Dil Ediniminde Oyun ve Drama Uygulamaları

Bu araştırmada amaç; okul öncesi dönemdeki çocuklara dil edinimi sağlanmasında oyun ve drama uygulamalarının etkisinin değerlendirilmesidir. Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-6 yaş çocuklara “Dil Ediniminde Oyun ve Drama” eğitim programı uygulanmış ve sonuçları değer-lendirilmiştir. İki okul öncesi eğitim kurumundaki ebeveynler arasından araştırmaya katılmaya gönüllü olan 126 ebeveyn ve 126 çocuk çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Aynı zamanda etkinlikleri 32 öğretmen de değerlendirmiştir. Eğitim programının içeriğinde okul öncesi dönemdeki çocuklarda dil edinimini güçlendiren oyun ve drama etkinliklerini içeren modüller bulunmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, çocukların edindikleri kavram ve kelimeleri değerlendirmek amacıyla Kelime Performans Kontrol Listesi; öğretmen görüşlerini değerlendirmek amacıyla Okul Öncesi Öğretmen-lerinin Oyun Etkinliklerine İlişkin Görüş Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde deney ve kontrol grubunun öntest ve sonteste verdikleri cevapların gruplara göre farklılığını belirlemek amacıyla bağımsız gruplar için t testi, varyans analizi ve Mann Whitney U testi ile analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel sonuçları, dil edinimini destekleyen oyun ve drama etkinliklerinin, ebeveyn eğitimleri ile birlikte uygulanması durumunda etkililik düzeyini anlamlı derecede artırdığını, okul öncesi dönemde oyun ve dramanın çocukta kendini ifade etme ve dili bilinçli kullanma becerilerinin geliştirilmesinde etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur.

Games & Drama Applications in Language Acquisition

This research aims to reveal the effects of games and drama practical applications on language acquisition for pre-school children. “Game & Drama in Language Acquisition” training program has been applied to 4-6-year-old children attending pre-school educational institutions, and the results were analyzed respectively. The study comprises 126 volunteering parents and 126 children attending pre-school institutions. At the same time, 32 teachers have evaluated the activities. The content of the training program includes modules with game & drama activities that aim to strengthen language acquisition in pre-school children. Data collection tools were the Vocabulary Performance Checklist to analyze the concepts and words acquired by children; Identification Scale of Preschool Teachers' Opinions on Game Activities to reveal the parents' views. In the data analysis, in order to determine the differences of the answers reported by the experimental and control groups in the pre-test and post-test, analyzes were performed for independent groups using t-test, variance analysis, and Mann Whitney U test. The statistical results of the data have revealed that games and drama activities supporting language acquisition increase the level of effectiveness significantly when applied together with parental training and that using games and drama in the preschool period is an effective method for the children's development of self-expression and language using skills consciously.

___

Adıguzel, O. (2017). Eğitimde yaratıcı drama (10. Baski) Ankara: Pegem Akademi Yayin.

Altun, M. (2019). Drama: a neglected source in language teaching to improve communication, International Journal of English Linguistics; 9(5), 242-253. Doi:10.5539/ijel.v9n5p242

Andersen, C. (2004). Learning in “as-if” worlds: Cognition in drama in education. Theory into Practice, 43(4), 268–274. Doi: 10.1207/s15430421tip4304_6

Aydin, G. (2019), Drama yoluyla okul öncesi dönemde İngilizce dil eğitimi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Enstütüsü Drama ve Eğitimi Ana Bilim Dalı. Ankara.

Batdı, V. and Batdı, H. (2015). Effect of creative drama on academic achievement: A meta-analytic and thematic analysis. Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, 15(6), 1459–1470. Doi:10.12738/estp.2015.6.0156

Bloom, L.M. (1970). Language development, form and function in emerging grammars. Cambridge, MA: M.I.T. Press.

Brits, J. S., Potgieter, A. and Potgieter, M.J. (2014). Exploring the use of puppet shows in presenting nanotechnology lessons in early childhood education. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), 5(4), 1798–1803.

Cunico, S. (2007). Teaching language and intercultural competence through drama: Some suggestions for a neglected resource. The Language Learning Journal, 31(1), 21–29. Doi:10.1080/09571730585200051

Demirekin, M. (2017). Yabancı dil olarak Türkçenin anlamlandırılmasında kelime ve dil öğrenme stratejileri kullanımı. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Anabilim Dalı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara.

Fraenkel, J.R. and Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education (Sixth edition). Boston: McGraw-Hill Pub.

Genc, H., (2003). Yabancı dil öğretiminde öğretim tekniği olarak dramanın kullanımı ve bir örnek. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayı), 8(1), 267-276.

