Üniversite Öğrencileri İçin Akademik Başarı Envanteri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

“Ölçmeden yönetemezsin” yaklaşımı, soyut kavramların da ölçülmesi gerektiği düşüncesini gündeme taşımıştır. Soyut kavramların ölçülmesi, diğer bir anlatımla sayısal olarak ifade edilmesi oldukça güçtür ve bu kavramların ölçülmesi için farklı yöntemler önerilmektedir. Akademik başarının ölçülmesi de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ulusal yazında akademik başarı, genellikle sınıf geçme notu veya mezuniyet derecesi olarak ele alınmaktadır. Ancak akademik başarının sınavlardan alınan notlarla ifade edilmesi gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü sınavlardan alınan notları etkileyen diğer unsurlar göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla hem danışmanlara hem de öğrencilere yardımcı olacak, akademik başarıyı daha net ölçen bir ölçeğe ihtiyaç olduğu değerlendirilmiştir. Ulusal yazındaki bu eksikliği gidermek için Prevatt vd. (2011) tarafından üniversite öğrencilerinin akademik başarısını ölçmek için geliştirilen ve pek çok ülkede başarıyla kullanılan Akademik Başarı Envanteri Ölçeği (Academic Success Inventory (ASICS))’nin Türkçe uyarlaması ile geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Veriler 18 Haziran-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında, Mersin’de öğrenim gören üniversite öğrencilerinden, kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Anket, Google Form ile oluşturulmuş, anket linki WhatsApp uygulaması ile paylaşılmıştır. Verilerin analizi R programlama dili, SPSS ve AMOS paket programları ile yapılmıştır. Analizlerde açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile korelasyon analizi kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.937, 1’inci düzey çok faktörlü yapıda uyum iyiliği değerleri; RMSEA: 0.075, CFI: 0.998, TLI: 0.978, NFI: 0.988 ve χ2/df: 2.220 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler referans değerleri ile uyumludur. Akademik Başarı Envanteri Ölçeği’nin Türkiye’de de kullanılabileceği ve akademik başarı konusunda daha doğru sonuçlar elde edilebileceği değerlendirilmiştir.

Adaptation of Academic Success Inventory Scale for College Students to Turkish: Validity and Reliability Study

The approach that “One can not manage without measuring” has brought up the idea that intangible concepts should also be measured into the agenda. Measurement of intangible concepts, in other words defining them in numerical terms is quite difficult and different methods are proposed for measurement of these concepts. Measuring academic success is also considered in this context. In national literature, academic success is generally considered as class passing grade or graduation grade. However, the expression of academic success with the grades taken from the exams does not fully reflect the fact. Because other factors affecting the grades obtained from exams are ignored. Therefore, it is considered that there is a need for a scale that will help both advisors and students and to measure academic success more clearly. With the Turkish adaptation of the Academic Success Inventory for College Students (ASICS), which was developed by Prevatt et al. (2011) to fill this gap in national literature with the aim to measure the academic success of university students as being used successfully in many countries, validity and reliability study has been done. The data were collected by convenience sampling method from university students studying in Mersin between the dates June 18 and July 18, 2020. The survey was created with Google Form and the survey link was shared with the social communication network application. Data analysis was done with R programming language, and SPSS and AMOS sofwares. Explanatory and confirmatory factor analysis were used in the analyses. Cronbach’s alpha value of the total scale is 0.937. The values of goodness of fit in the 1st level multifactorial structure were calculated as RMSEA: 0.075, CFI: 0.998, TLI: 0.978, NFI: 0.988 and χ2/df: 2.220. Calculated values are compatible with reference values. It was evaluated that Academic Success Inventory Scale could also be used in Turkey and more accurate results could be obtained on academic success.

___

Alay, S. ve Koçak, S. (2003). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Eğitim Yönetimi, 35, 326-335.

Alpar, R. (2012). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik. Detay, Ankara.

Alver, B. (2005). Üniversite öğrencilerinin problem çözme becerileri ve akademik başarılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 75-88.

Alyılmaz, S. ve Polatcan, F. (2018). İletişim kurma istekliliği ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 447-458.

