Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi

Bu çalışmada amaç; Sivas merkez Ahmet Ayık Tematik Spor Lisesinde öğrenim gören 15-17 yaş arası serbest stil müsabık sporculara uygulanan 8 haftalık kor egzersizlerinin maksimal kuvvet, (bacak, sırt ve kavrama kuvveti) dikey sıçrama ve esneklik üzerine olan etkilerini incelemektir. Çalışmaya yaşı 15,80±0,616 ve spor yaşı 4,05±1,538 olan 10 antrenman ve 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 20 serbest stil müsabık güreşçi katılmıştır. Çalışmaya katılanlardan sporcuların boy uzunluğu, vücut ağırlığı, kor gücü ve stabilitesi, dikey sıçrama, uzan eriş ve sırt, bacak ve kavrama kuvveti ön test ve son test olmak üzere ölçümleri alınmıştır. Antrenman ve kontrol gruplarının egzersiz öncesi ve sonrası değişimin belirlenmesinde Wilcoxon testi ve betimsel analiz testi uygulanmıştır. Antrenman grubunun antrenman öncesi ve sonrası sırt kuvveti, boy ve VKİ değişkeninde anlamlı farklılık bulunmuştur (p0,05). Sonuç olarak 8 haftalık kor kuvvet antrenmanlarının serbest stil erkek güreşçilerin sırt kuvveti üzerine olumlu etkileri olduğu söylenebilir.

Investigation of The Effects of 8 Weeks of Core Exercises on Maximal Strength, Vertical Jump and Flexibility in Free Style Wrestlers

The purpose of this study; To examine the effects of 8-week core exercises on maximal strength (leg, back and paw strength), vertical jump and flexibility, applied to freestyle contestant athletes between 15-17 years of age at Sivas Ahmet Ayık Thematic Sports High School. A total of 20 freestyle wrestlers, 10 training and 10 control groups, with an age of 15.80 ± 0.616 and sports age of 4.05 ± 1.538, participated in the study. The measurements of the athletes' height, body weight, core strength and stability, vertical jump, reach and back, leg and claw strength as pre-test and post-test were taken. Wilcoxon test and descriptive analysis test were used to determine the change in training and control groups before and after exercise. A significant difference was found in the variables of back strength, height and BMI of the training group before and after training. There was no significant difference in weight, reach, leg, right and left hand claw and core strength before and after the core strength training. As a result, it can be said that 8-week core strength training has positive effects on back strength of freestyle male wrestlers.

___

Afyon, Y. A. (2014). Effect of core training on 16 year-old soccer players. Academic Journals, 9, 1275-1279.

Alper, E. ve Eroğlu-Kolayiş, İ. (2020). Yıldız güreşçilerde güreş performansı ile gövde stabilitesi, dinamik denge ve fonksiyonel hareketlilik değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 15(1), 48-66.

Atan, T., Kabadayı, M., Eliöz, M., Çilhoroz, B. T. ve Akyol, P. (2013). Effect of jogging and coretraining after supramaximal exercise on recovery. Turkısh Journal of Sport and Exercıse, 15, 73-77.

Bal, B. S., Singh, L., Singh, G. ve Singh, B. (2018). Norms and grades under normal dıstrıbutıon for basıc movement patterns of freestyle wrestıng player. Europan Journal of Physical Education and Sport Science, 4, 100-108.

Bayati, R., Majelan, A. S., Mirzeali, B. ve Barbas, I. (2019). The Effect of 12 weeks of wrestling warm-up program on functıonal movement screen scores in cadet westlers. Ann Appl Sport Sci, 7, 40-46.

Becer, E., ve Eliöz, M. (2020). Elit Düzey erkek yüzücülerde 16 haftalık core egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13, 891-894.

