Afganistanda Yapılan Bir Türkoloji Alan Araştırması: Gözlem ve Deneyimler

Öz ÖzetTürkoloji alanında yapılan alan araştırmaları çok kıymetlidir. Bu çalışmalardan Türk kültürüne ait somut veya somut olmayan birçok malzeme derlenir ve yüzyıllar sonra yapılacak olan çalışmalara bile kaynaklık eder. Bu çalışmalar, Türk kültüne ait olan malzemelerin belgelendirilmesini sağlar. Elbette gelişmiş ülkelerdeki bu tür çalışmalar, Türkiye’dekilerin aksine geçmişten beri çoğunlukla kolektif bir çalışmayla yürütülmektedir. Türkiye’de yaşayan Türkologların yurt dışında Türk Lehçeleri ve edebiyatları, halk bilimi alanında çoğunlukla kendi imkânlarıyla yaptığı çalışmalar yetersizdir. Bu çalışmaların yetkin bilim adamlarıyla geniş maddi imkânlarla, geniş bir saha da çok yönlü yapılması verimi artıracaktır.Afganistan Türkoloji çalışmaları bakımından önemli bir coğrafyadır. Bilindiği üzere Afganistan, Avarlardan başlayarak birçok Türk kavmine ev sahipliği yapmış, günümüzde de geniş bir sahada birçok Türk kavmi yaşamaktadır. Dolayısıyla çok zengin bir Türkoloji malzemesine sahiptir. Bu çalışmada 2013, 2015 ve 2017’de Afganistan’da Türkoloji ile ilgili yaptığım alan araştırmalarında yaşadığım tecrübeler ve gözlemler aktarılacaktır. Bir alan araştırmasında nelere dikkat edilmeli, ön çalışmalar neler olmalı, bu çalışmalardan elde edilen malzemeler nasıl değerlendirilmeli vb. konularda tecrübe paylaşımı yapılacaktır.Anahtar Kelimeler: Türkoloji, Saha çalışması için öneriler, Türkoloji araştırmaları, AfganistanAbstractField research in the field of turcology is very valuable. From these works, many concrete or non-tangible materials belonging to the Turkish culture are collected and even the works that will be done after centuries. These studies ensure that the materials belonging to the Turkish culture are documented. Of course, such studies in developed countries, unlike those in Turkey are conducted mostly with a collective work since the past.Turkish dialects and literature abroad and those living Turcologist in Turkey in the field of folklore is often insufficient for his work with their own resources. These studies will be made with proficient scientists and with wide financial means, and a wide field will be increased in versatility.Afghanistan is an important geography in terms of Turkology studies. As it is known, Afghanistan has hosted many Turkish people starting from Avars and nowadays many Turkish tribes live in a wide area. Therefore, it has a very rich Turkology material. In this study, experiences and observations that I have experienced in field researches on Turkology in Afghanistan in 2013, 2015 and 2017 will be transferred. What should be considered in a field research, preliminary studies should be what, how to evaluate the materials obtained from these studies, and so on. experiences will be shared. Key Words:Turkology, Suggestion about fieldwork, Turkology research, Afghanistan

Kaynakça

Kaynakça AKAR, A. (2006). Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları, Turkish Studies 1(2), S.41-53. DEMİR, N. (2012). Türkçe Ağız Araştırmalarında Bazı Yöntem Sorunları, Diyalektolog, Sayı 4, S.1-8. __________ (2009). Ağız Dokümantasyonu Niçin Gereklidir? Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı Bildirileri, 25-30 Mart 2008, S. 183-192, Ankara: TDK Yayınları. EREN, H. (1998). Türklük Bilimi Sözlüğü, I. Yabancı Türkologlar, Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 705, Ankara, ISBN: 975-16-1033-8. GELEKÇİ, C. (2006). Türk Diyalektolojisinnin Araştırılmasına Dair Birkaç Söz:Bakış ve Hedefler, I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, S.31-44, 25-26 Mayıs 2006, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yayınları, Ankara. WOOD, E. J. (2007). The Oxford Handbook of Comparative Politics, Chapter 5, (Ed. Carles Boix, Susan C. Stokes) New York: Oxford University Press. VAMBERY, A. (1993). Bir Sahte Derviş’in Orta Asya Gezisi, (Haz. N. Ahmet Özalp), 1. Baskı, İstanbul:Orhan Ofset. İnternet Kaynakları http://www.fieldoffice.ualberta.ca/en/~/media/fieldoffice/Documents/FieldResearch_International_Time-Table_Final.pdf http://www.ehs.ucf.edu/biosafety/FieldResearchSafety

Kaynak Göster

APA Şahin, S , Şahin, S . (2018). Afganistanda Yapılan Bir Türkoloji Alan Araştırması: Gözlem ve Deneyimler . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (3) , 685-690 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/40617/422487