Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Sektörel Logolardaki Renk Tercihleri

Firmaların kurumsal kimlik ve logo tasarımında kullanılan renkler, hedef kitle ve müşteri algısının şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Seçilen renkler, marka imajı ve firma hakkında ilk izlenimin oluşmasındaki etkisi bakımından oldukça önemlidir. İşletmeler kurumsal kimliklerini etkili hale getirmek ve hedef kitleye doğrudan ulaşmak üzere; kişilerin ilgisini çekecek, isteklerine hitap edecek renklere logo tasarımında yer vermelidir. İşletmelerin başarısının logo ve ambalaj seçimlerinde kullanılan renklerle ilişkili olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu çalışmada, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 10 farklı sekör için tasarlanabilecek logolarda görsel tasarım eğitimi alan 319 öğrencinin tercih edecekleri renkler incelenmiştir. Öncelikle öğrencilerin bölümleri ile ilgili düşünceleri ve kendilerini tanımak için belirlenen sorular sorulmuştur. Araştırma kapsamına göre belirlenen sağlık, gıda, otomotiv, yazılım, elektronik, eğitim gibi şirketlerde hangi renklerde logo belirledikleri cinsiyet, yaş, bir işte çalışıp çalışmamaları, mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri alan gibi kriterler ile değerlendirilmiştir. Bu araştırma, görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin gelişen tasarım ve renk belirleme konularına önemli teorik katkılar sağlamaktadır.

Color Preferences of Visual Communication Design Students in Sectoral Logos

The colors used in the corporate identity and logo design of the companies have a great effect on shaping the target audience and customer perception. The colors chosen are very important in terms of the brand image and their effect on the first impression of the company. Businesses in order to make their corporate identities effective and reach the target audience directly; The colors that will attract people's attention and appeal to their requests should be included in the logo design. Various studies have revealed that the success of businesses is related to the colors used in logo and packaging choices.In this study, the colors preferred by 319 students studying visual design in logos that can be designed for 10 different sectors operating in different sectors were examined. First of all, the questions determined to get to know the thoughts of the students about their departments and themselves were asked. According to the scope of the research, the colors of the logo in companies such as health, food, automotive, software, electronics, education were evaluated with criteria such as gender, age, whether they work in a job, and the field they want to work after graduation. This research provides important theoretical contributions to the developing design and color determination issues of the students of the visual communication design department.

___

Akkaya, M. (2008). Türkiye'de giyim eğitimi veren meslek liselerindeki öğrencilerin sanayi uygulamalarının işletmeler, öğrenciler ve koordinatör öğretmenler açısından değerlendirilmesi. Master tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Akkaya, M., ve Kılınç, N. (2009). A survey on coordinator instructors involved in industrial practices of students in vocational training high schools offering clothing education in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2768-2775.

Arabi, A. (2017). Influence of colors on consumer behavior" conceptual and theoretical approaches". Annals of'Constantin Brancusi'University of Targu-Jiu. Economy Series, 3.

Balcı, Ş, Kaya, E, Karadeniz, B, Abaylı, H . (2020). Aday imajı oluşumunda etkili faktörler: 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri örneği. İletişim Kuram Ve Araştırma Dergisi, 50 , 1-27 . https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Ikad/Issue/56157/738722

Bilirdönmez, K. (2020). Tipografide renk ve rengin kullanımı . Journal of Humanities and Tourism Research , 10 (4) , 863-883 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johut/issue/58659/847490

Bilirdönmez, T , Şahin, C . (2019). Doğu Karadeniz Bölgesi şehirlerinin belediye logolarındaki tanıtıcı sembollerin analizi . Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2 (2) , 38-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mamusbbd/issue/51575/633102

Boz, Z., Korhonen, V., ve Koelsch Sand, C. (2020). Consumer considerations for the implementation of sustainable packaging: A review. Sustainability, 12(6), 2192.

Çalışkan, N, ve Kılıç, E. (2014). Farklı kültürlerde ve eğitimsel süreçte renklerin dili. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 69-85 . https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Kefad/Issue/59454/854164

Ceyhun Sezgin, A, ve Ayyıldız, S. (2019). Çocukların tükettiği atıştırmalık gıdalarda kullanılan renklendiricilere ilişkin bir araştırma. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11 (18), 877-913. DOI: 10.26466/opus.552795470120

El-Abbadi, N. H., Taylor, S. F., Micha, R., ve Blumberg, J. B. (2020). Nutrient Profiling Systems, Front of Pack Labeling, and Consumer Behavior. Current atherosclerosis reports, 22(8), 1-10.

Girard, T., ve Hallman, L. (2017). Linking Education to Industry: A Collaborative Logo Design Project. Journal of Higher Education Theory and Practice, 17(6), 71-77.

Lipson, S. K., Kern, A., Eisenberg, D., ve Breland-Noble, A. M. (2018). Mental health disparities among college students of color. Journal of Adolescent Health, 63(3), 348-356.

Machado, J. C., Fonseca, B., ve Martins, C. (2021). Brand logo and brand gender: examining the effects of natural logo designs and color on brand gender perceptions and affect. Journal of Brand Management, 28(2), 152-170.

Mazlum, Ö. (2011). Rengin Kültürel Çağrışımları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,31, Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dpusbe/issue/4773/65707

Mert, Ö. (2019). Marmaray istasyonlarında yer alan bilgilendirme grafiklerinin incelenmesi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 2(2) , 25-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mamusbbd/issue/51575/621852

Oduncu, S. (2020). Kitap kapağı tasarımlarında renk kullanımının cinsiyet odağında değerlendirilmesi. Ulakbilge, 507–519. Doi: 10.7816/Ulakbilge-08-48-02

Özalp, H, ve Gökay, M. (2018). Farklı kültürler içerisinde eğitim gören 12–17 yaş grubu Türk Çocuklarının estetik beğeni düzeylerinin karşılaştırılması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9 (16), 1307-1368. DOI: 10.26466/opus.

Özomay, Z. (2020), Matbaa çalışanlarının renk algılarının tespiti ile ilgili değerlendirme, Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Gece Kitaplığı, 139-155.

Sağocak, M. D. (2005). Ergonomik tasarımda renk. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 6(1), 77-83.

Şahin, C, Keskin, B, ve Köse, E. (2016). Meslek Yüksekokulları grafik tasarımı ders programlarında matbaa derslerinin yeri: İstanbul örneği . Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 6(1), 48-55. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejovoc/issue/36628/416991

Tekvar, S. (2017). Pazarlama odaklı halkla ilişkilerde ürün paketleme ve sergileme stratejilerinin önemi. Kesit Akademi Dergisi , 7 , 145-159 . Retrieved From https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Kesitakademi/Issue/59839/864722

Ustaoglu, F. D., ve Bayçu, S. U. (2015). Kurum kimliği: Logo ve rengin çağrişimlari. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34), 27-40.

Uzuner, E. (2014). Renklerin ürün kimliğine etkisi ve çözümleri. Doktora tezi, İstanbul Arel Üniversitesi.

___

APA Özomay, Z , Keskin, B , Şahin, C . (2021). Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğrencilerinin Sektörel Logolardaki Renk Tercihleri . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4181-4198 . DOI: 10.26466/opus.905191