Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film

Kısa filmin eleştirel ve alternatif yapısını sorgulamak üzere yapılan bu araştırma, eleştirel düşünce ve kuram, söylem-karşısöylem, ideoloji, görüntü ve alternatiflik arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Ayrıca kısa film ve türlerine, kısa filmin demokrasive eleştirel söylemle olan ilişkisine, kısa filmin aktif izleyici yaratma özelliğine ve Türkiye’deki kısa film alanında varlıkgösteren alternatif oluşumlara değinen araştırmanın çözümleme aşamasında ise 2005-2013 yılları arasında Hisar KısaFilm Festivali seçkisine giren ve sistematik örnekleme yöntemiyle seçilen 11 adet kısa film, Christian Metz’in hareketligörüntüleri çözümlemeye olanak sağlayan 5 aşamalı göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle incelenmiştir. Ele alınanfilmlerin içeriklerinin çözümü sırasında Louis Gianetti’nin bir filmin eleştirel yapısını ortaya çıkarmaya yönelik olarakgeliştirdiği anahtar karşıtlıklardan faydalanılmıştır. Filmlerin biçimsel unsurlarının çözümünde ise Battal Odabaş’ınaktardığı “Sinematografik Anlatım Araçlarının Birinci, İkinci ve Üçüncü Sinemadaki İşlevleri” tablosu kullanılmıştır. Sonuçolarak kısa filmin, anaakım sinemada temsil olanağı olmayan her tür konu ve içeriği işleyebildiği için eleştirel bir söylemalanı; sosyal eşitsizlik, sosyal adalet, kimlik sorunu ve sosyal gerçekliğe vurgu gibi konuları ele aldığı için de alternatif birmedya olduğu ve kısa filmin eleştirel yapısını sadece içeriğiyle değil biçimsel unsurlarıyla da sağladığı ortaya konulmuştur.

Short Film As An Example Of Alternative Media

This study has been conducted in order to question the critical form and the content structure of short film. This researchfocuses on critical thinking and theory, discourse-counter discourse, and the relationship between ideology andalternativeness. In addition the research focuses on short films and types of short films, the relationship between shortfilm, and democracy and critical discourse, the active viewer creating feature of short film and the alternative forms presentin the area of short film in Turkey. In the analysis phase of the research, 11 short films included in Hisar Short Film Festivalselections between 2005-2013 and selected by systematic sampling method have been examined by Christian Metz'sfive-stage semiotic analysis method that provides an analysis of moving images. For the analysis of the contents of thesefilms; key oppositions, developed by Louis Gianetti, for bringing out the critical structure of a film, have been was utilized.For the analysis of the formal elements of the films, Battal Odabaşı’s table of " Functions of the Cinematographic NarrativeMeans in First, Second and Third Cinema " has been used. As a result, the study presents that short film is a criticaldiscourse area that can handle any type of subject and content that doesn’t have the opportunity to be represented in themainstream cinema, is an alternative media that handles social inequality, social justice, emphasis on identity problemand social reality, and provides the critical structure of short film not only with its content but also with its formal elements.

Kaynakça

Metz, C. (2012). Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, Çev. Oğuz Adanır, İstanbul, Hayalperest Yayınevi.

Ok, A. (1995). Türk Sinemasında Film Müzikleri, İstanbul, Arion Yayınevi.

Öngören, M.T. (1991). Senaryo ve Yapım, İstanbul.

Özarslan, Z. (2006). “Toplumsal İletişim Sürecinde Sinemanın Toplumsal Muhalefet Açısından İşlevi”,

Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Öztürk, S , Odabaş, B . (2017). Alternatif Medya Örneği Olarak Kısa Film . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 95-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/28361/301599