Ashkzari, M.K., Piryaei, S. ve Kamelifar, L. (2018). Designing a causal model for fostering academic engagement and verification of its effect on educational performance. International Journal of Psychology, 12(1), 136-161.

Brislin, R.W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-Cultural Psychology, 1(3), 185-216.

Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (6. Ed.), Pegem Akademi, Ankara.

Chamorro-Premuzic, T. ve Furnham, A. (2003). Personality predicts academic performance: Evidence from Two Longitudinal University Samples. Journal of Research in Personality, 37, 319–338

Daniels, L.M., Stupnisky, R.H., Pekrun, R., Haynes, T.L., Perry, R.P. ve Newall, N.E. (2009). A longititudinal analysis of achievement goals: from afective antecedents to emotional effects and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology, 101(4), 948-963.

Davidson, W.B., Beck, H.P. ve Milligan, M. (2009). The college persistence questionnaire: development and validation of an ınstrument that predicts student attrition. Journal of College Student Development, 50(4), 373-390.

Deci, E.L., Vallerand, R.J., Pelletier, L.G. ve Ryan, R.M. (1991). Motivation and Education: The Self-Determination Perspective. Educational Psychologist, 26(3and4), 325-346.

Demir, Ö. ve Acar, M. (2020). Sosyal bilimler sözlüğü (7.b.). LiteraTürk, Konya.

Eygü, H. ve Güllüce, A.Ç. (2017). Determination of customer satisfaction in conservative concept hotels by ordinal logistic regression analysis. Journal of Financial Risk Management, 6, 269- 284.

Eygü, H. ve Kılınç, A. (2019). Sosyo–ekonomik gelişmişlik algısı üzerinde etkili olan faktörlerin sıralı logit model yardımıyla araştırılması: Erzurum–Kayseri örneği. Journal of Academic Value Studies, 5(5), 1023-1040.

Festa-Dreher, D.V. (2012). The academic success ınventory for college students: An ıtem response theory analysis. Electronic Theses, Florida State University College of Education, USA.

Gadzella, B.M. (1994). Student-life stress ınventory: Identification of and reactions to stressors. Psychological Reports, 74, 395-402.

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. (2. Ed.), Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Harackiewicz, J.M., Barron, K.E., Tauer, J.M. ve Elliot, A.J. (2002). Predicting success in college: A longitudinal study of achievement goals and ability measures as predictors of ınterest and performance from freshman year through graduation. Journal of Educational Psychology, 94(3), 562–575.

Howard, J.M., Nicholson, B.C. ve Chesnut, S.R. (2019). Relationships between Positive Parenting, Overparenting, Grit, and Academic Success. Journal of College Student Development, 60(2), 189-202.

Kadim, M. ve Şişman, Y.A. (2017). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin karşılaştırılması. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Kahramankazan, 60.

Karadeniz, E., Koşan, L., Geçgin, E. ve Beyazgül, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin analizi: Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Kampüsünde bir araştırma. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2), 325-345

Kayapalı-Yıldırım, S. ve Ekinci, O. (2019). Siber mobbing ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mavi Atlas, 7(2), 294-320.

Kline, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. (2. Ed.), Guilford Publications, Inc., NY.

Marcoulides, G. ve Schumacher, R. (2001). New developments and tecniques in structural equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.

Naktiyok, S. (2019). Otel çalışanlarının örgütsel vatandaşlık davranışlarının iş performansı üzerine etkisi: Sivas ilinde bir uygulama. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1057- 1076.

Neale, M.N. ve Liebert, R.M. (1980). Science and behavior: An ıntroduction to methods of research. Prentice Hall International, Inc., London.

Nota, L., Soresi, S. ve Zimmerman, B.J. (2004). Self-regulation and academic achievement and resilience: A longitudinal study. International Journal of Educational Research, 41, 198-215.

Özdamar, K. (1997). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

Özdamar, K. (2017). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi ıbm spss, ıbm spss amos ve mıntab uygulamalı. Eskişehir: Nisan Kitabevi.

Pallant, J. (2017). SPSS kullanma klavuzu spss ile adım adım veri analizi. (Trans. S. Balcı, B. Ahi), Anı Yayıncılık, Ankara.

