19.YY.’DA TRABZON LİMANI: SEFERLER, TÜCCARLAR, MALLAR

Dünyanın en önemli iç denizlerinden biri olan Karadeniz, İstanbul ve Çanakkale Boğazları’yla Akdeniz’e; Tuna, Dinyeper-Dinyester Nehirleri’yle Avrupa’nın içlerine, Kafkaslar yoluyla ise Asya’ya ulaşır. Stratejik ve coğrafî konumuyla Asya ve Avrupa arasındaki deniz-kara ticâaretini en kısa mesâfede birbirine bağlar. Trabzon ise, her dönemde Karadeniz’in en önemli limanı oldu ve en parlak dönemlerini ticâretin arttığı zamanlarda yaşadı. Osmanlı Devleti’nde önemli bir transit limanı olan Trabzon, 18.yy. itibâriyle Karadeniz’in uluslararası deniz ticâretine açılması ve yabancı tüccarların bölgeye girişiyle Doğu’yla ticâretin merkezi hâline geldi. Doğu, Trabzon-Erzurum-Tebriz yoluyla Avrupa’da gelişen sanâyiye hammadde sağlanmaktaydı. 19. yy. itibâriyle ise limanın ticâret hacminin artmasıyla, Trabzon çok kısa sürede açılan konsolosluklar, seferler düzenleyen gemi acenteleri ve tüccarlarıyla Karadeniz’in en işlek limanı hâline geldi. Bu dönemde sirke, şarap, zeytin, sabun, pamuk, dokuma ürünleri, kahve, buğday, demir, balık, et, kürk olmak üzere her türlü mal, yabancı, gayrimüslüm ve Türk tüccarlar tarafından alınıp, satılmakta ve diğer bölgelere taşınmaktaydı. Bu çalışmada tüccarlar, gemi seferleri ve mallara arşiv belgeleriyle örnekler verilirken 19. yy.’da Trabzon limanında ticârî faaliyetler açıklanacaktır

TRABZON PORT IN THE 19th CENTURY: CAMPAINGS, MERCHANTS, GOODS

One of the most important inner seas of world, the Black Sea reaches to Mediterranean Sea by Istanbul and the Çanakkale Straits; to the to the interior of Europe by the Danube, Dnieper and Dniester Rivers; to Asia by Caucasus. It connects sea and land trade in the shortest distance between Asia and Europe by its strategic and geographic location. Trabzon was the most important ports of the Black Sea and lived the brightest periods in when trade was condensed. Trabzon, a major transit port in the Ottoman Empire, has become a trade center to East by the 18th century with the opening of the Black Sea to international maritime trade and arrival of the foreign merchants. The East was to provide raw materials to the burgeoning industry in Europe by Trabzon-Erzurum-Tabriz Road. In 19th century, Trabzon became the busiest port of Black Sea in a very short time with the increasing volume of trade, opening embassies, the shipping agents and merchants. During this period, vinegar, wine, olives, soap, cotton, textiles, coffee, wheat, iron ore, fish, meat, fur and etc. were bought, sold and transported to other regions by non-Muslim, Turkish and foreign merchants. In this study, an attempt has been made to explain to merchants, campaigns, merchants, goods and commercial activities in the port of Trabzon in the 19th century by archive documents

Kaynak Göster

APA Nemlioğlu Koca, Y . (2015). 19.YY.’DA TRABZON LİMANI: SEFERLER, TÜCCARLAR, MALLAR . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 442-481 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290181