1940 –1980 DÖNEMİ KARADENİZ BÖLGESİ DENİZYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINA GENEL BİR BAKIŞ

Karadeniz Bölgesi’nde deniz ticaretine yolcu ulaştırması açısından bakıldığında, Osmanlı döneminden kalma ve cumhuriyet döneminin başlarında da hizmet vermeye devam eden denizcilik şirketleri (Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi, Şirket-i Hayriye vb.) tarafından haftanın belirli günleri seferler düzenlenerek talep karşılanıyordu. Daha sonra demiryolu ve karayolu yatırımları olsa da denizyolu bölgede önemini hep korudu. 1960’lara kadar bu şekilde devam eden denizyolu ile yolcu ulaştırması 1960-1980 arasını kapsayan planlı döneme gelindiğinde ise, diğer ulaştırma modlarına paralel olarak bu alanda da atılımlar gerçekleşmeye başladı. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada, 1940-1980 yılları arasında ve özellikle 1960’lı yıllardan sonra uygulanan kalkınma planları dahilinde yer alan ulaştırma endüstrisi hedefleri ve uygulama sonuçlarının Karadeniz Bölgesi yolcu ulaştırması faaliyetlerinde ortaya çıkan durumu, dönemin bölgede yolcu gemilerinde hizmet yapmış kaptanların anıları ile desteklenerek analiz edilmeye çalışılmıştır.

AN OVERVIEW ON THE PASSENGER SHIPPING AT BLACK SEA REGION DURING THE PERIOD 1940-1980

When examined maritime trade in the Black Sea Region in terms of passenger shipping, some shipping company (Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi, Şirket-i Hayriye etc.) met the demand by adjusting the voyage on certain days of the week. Thereafter, despite rail and road investments, maritime transport always maintained the importance in the region. A passenger shipping continued in this manner until 1960s. When the planned development period comprised between 1960-1980 was reached, it was begun to occur breakthroughs in maritime transportation in parallel to other modes of transport. In light of this information, in this study, between 1940 -1980 and especially, objectives and results of the transportation applications within the development plan implemented since 1960s has tried to be analyzed supporting by recollection of captain who made a service in the Black Sea Region

Kaynak Göster

APA Fışkın, R , Kaya, A , Balık, İ . (2015). 1940 –1980 DÖNEMİ KARADENİZ BÖLGESİ DENİZYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞINA GENEL BİR BAKIŞ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 337-350 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290175