Pintrich, P.R. (1999). Taking control of research on volitional control: Challenges for future theory and research. Learning and Individual Differences. Special Issue: Maintaining the Motivation to Learn, 11(3), 335-354.

Prevatt, F., Petscher, Y., Proctor, B.E., Hurst, A. ve Adams, K. (2006). The revised learning and study strategies ınventory: An evaluation of competing models. Educational and Psychological Measurement, 66(3), 448-458.

Prevatt, F., Li, H., Welles, T., Festa-Dreher, D., Yelland, S. ve Lee, Jiyoon (2011). The academic success ınventory for college students: Scale development and practical ımplications for use with students. Journal of College Admission, 26-31.

Pritchard, M.E. ve Wilson, G.S. (2003). Using emotional and social factors to predict student success. Journal of College Student Development, 44(1), 18-28.

Rana, R.A. ve Mahmood, N. (2010). The relationship between test anxiety and academic achievement. Bulletin of Education and Research, 32(2), 63-74.

Robbins, S.B., Lauver, K., Le, H, Davis, D., Langley, R. ve Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological Bulletin, 130(2), 261-288.

Ryan, R.M. ve Deci, E.L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. Guilford Press, USA.

Sadeghi‑Gandomani, H. ve Adib‑Hajbaghery, M. (2018). Psychometric properties of Persian Version of academic success ınventory for college students. Nursing and Midwifery Studies, 7, 174-179.

Saygın, M. ve Bekmezci, M. (2019). Mersin ilinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri: Devlet ve vakıf üniversitesi karşılaştırması. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 108-123.

Schumacher, R. ve Lomax, R. (2004). A beginner’s guide to structual equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.

Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci spss ve lısrel uygulamaları. Anı Yayıncılık, Ankara.

Sheldon, K.M. ve Krieger, L.S. (2007). Understanding the negative effects of legal education on law students: A longitudinal test of self-determination theory. Personality and Social Psychology Bulletin, 33(6), 883-897.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistic. (4. Ed.), Needman Heights. MA, Allyand Bacon.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. (5. Ed.), Nobel Yayınevi, Ankara.

Treffers-Daller, J. ve Milton, J. (2013). Vocabulary size revisited: T link between vocabulary size and academic achievement. Applied Linguistics Review, 4(1), 151-172.

Vaez, M. ve Laflamme, L. (2008). Experienced stress, psychological symptoms, self-rated health and academic achievement: A longitudinal study of swedish university students. Social Behavior and Personality, 36(2), 183-196.

Vallerand, R.J., Pelletier, L.G., Blais, M.R, Brière, N.M., Senécal, C. ve Vallières, E.F. (1992). The academic motivation scale: A measure of ıntrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017.

Weinstein, C.E. ve Palmer, D.R. (2002). Learning and study strategies ınventory (lASSI): User’s manual. (2. Ed.), Clearwater, FL, H and H Publishing.

Yaşlıoğlu, M.M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. Istanbul University Journal of the School of Business, 46(Special Volume), 74-85.

Yıldırım, F. ve Naktiyok, S. (2017). The mediating role of organizational support in the effect of transformational leadership on employee empowerment. Polish Journal of Management Studies, 16(1), 292-303.

York, T.T., Gibson, C. ve Rankin, S. (2015). Defining and academic success. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 20(20), 1-20.

Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An Overview. Educational Psychologist, 25(1), 3-17.

Zwick, R. ve Sklar, J. (2005). Predicting college grades and degree completion using high school grades and sat scores: The role of student ethnicity and first language. American Educational Research Journal, 42, 439- 464.

1.1 milyon öğrenci okulu bıraktı. (2019). SOZCU. January, 12, 2019. https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/1-1- milyon-ogrenci-okulu-birakti-3092464/ (Access Date: 09.06.2020).

YOK ATLAS. (2020). Üniversitelerimiz. https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php (Access Date: 15.06.2020).

___

APA Orçanlı, K , Bekmezci, M , Boztoprak, H . (2021). Adaptation of Academic Success Inventory Scale for College Students to Turkish: Validity and Reliability Study . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 3999-4026 . DOI: 10.26466/opus.879645