Chaabene, H., Negra, Y., Bouguezzi, R., Mkaouer, B., Franchini, E., Julio, U. ve Hachana, Y. (2017). Physical and physiological attributes of wrestlers: An update. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(5), 1411– 1442

Dedecan, H. (2016). Adolesan dönem erkek öğrencilerde core antrenmanlarının bazı fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine etkisi (yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Demirkan, E., Kutlu, M., Koz, M., Özal, M. ve Favre, M. (2014). physical fitness differences between freestyle and greco-roman junoir wrestlers. Journal of Human Kinetics, 41, 246-250.

Dilber, A.O., Lağap, B., Akyüz, Ö., Çoban, C., Akyüz, M., Taş, M. ve Özkan, A. (2016). Erkek futbolcularda 8 haftalık kor antrenmanının performansla ilgili fiziksel uygunluk değişkenleri üzerine etkisi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 77-82.

Doğan, G., Mendeş, B., Akcan, F. ve Tepe, A. (2016). Futbolculara uygulanan sekiz haftalık core antrenmanın bazı fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 1-12

Durna M. (2017). 8 haftalık core egzersiz programının güreşçilerde denge, esneklik ve çeviklik düzeyleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara.

Gür, F. ve Ersöz, G. (2017). Kor antrenmanın 8-14 yaş grubu tenis sporculrının kor kuvveti, statik ve dinamik denge özellikleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Spormetre, 15, 130-137.

Hançerlioğulları B. (2020) 6 haftalık pliometrik ve core egzersizlerinin bireysel ve takım sporcularında denge faktörü üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstütüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı, İstanbul.

İri, R., ve Aktuğ, Z. B. (2018). 12-15 yaş arası güreşçilerde 8 haftalık denge antrenmalarınn denge çeviklik ve sürat performansı üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 3, 81-90.

Karacabey, K., Tetik, G., Kartal, R., Çağlayan, A., ve Kaya, K. (2016). Analysis on the effect of core training program on some physical and motoric characteristics for female volleyball players aged 8-11. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11, 63-68.

Kibler, W. B., Press, J. ve Aaron, S. (2006). The Role of core stability in athletic function. Sport Medicine, 36, 189- 198.

Küçük H. (2020). Kadın futbolcularda statik ve dinamik dengenin mevkilere göre karşılaştırılması. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, Supp.(4), 53-56.

Küçük, H. ve Erim, V. (2021). Elit judo ve güreşçilerin denge performanslarının karşılaştırılması. ROL Spor Bilimleri Dergisi, 2021, 2(1), 1-7.

Mackenzie, B. (2005). 101 performance evaluation tests. London: Electric Word plc 67-71 Goswell Road London EC1V 7EP.

McGill, S. (2020). Core training:evidence translating to better performance and ınjuiry prevention. National Strength and Conditioning Association, 32, 33-46.

Mırzaelı, B., Curby, D. G., Rahmanı-Nıa, F., ve Moghadası, M. (2009). Physıologıcal profıle of elıte ıranıan junıor freestyle wrestlers. Journal of Strenght and Conditioning Research, 23(8), 2339-2344.

Reed, C. A., Ford, K. R., Myer, G. D. ve Hewett, T. E. (2014). The effect of ısolated and ıntegrated core stability training on athletic performance measures. Sports Medicine, 42 (8), 697-706.

Samson, K. M. ve Sandery, M. A. (2007). A core stabilization training program for tennis athelets. Human Kinetics, 12, 41-46.

Sever, O., Kır, R. ve Yaman, M. (2017). 11-13 yaş arası erkek tenisçilerde periyotlanmış core antrenman progrmının isabetli servis hızına etkisi. Journal of Human Sciences, 14(3), 3023-3030.

Willardson, J. (2014). Developing the core. NSCA: National Strength and Conditioning Association.

___

APA Tural, E , Kahya, S , Tiryaki, A , Çebi, M , Ceylan, L . (2021). Serbest Stil Güreşçilerde 8 Haftalık Core Egzersizlerinin Maksimal Kuvvet, Dikey Sıçrama Ve Esneklik Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4563-4580 . DOI: 10.26466/opus.856167