AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Bu çalışmanın amacı, Üniversitede çalışan akademik personelin iş tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla Türkiye’deki bir Üniversitede görev yapmakta olan 182 akademisyene anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, genel olarak akademisyenlerin iş tatmin düzeylerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte; akademisyenlerin sahip olduğu çocuk sayısı, tecrübe durumu ve medeni durumuna göre, iş tatmin düzeyleri farklılık göstermezken, yaş grubu, akademik unvan ve çalıştığı birime göre iş tatmin düzeyleri farklılık gösterdi tespit edilmiştir. Diğer bir sonuca göre, fakülte ve yüksekokulda çalışan akademisyenlerin, MYO’nda çalışanlara göre, işlerinden daha az tatmin oldukları ortaya çıkmıştır

MEASUREMENT OF ACADEMIC STAFF JOB SATISFACTION LEVEL

The aim of this study is to determine the job satisfaction level of academic staff working at university. For this purpose, 182 academicians, working in a university in Turkey, were applied a questionnaire. According to results of the study, it was concluded that academic staff job satisfaction level was generally good. However; it was concluded that while job satisfaction level showed no difference according to the number of children, experience status and marital status of the academician, it showed difference according to age group, academic titles and department of the academician.According to another result, it was concluded that academicians working in faculty and school of higher education were less satisfied with their jobs than ones working in vocational school

Kaynak Göster

APA Koçoğlu, C . (2015). AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (13) , 16-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27561/289980