20. YÜZYILA GİRERKEN KARADENİZ LİMANLARININ DENİZ TİCARETİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Tanzimat’ın ilanı ile beraber Osmanlı bürokrasisi ve devlet idaresinde yaşanan değişiklikler, 19. yüzyılın sonunda sosyal alanı ve ekonomik faaliyetleri etkilemiştir. Bu değişikliklerin izlerini Osmanlı liman kentlerinde gözlemlemek daha kolaydır. Özellikle hukuki alt yapıdaki iyileşme, liman idarelerindeki değişim, kentlerin hinterlant ile bağlantısını sağlayan yolların tesisi, telgraf hatlarının inşası ve vapur kumpanyalarının kurulması gibi faktörler hem ticareti hem de sosyal hareketliliği geliştirici ve arttırıcı bir nitelik sergilemektedir. 20. yüzyılın eşiğinde Güney Karadeniz’deki liman kentlerinin incelendiği bu çalışmada Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon gibi büyük liman ve iskelelerin bulunduğu kentlerdeki idari, ekonomik ve sosyal değişimler ele alınacaktır. Bu bağlamda arşiv materyali, Kastamonu ve Trabzon Vilayeti Salnameleri ve haritalar, çalışmanın kaynaklarını teşkil edecektir

INVESTIGATION OF SEABORNE TRADE IN BLACK SEA PORTS AT THE TURN OF 20TH CENTURY

Changes in bureaucracy and the state administration which took place along with the proclamation of the Imperial Edict of Reorganization (Tanzimat), has affected social fabric and economic activities of the Ottoman Empire at the end of the 19th century. These changes are easier to observe at the Ottoman port cities. In particular, factors such as improvements in legal infrastructure, changes in port administration, facilities of the roads which connect the city of the hinterland, the construction of telegraph lines and the establishment of steamship companies have had an impact on both development and enhancing the trade and social mobility. Dealing with the port cities of the Southern Black Sea on the verge of the 20th century this paper aims to discuss administrative, economic and social changes in cities such as Sinop, Samsun, Ordu, Giresun and Trabzon. In this context, archival materials, maps and yearbooks of Trabzon and Kastamonu provinces, will constitute the main sources of the study

Kaynak Göster

APA Oğuzoğlu, Y . (2015). 20. YÜZYILA GİRERKEN KARADENİZ LİMANLARININ DENİZ TİCARETİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 496-509 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290183