Evsel Atıklarda Geri Dönüşüm Farkındalığı ve Ekonomiye Katkısının İncelenmesi

Bu araştırmanın amacı günümüzde önemli bir yeri olan evsel atıklarda hane halklarının farkındalığının ölçülmesi ve atıkların çevreye etkisi ile ekonomiye olan katkılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışmada, cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim düzeyi gibi demografik özelliklerin evsel atıklar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada elde edilen verilere, iki bölümden oluşan soru formu aracılığı ulaşılmıştır. İlk bölümde, demografik özelliklerinin tespit edilmesine yönelik 6 adet sorudan oluşan kişisel bilgi formu yer almaktadır. İkinci bölümde ise bireylerin çevre tutumunu belirlemeye yönelik 16 adet sorudan oluşan çevresel bilincin ölçülmesine ait bilgi formu bulunmaktadır. Çalışma, Eylül ve Aralık 2019 tarihleri arasında Karaman ili temel alınarak, hane bireyleriyle yüz yüze ve telefonda görüşme yapılarak hazırlanmıştır. Örneklem grubu, 124’ü kadın 81’ i erkek toplam 210 kişiden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda hane halklarının çevre bilinci farkındalığının; cinsiyet, yaş, çalışma durumu, medeni hal, eğitim gibi kriterlere göre değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışma da bazı kısıtlılıklar söz konusu olmuş, elde edilen bulgulara göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Recycling Awareness in Domestic Waste and Investigation of Its Contribution to the Economy

The purpose of this research is to measure the awareness of households in domestic wastes, which have an important place today, and to reveal the effects of wastes on the environment and their contribution to the economy. In the study, the effect of demographic characteristics such as gender, age, marital status, education level on domestic waste was investigated. The data obtained in the research were accessed through a questionnaire consisting of two parts. In the first part, there is a personal information form consisting of 6 questions for determining the demographic characteristics. In the second part, there is an information form for measuring environmental consciousness consisting of 16 questions to determine the environmental attitude of individuals. The study was prepared between September and December 2019 based on the province of Karaman, by interviewing household members face-to-face and on the phone. The sample group consists of 210 people, of which 124 are women and 81 are men. As a result of the research, environmental awareness of households; It has been determined that it varies according to criteria such as gender, age, employment status, marital status, education. There were some limitations in the study, and various suggestions were made according to the findings.

Kaynakça

Aydın, N. (2007). Katı atık yönetiminde optimal planlama için bulanık doğrusal programlama yakla-şımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Coşkun, A. (2011). Üreticilerin tersine lojistik faaliyetlerini etkileyen faktörler: beyaz eşya sektöründe bir uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir Üniversitesi.

Demirel, N. Ö., ve Gökçen, H. (2008). Geri kazanımlı imalat sistemleri için lojistik ağı tasarımı: literatür araştırması. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(4).

Eurostat (2018). Environment – overviev. 10 Ekim 2019 tarihinde https://ec.europa.eu/eurostat/web/lucas/data/primary-data/2018 adresinden erişil-miştir.

Fleischmann, M., Bloemhof-Ruwaard, J. M., Dekker, R., Van der Laan, E., Van Nunen, J. A., ve Van Wassenhove, L. N. (1997). Quantitative models for reverse logistics: A review. European journal of operational research, 103(1), 1-17.

İrak, G., ve Kurt, İ. (2019). Tersine lojistik maliyetlerinin hesaplanmasında faaliyet tabanlı ma-liyetleme yöntemi kauçuk işletmesi örneği. Muhasebe bilim dünyasi, 21(2), 374–392.

Karaçay, G. (2005). Tersine lojistik: kavram ve işleyiş. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsü Dergisi, 14(1), 317-332

Nakiboğlu, G. (2007). Tersine lojistik: önemi ve dünyadaki uygulamaları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 181-196.

Solak, S. G., ve Pekküçükşen, S. (2018). Türkiye'de kentsel katı atık yönetimi: karşılaştırmalı bir analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3).

Şengül, Ü. (2011). Tersine lojistik kavramı ve tersine lojistik ağ tasarımı, Atatürk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Der-gesi, 25, 407–429.

Tekin, M., ve Sayın, A. A. (2017). Lojistik faaliyetlerde satınalma faaliyetinde karşılaşılan riskler ve perakende sektöründe uygulaması. Kesit Akademi, 10, 545–569.

TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019). Ulusal atık yönetimi ve eylem planı (2023). 12 Ekim 2019 tarihinde https://csb.gov.tr/ adresinden erişilmiştir.

The World Bank (2019). Solid waste management. 7 Ekim 2019 tarihinde https://www.worldbank.org/ adresinden erişilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (2018). Belediye atık istatistikleri. (Yayın No: 30666). 5 Ekim 2019 tarihinde http://www.tuik.gov.tr adresinden erişilmiştir.

Kaynak Göster

APA Sayın, A , Yerli̇, A . (2020). Evsel Atıklarda Geri Dönüşüm Farkındalığı ve Ekonomiye Katkısının İncelenmesi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 16 (29) , 1849-1874 . DOI: 10.26466/opus.689183