Greveson, G.C. & Spencer, J.A. (2005). Self-directed learning-the importance of concepts and contexts. Medical Education, 39(1), 348-349. Doi:10.1111/j.1365-2929.2005.02115

Hoff, E. (2003). The specificity of environmental influence: Socioeconomic status affects early vocabulary development via maternal speech. Child Development, 74(1), 1368–1378.

Karadag, E. (2007). Öğrenme kuramları ve drama yöntemi ilişkisi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 338(1), 39-44.

Khan, M.O. (2019), Counteractive measures for the tribulations faced by intermediate students of selected colleges of lucknow, while teaching and learning English. Journal of Language Teaching and Research, 10(3), 516-527. Doi:10.17507/jltr.1003.15

Kuzucu, F.B. (2018). Okul öncesi eğitime devam eden 48-60 aylık çocukların İngilizce dil ediniminde fiziksel aktiviteler ile birleştirilmiş İngilizce müzik ve müzikli oyunların etkisi. Yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul.

Lee, B.K., Patall, E.A., Cawthon, S.W. and Steingut, R.R. (2015). The effect of drama-based pedagogy on preK-16 outcomes: A meta-analysis of research from 1985 to 2012. Review of Educational Research, 85(1), 3–49. Doi:10.3102/0034654314540477

Mart, C. T. (2019). Reflections on discussions of literature: A language learning environment to promote speaking skills. The Journal of Social Sciences Research, 5(4), 846–850. Doi:10.32861/jssr.54.846.850

Mcmillan, J. H., and Schumacher, S. (2010). Research in education: evidence-based inquiry. (7th ed.). New York: Pearson Publishing.

Merriam, S.B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Metinnam, İ. (2019). Sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcı drama oturumu planlama sürecinde yaşadıkları sorunların incelenmesi, Yaratıcı Drama Dergisi, 14(2), 219-242.

Montessori, M. (1966). The discovery of child. Adyar, India: Kalakshetra Publications.

O’Hara, M. (1984). Drama in education: A curriculum dilemma. Theory into Practice, 23(4), 314-320.

Okvuran, A. (2002). Dramanın öğretimi ve dramaya dayalı öğrenme. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 115- 131.

Ozdemir, M., Ulas, A.H. (2017), Drama as a method in teaching the mother tongue: the Turkish language case, Modern Journal of Language Teaching Methods, 7(9), 691-708.

Paesani, K. (2011). Research in language-literature instruction: Meeting the call for change? Annual Review of Applied Linguistics, 31(1), 161–181. Doi:10.1017/S0267190511000043

Premkumar, K., Vinod, E., and Sathishkumar, S. (2018). Self-directed learning readiness of Indian medical students: A mixed method study. BMC Medical Education, 18(134), 1-10. Doi:10.1186/s12909-018-244-9.

Saeid, N. and Eslaminejad, T. (2017). Relationship between student’s self-directed-learning readiness and academic selfefficacy and achievement motivation in students. International Education Studies, 10(1), 225- 232. Doi:10.5539/ies.v10n1p225.

San, İ. (2006). Eğitimde yaratıcı drama. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Saxton, M. (2010). Child language acquisition and development. SAGE Publications.

Türkmen, S. (2018). Okul öncesi eğitimde uygulanan drama etkinlik planlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Tzu-Jung, L., Justice, L.M., Emery, A.A., Mashburn, A.J. and Pentimonti, J.M. (2017). Impacts of teacher–child managed whole-group language and literacy instruction on the depth of preschoolers’ social interaction. Early Education and Development, 28(4), 457-474.

Ulu, A. (2019). Ortaokul 7. sınıflarda oyunlaştırma yöntemi ile kelime öğretimi (örneklem: tabu). Yüksek lisans tezi, Agrı İbrahim Cecen Universitesi Turkçe Egitimi Bilim Dali. Agrı.

Uslu, B. (2018). The study of the effect of “life-focused foreign language acquisition program” on preschool children’s english learning. Education and Science, 43(195), 79-96

Vaidyanathan, R. (1991). Development of forms and functions of negation in the early stages of language acquisition, a study in Tamil. Journal of Child Language, 18(1), 51-66.

Wright, R. P. (2006). Drama education and development of self: my thorreality? Social Psychology and Education, 9(1), 43-65

Yalçın, H. (2010). Çocuk Gelişimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.

___

APA Demirekin, M , Yalçın, H . (2021). Games & Drama Applications in Language Acquisition . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4027-4048 . DOI: 10.26466/opus.881111