Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyguladıkları Aile Katılım Çalışmalarının İncelenmesi

Okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde uyguladıkları aile katılım çalışmalarını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışma nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu basit tesadüfi örnekleme yöntemle belirlenen 35 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Veriler nitel araştırma veri analiz yöntemlerinden içerik analizi ile araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda uzaktan eğitim sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin aile katılım çalışmalarında farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılaşma daha çok olumlu yönde olmuştur. Ailelerin yaklaşık yarısının uzaktan eğitim sürecine aktif katıldıkları ve bunların büyük çoğunluğunu annelerin oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Babaların çalışıyor olması ve annelerin ev hanımı olması bu duruma neden olmuştur. Öğretmenler ailelerle iletişim kanalı olarak en çok whatsapp mesaj uygulamasını eğitim öğretim faaliyetleri için kullanmışlardır. Öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde ailelerle, çocuklarla ve sistemsel yapı ile ilgili sorunlar yaşamışlar. Uzaktan eğitim sürecinde aile katılımının arttırılması ve verimli hale getirilmesi için öğretmenler; ailelere, çocuklara ve sistemsel yapıya ilişkin önerilerde bulunmuşlardır.

Investigation Of The Family Participation Activities Which Pre-School Teachers Apply In The Distance Education Process

This study was carried out with the qualitative research method in order to determine the family participation studies applied by preschool teachers in the distance education process. The study group consists of 35 preschool teachers determined by simple random sampling method. The data of the study were collected with an interview form consisting of semi-structured questions. The data were analyzed by the researcher with content analysis, one of the qualitative research data analysis methods. As a result of the study, it was revealed that there are differences in the family participation studies of preschool teachers in the distance education process. This differentiation has been more positive. It has been revealed that nearly half of the families actively participate in the distance education process, and most of them are mothers. Fathers working and mothers being housewives caused this situation. Teachers mostly used the Whatsapp message application for educational activities as a communication channel with families. Teachers had problems with families, children and systemic structure during the distance education process. In order to increase family participation in the distance education process and to make it efficient, teachers; they made suggestions to families, children and systematic structure.

Kaynakça

Akbulut, M., Sahin, U. ve Esen, A. C. (2020). More than a virus: how covid 19 infected education in Turkey? Journal of Social Science Education, 19, 30-42.

Aktaş Arnas, Y. (2013). Okul öncesi eğitimde aile katılımı. Y. Aktaş Arnas (Ed.), Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı içinde (s. 53-72). Ankara: Vize Yayınları.

Akyavuz, E. K. ve Çakın, M. (2020). Covid-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 723-737.

Avcı, N. (2013). Okul öncesi eğitimde aile katılımı. R. Zembat (Ed.), Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri içinde (s. 375-404). Ankara: Anı Yayınları.

Aydoğan, Y. (2010). Okul öncesi eğitim programlarında aile katılımı. T. Güler (Ed.), Anne baba eğitimi içinde (s. 103- 140). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 109-129.

Balcı, A. ve Şahin, F. T. (2018). Öğretmen-aile iletişiminde whatsapp uygulamasının kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 749-776.

Balıkçıoğlu, N., Çınar Öz, D. ve Işın, N. N. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim derslerindeki memnuniyet araştırması: Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu örneği. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20(1), 462-473.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

Bayburtlu, Y. S. (2020). Covid-19 Pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre türkçe eğitimi. Electronic Turkish Studies, 15(4).131-151.

Bodrova, E. ve Leong, D. J. (2010). Zihnin araçları-erken çocukluk eğitiminde vygotsky yaklaşımı. (T. Güler, F. Şahin, A. Yılmaz ve E. Kalkan, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Brown, N., te Riele, K., Shelley, B. ve Woodroffe, J. (2020). Learning at home during covid-19: effects on vulnerable young Australians. 10.10.2020 tarihinde https://icponline.org/wp-content/uploads/2020/05/L-at- H-rapidresponsereport-30April2020-updated.pdf adresinden erişilmiştir

Creswell, J. W. (2009). Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions. London: Sage.

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim Online, 2(2), 28-34.

Del Bono, E., Francesconi, M., Kelly, Y. ve Sacker, A. (2016). Early maternal time investment and early child outcomes. Economic Journal 126, 96-135.

Deretarla Gül, E. (2013). Okul öncesi eğitimde babaların katılımını sağlama. Y. Aktaş Arnas (Ed.), Aile eğitimi ve okul öncesinde aile katılımı içinde (s. 223-237). Ankara: Vize Yayınları.

Doğan, S. ve Koçak, E. (2020). EBA Sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 110-124.

Ekinci Vural, D. (2006). Okul öncesi programlarındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Finley, G. E., Mira, S. D. ve Schwartz, S. J. (2008). Perceived paternal and maternal involvement: factor structures, mean differences, and parental roles. Fatherıng-Harrıman, 6(1), 62-82.

Foti, P. (2020). Research in dıstance learnıng in greek kındergarten schools durıng the pandemıc of covıd-19: possıbılıtıes, dılemmas, lımıtatıons. European Journal of Open Education and E-learning Studies, 5(1), 19-40.

Günay Bilaloğlu, R. (2014). Okul öncesi eğitimde aile katılımı etkinliklerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve aile katılımı etkinliklerinin dil-matematik becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Han, Y. S. ve Jun, W. P. (2013). Parental involvement in child’s development: father vs. mother. Open Journal of Medical Psychology, 2, 1-6.

Hapsari, S. M., Sugito, S. ve Fauziah, P. Y. (2020). Parent’s involvement in early childhood education during the covid-19 pandemic period. Jurnal Pendidikan Progresif, 10(2), 298-311.

Hornby, G. ve Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: an explanatory model. Educational review, 63(1), 37-52.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Koçyiğit, S. (2015). Family involvement in preschool education: rationale, problems and solutions for the participants. Educational Sciences: Theory ve Practice, 15(1). 141-157.

MEB, (2013). Okul öncesi eğitim programı ile bütünleştirilmiş aile destek eğitim programı. Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: desen ve uygulama için bir rehber. (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel Yayınları.

Novianti, R. ve Garzia, M. (2020). Parental engagement in children's online learning during covid-19 pandemic. Journal Of Teachıng And Learnıng In Elementary Educatıon, 3(2), 117-131.

Özer, M. (2020). Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde milli eğitim bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129.

Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2005). 5-6 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin tutumlarının incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), 19-34.

Sooter, T. (2013). Early childhood education in nigeria: issues and problems. Journal of Educational and Social Research, 3, 173–179.

Wilder, S. (2014). Effects of parental involvement on academic achievement: a metasynthesis. Educational Review, 66(3), 377-397.

Yaşar Ekici, F. (2017). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki aile katılım çalışmalarına katılan ve katılmayan ailelerin çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 543-562.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Gündoğdu, S . (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uyguladıkları Aile Katılım Çalışmalarının İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (35) , 1849-1874 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/60422/827530