrupa’da Azınlıklar Ayrımcılık ve Nefretten Şikayetçi. (2019, 15 Ocak). Erişim adresi https://gocvakfi.org/avrupadaki-azinliklar-ayrimcilik-ve-nefretten-sikayetci/

Bauman, Z. (2018). Avrupa, Bitmemiş Bir Macera. (çev. A. E. Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Çelik, R. ve Arslan, I. (2018). Göç ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Uygulama. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 74, 65–75.

Develi, E. S. (2017). 21. Yüzyılda Göç Olgusu: Uluslararası Göç Teorilerinin Ekonomi Politiği. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Göç Özel Sayısı, Cilt. 22, 1343–1353.

Göçmenler İşte Ayrımcılık Mağduru. (2019, 16 Ocak). Erişim adresi https://www.sabah.com.tr/avrupa/2018/09/20/gocmenler-iste-ayrimcilik-magduru

Göv, A. ve Dürrü, Z. (2017). Göç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt. 3, Sayı. 4, 491-502.

Güllüpınar, F. (2012). Göç Olgusunun Ekonomi–Politiği ve Uluslararası Göç Kuramları Üzerine Bir Değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı. 4, 53–85.

Gür, N. (2017). Ülke Deneyimleri Işığında Uluslararası Göç Ekonomisi. SETA Analiz, Sayı. 224.

Koser, K. (2007). International Migration, A Very Short İntroduction. New York: Oxford University Press.

Seven Years On: Timeline of the Syria Crisis. (2019, 20 Ocak). Erişim adresi https://www.unhcr.org/ph/13427-seven-years-timeline-syria-crisis.html

Syria Regional Refugee Response. (2019, 1 Şubat). Erişim adresi https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.207605843.1752854169.1548935059-558129901.1457350700

Tanrıkulu, F. (2018). Yaşlanan Alman Nüfusu ve Artan Göçmen İhtiyacı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Yükselen Irkçılık, Yabancı Düşmanlığı ve Ayrımcılık. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 75, 93–122.

Türk Dil Kurumu. (2019, 15 Ocak). Erişim adres www.tdk.gov.tr

Türkeş-Kılıç, S. (2018). Avrupa Komşuluk Politikası’nda Uluslararası Göçün Güvenlikleştirilmesi. Mukaddime, 9 (Özel Sayı. 1), 1–20.

World Bank Development İndicators. (2019, 23 Ocak). Erişim adresi https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SL.UEM.TOTL.ZS#

Yardım, M. (2017). Aşırı Sağ ve Çokkültürlük: Avrupa’da Ötekileştirilen “Göçmenler”. Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt. 12, Sayı. 2, 217–234.

Kaynak Göster

APA Zenginoğlu, S , Apaydın, F . (2019). Avrupa Birliği’nde Ekonomik Kriz Tartışmaları Bağlamında “Neden” Arayışları: Göçmen Faktörü ve İşsizlik . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 365-373 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/47476/570647