Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi

Bu çalışma Covid-19 salgın döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik öğrenci ve öğretmen algılarının metafor analizi ile ortaya çıkarılmasını amaçlayan olgubilim deseni ile tasarlanmış nitel bir araştırmadır. Çalışmaya 135 öğretmen, 128 öğrenci olmak üzere toplam 263 kişi katılmıştır. Araştırma verileri geliştirilen ölçme aracı ile Google formlar üzerinden çevrimiçi toplanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Katılımcılar tarafından uzaktan eğitimle ilgili oluşturulan metaforlar incelendiğinde, uzaktan eğitim ile ilgili erişim, esneklik, eğitim, etkileşim ve duyuşsal kategorileri ortaya çıkmıştır. Oluşturulan metaforların nitelikleri incelendiğinde hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik genellikle olumlu algılara sahip oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin çoğunluğu eğitim, erişim ve esneklik kategorilerinde olumlu algılara sahipken etkileşim ve duyuşsal kategorilerinde olumsuz algılara sahip olduğu öte yandan öğretmenlerin erişim dışında tüm kategorilerde olumlu algılara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda uzaktan eğitim sistemlerinin tasarlanması, eğitim sistemine entegrasyonu ve uygulanması sürecinde alınacak kararlarda duyuşsal, erişim ve etkileşim kategorilerindeki olumsuz algıların; eğitim ve esneklik kategorilerindeki olumlu algıların göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Distance Education Perceptions of Students and Teachers during Covid-19 Epidemic: A Metaphor Analysis

This study is qualitative research with a phenomenological design that aims to reveal perceptions of students and teachers about distance education carried out during the Covid-19 epidemic period. 135 teachers and 128 students participated in the study. Research data were collected online via Google forms with a data collection tool developed by the researchers. Content analysis was used in the analysis of the data. As a result, it was concluded that both students and teachers had positive perceptions about distance education. When the metaphors about distance education created by the participants were examined, the categories of access, flexibility, education, interaction and affective were emerged. When metaphors were examined, it was found that both students and teachers generally had positive perceptions of distance education. While most of the students had positive perceptions in the education, access and flexibility categories, it was concluded that they had negative perceptions in the interaction and affective categories; on the other hand, teachers had positive perceptions in all categories except access. In this context, in the decisions to be taken during the design, integration and implementation of distance education systems, it is suggested to consider the negative perceptions in affective, access and interaction categories s and positive perceptions in education and flexibility categories.

___

Akyürek, M. (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9. Alkan, C. (1987). Eğitim teknolojisi. Ankara: Yargıcıoğlu Matbaası.

Arat, T. ve Bakan, Ö. (2014). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374.

Avcı, F. ve Akdeniz, E. (2021). Koronavirüs (Covid-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154 .

Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yoluyla analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim programına ilişkin metaforik algılarının karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39, 328-340.

Berg, B. L. (2001). Qualitative research, message for the social sciences. Boston: Allin and Bacon.

Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. doi: 10.29065/usakead.777652.

Çivril, H., Aruğaslan, E. ve Özkara, B. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59. doi: 10.17943/etku.310168.

Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.

Eken, Ö., Tosun, N. ve Eken, D. (2020). Covid-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: genel bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128. doi: 10.37669/milliegitim.780722

Elcil, Ş. ve Şahiner, D. (2014). Uzaktan eğitimde iletişimsel engeller. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 6(1), 21-33.

Erten, P. (2020). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının sanal sınıflara yönelik metaforik algıları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 133-148.

Fidan, M. (2017). Metaphors of blended learning’ students regarding the concept of distance education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1), 276-291.

Gökbulut, B. (2021). Uzaktan eğitim öğrencilerinin bakış açısıyla uzaktan eğitim ve mobil öğrenme. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 11(1), 160-177. doi:10.17943/etku.797164.

Güçlü, M. (2016). Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamaları: Tarihsel gelişim açısından bir değerlendirme. International Congresses on Education, 1(1), 689-695.

Güçlü, M. (2020). Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve temel özellikleri. M. Güçlü (Der.), Yetişkin eğitimi ve hayat boyu öğrenme, içinde (s.124-132). Ankara: Pegem Akademi.

İbicioğlu, H. ve Antalyalı, U. Ö. L. (2005). Uzaktan eğitimin başarısında imkân algı motivasyon ve etkileşim faktörlerinin etkileri: Karşılaştırmalı bir uygulama. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 325-338.

İrani, T., R. Telg., C. Scherler ve M. Harrington. (2003). Personality type and its relationship to distance education students' course perceptions and performance. Quarterly Review of Distance Education, 4(4), 445-453.

Karaca, Ş. ve Kelam, D. (2020). COVİD-19 gölgesinde uzaktan eğitim hizmet kalitesinin incelenmesi. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 5, 7-18.

Karataş, S. (2008). Temel kavramlar ve kuramsal temeller. H. İ. Yalın (Der.), İnternet temelli eğitim, içinde (s.8-29). Ankara: Nobel Yayınları.

Kılınç, M. (2015). İnönü Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi ilahiyat lisans tamamlama programı örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Kırali, F. N. ve Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30), 55-83.

Moore, M. (2002). Information and communication technologies in distance education. UNESCO Institute for Information Technologies in Education.

Moore, M. G. ve Kearsley, G. (1995). Distance education: A system view. Belmont: Wadsworth.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. Hershey: PA: Sage.

Sackmann, S. (1989). The role of metaphors in organization transformation. Human Relations, 42(6), 463–485. doi: 10.1177/001872678904200601

Schutz, P. A. and Pekrun, R. (2007). Introduction to emotion in education. P. A. Schutz and R. Pekrun, (Eds.) içinde. Emotion in education (p. 3–10). San Diego, CA: Academic Press.

Taşkıran, A. (2017). Açık ve uzaktan öğrenmede dijital bölünme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(4), 108-124.

Tuncay, N. ve Özçınar, Z. (2009). Distance education students' metaphors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883–2888.

Umurhan, H. (2014). Öğretim elemanlarını uzaktan eğitime teşvik eden unsurlar: Gazi üniversitesi örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Şeçkin Yayınları.

Yılmaz, G. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322. doi: 10.16949/turcomat.75936.

___

APA Çokyaman, M , Ünal, M . (2021). Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı , 1684-1715 . DOI: 10.26466/opus.913396