YENİ NESİL İZLEME PRATİKLERİ: TIKINIRCASINA İZLEMEK

Gelişen teknoloji ile televizyon için üretilen içeriklerin televizyondan koparak pek çok farklı ekran üzerinden izleyiciye ulaşması, izleme pratiklerini de etkilemiştir. Yeni dağıtım kanallarının yaygınlaşması ile ortaya çıkan tıkınırcasına izleme (binge-watching) bu etkilere en somut örneklerden biridir. Özellikle internet üzerinden yayınlanan dizilerin ardı ardına izlenmesi ile ilişkilendirilen tıkınırcasına izleme, bir OTT platformu olan Netflix tarafından da bir pazarlama stratejisi olarak kullanılmaktadır. Araştırma, tıkınırcasına izleme davranışı üzerinde etkili olan motivasyonları ve tıkınırcasına izleme pratiklerini incelemeyi amaçlamıştır. İzler kitlenin televizyonu izleme nedenlerine odaklanan ve İnternetin yaygınlaşması ile birlikte kullanıcı tüketim pratiklerine doğru genişleyen kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı ekseninde çalışmamız, çok sık dile getirilen motivasyonların tıkınırcasına izleme üzerindeki etkisini ortaya koymayı hedeflemiştir. Bu amaçla İnternet üzerinden bir anket yapılmış, katılımcılardan elde edilen veriler tanımlayıcı istatistikler ve faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda 5 desenli bir yapıda motivasyonların faktörleştiği tespit edilmiş bununla birlikte özellikle ücretli üyelik gerektiren platformlardan dizi izleyenlerin daha fazla tıkınırcasına izleme yaptıkları görülmüştür.

NEW WATCHING PRACTICE: BINGE WATCHING

Thanks to the advancing technology, the content produced for television broke away from the television itself as its medium and reached the audience through many different channels, which brought about effects on viewing practices. Binge-watching, which has emerged with the spread of new distribution channels, is one of the most concrete examples of these effects. Binge-watching, which is especially associated with consecutive viewing of series broadcast over the Internet, is also used as a marketing strategy by Netflix, an OTT platform. This research aims to examine the motivations and practices of binge-watching that influence binge-watching behavior. Our study, which is placed on the axis of the uses and gratifications approach, focuses on the reasons why the audience watches television and expands towards user consumption practices brought with the spread of the Internet and aims to reveal the impact of very often expressed motivations on binge-watching. For this purpose, a survey was conducted over the Internet, and the data obtained from the participants were examined using descriptive statistics and factor analysis. As a result of factor analysis, it was found out that motivations were factorized in a 5-pattern structure and that those who followed the series, especially from platforms requiring paid membership, did more binge-watching.

Kaynakça

Abrams, K. (2019), Global Media Intelligence 2019: Turkey, https://www.emarketer.com/content/global-mediaintelligence-2019-turkey adresinden alındı.

Analect (2014), Tune in: The Impact of Binge Viewing, https://www.slideshare.net/asmolick/annalect-primaryresearch-the-impact-of-binge-viewing-final-7-102014 adresinden alındı.

Berfin, K. & Çetin, E. (2016). Televizyon İzleyicisi Kimdir? Kavramsal Bir Tartışma, Erdem Dergisi. 70. 25-42.

Büyükarslan, S. & Yengin, D. (2019). İzleyicilerin Dizi İzleme Süreci İçindeki Etkileşiminin Analizi. e-Journal of New Media / Yeni Medya Elektronik Dergi. 3(2). 146-163. doi: 10.17932/IAU.EJNM.25480.200.2019.3/2.146- 163.

Cereci, S. (1992). Büyülü Kutu Büyülenmiş Toplum. İstanbul: Şule Yayınları.

Cha, J. (2013). Does Genre Type Influence Choice of Video Platform? A Study of College Student Use of Internet and Television for Specific Video Genres. Telematics and Informatics, 30 (2): 189-200. doi: 10.1016/j. tele.2012.09.003.

Cısco. (2020) Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/ collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html adresinden alındı.

Conway, J. C. & Rubin, A. M. (1991). Psychological predictors of television viewing motivation. Communication Research, 18(4), 443-463. doi: 10.1177/009.365.091018004001.

Çakır, V. & Çakır, V. (2013). Yalnızlık ve Televizyon Kullanımı. Selçuk İletişim Dergisi. 7 (1). 131-147.

Çöteli, S. (2016). İnternet’ten İzlenen Dizi ve Seriyallerin “Araç İletidir” ve “Kullanımlar Doyumlar” Bağlamında İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2) , 119-134. doi: 10.17336/ igusbd.21108.

Dağtaş, B. (2012). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2005). Öteki Kuram. Ankara: Pozitif Matbaacılık.

Ferguson, D. A. & Perse, E. M. (2000). The World Wide Web as a Functional Alternative to Television. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 44 (2), 155-174. doi: 10.1207/s15506878jobem4402_1.

Gibs, J. (2009). The New Screen For Video. Darcy Gerbarg (Ed.), Television Goes Digital: The Economics of Information Communication and Entertainment. New York: Springer.

Gürer, M. (2014). Tartışma Kültürü ve Tartışma Programları. İstanbul: Volga Yayıncılık.

Hanson, G. & Haridakis, P. (2008). YouTube Users Watching and Sharing the News: A Uses and Gratifications Approach. Journal of Electronic Publishing, 11 (3). doi: 10.3998/3336.451.0011.305.

https://play.google.com/books/reader?id=tfwQAgAAQBAJ&hl=tr&printsec=frontco ver&pg=GBS.PT1 adresinden alındı. https://www.rtuk.gov.tr/assets/Icerik/AltSiteler/televizyonizlemeegilimleriarastirmasi2018.pdf adresinden alındı.

İlhan, V. (2014). Medya Çalışmalarında İzleyici. Ankara: Gece Kitaplığı.

Jenner, M. (2015). Binge-watching: Video-on-demand, quality TV and mainstreaming fandom. International Journal of Cultural Studies 2017, 20 (3). 304-320.

Kula, N. (2012). TV Dizileri Yoluyla Yeniden Üretilen Tüketim Kültürü. Journal of History Culture and Art Research, 1 (4), 507-530, doi: 10.7596/taksad.v1i4.

Kulak, Ö (2020). The Binge-watching Experience on Netflix. Yedi, (24) , 45-55. doi: 10.17484/yedi.730496.

Matrix, S. (2014). The Netflix Effect: Teens, Binge Watching and On-Demand Digital Media Trends. Jeunesse Young People Texts Cultures 6 (1). 119-138. doi: 10.1353/jeu.2014.0002.

Maviş, M. (2013). Sosyal Medya ve Yeni Nesil Reyting Ölçümleri.

Mcdonald, K. & Smith-Rowsey, D. (2016). The Netflix Effect: Technology and entertainment in the 21st Century. London: Bloomsbury Academic,

McQuail, D. (1994). Mass Communication Theory-An Introduction (3rd Edition). London: Sage Publications.

Merrill, K. & Rubenking, B. (2019). Go Long or Go Often: Influences on Binge Watching Frequency and Duration among College Students. Social Sciences – Open Access Journal. 8 (10). 1-12.

Özel, S. (2015a), Televizyon Ekseninde İzleyici ve İnternet Üzerindeki Video Hizmetlerinin İzleyiciye Etkisi,

Özel, S.(Ed.) Yeni Medya Çağında Televizyon, (ss.1-35), İstanbul: Derin Yayınları.

Özel, S. (2015b), Bir Yayın Platformu Olarak İnternette Çevrim İçi Videolar ve Kullanıcılarının Doyum Faktörleri. Global Media Journal: Turkish, 5 (10), 288-316.

Papacharissi, Z. & Mendelson, A. L. (2007). An Exploratory Study of Reality Appeal: Uses and Gratifications of Reality TV Shows. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 51 (2), 355-370. doi: 10.1080/088.381.50701307152.

RTÜK. (2018). Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması.

Rubenking, B. & Bracken C. B. (2018) Binge-Watching: A Suspenseful, Emotional, Habit, Communication Research Reports, 35 (5), 381-391, doi: 10.1080/08824.096.2018.1525346.

Rubin, A. M. (1982). Television Uses And Gratifications: The İnteractions Of Viewing Patterns And Motivations. Journal Of Broadcasting, 27 (1), 37-51. doi: 10.1080/088.381.58309386471.

Schweidel, D.A. & Moe, W.W. (2016). Binge Watching and Adverstising. Journal of Marketing. 80. 1-19. doi: 10.1509/jm.15.0258.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Statisca (2017). Share of consumers who ever binge view television shows in the United States as of November 2016, by age., https://www.statista.com/statistics/431166/binge-watching-tv-shows-reach-by-age – us/ adresinden alındı.

Steiner, E. & Xu, K. (2020). Binge-watching motivates change: Uses and gratifications of streaming video viewers challenge traditional TV research, The International Journal of Research into New Media Technologies, 26 (1). 82-101. doi: 10.1177/135.485.6517750365.

Sung, Y.H., Kang, E. Y. & Lee, W. (2018). Why Do We Indulge? Exploring Motivations for Binge Watching, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 62 (3). 408-426. doi: 10.1080/08838.151.2018.1451851.

Tryon, C. (2015). TV Got Better: Netflix’s Original Programming Strategies and Binge Viewing. Media Indisturies Journal. 2 (2).104-116. doi: https://doi.org/10.3998/mij.15031.809.0002.206

Turner, G. (2019). Approaching the cultures of use: Netflix, disruption and the audience. Critical Studies in Television, 14 (2). 222-232. doi: 10.1177/174.960.2019834554.

TÜİK. (2020). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_ id=1028 adresinden alındı.

Tüzün Ateşalp, S , & Başlar, G. (2020). İnternette Dizi İzleme Pratiklerinin Dönüşümü: Aşırı İzleme (Binge – watching) Üzerine Bir Araştırma. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, (32) , 108-136. doi: 10.16878/ gsuilet.560832.

Yaylagül, L. (2017). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1b 223

Sayıdaki Diğer Makaleler

ALGI YÖNETİMİ VE PROPAGANDA: NAZİ ALMANYASI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Esra BOZKANAT

YETENEK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ALGISININ İŞE ADANMIŞLIĞA ETKİSİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ROLÜ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Merve Gizem ÇÖMLEKÇİ, Müge Leyla YILDIZ

İSTANBUL ÖZELİNDE TRAMVAY YATIRIMLARININ ŞEHRE ETKİSİ

Murat ARISAL, Ahmet TABAKOĞLU

MARKA DENKLİĞİ İLE SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MARKA TERCİHİNİN ÖNEMİ VE MOBİL TELEFON SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Elif GÜNER, Nevin KARABIYIK YERDEN, Mehmet Yaman ÖZTEK

MARKA DENEYİMİNİN MARKA İMAJI VE MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: MARKA İMAJININ ARACILIK ROLÜ

Buket SEKMEN, Fatma Müge ARSLAN

SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN SOSYAL MEDYADA KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNE ETKİSİ

Mehmet Emin OKUR, Irmak VAKIFLI

HAVAYOLU SEKTÖRÜNDE ÖDEME SİSTEMLERİ YOLUYLA YAPILAN DOLANDIRICILIK İŞLEMLERİNİN SEKTÖRE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, DENETLENMESİ VE ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

Zekeriya DEMİR

ÖRGÜT YAPILARININ YENİLİKÇİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Beytullah MISIRLI, Murat KASIMOĞLU

MODA ÜRÜNLERİ SATAN MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARININ KABULÜNÜN BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIM TEORİSİ II ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ

Elif KİZİR, Zehra BOZBAY

PAZARLAMADA YENİ EĞİLİMLER AÇISINDAN NÖROPAZARLAMA VE ALGI YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Pınar ALYAR, Serdar PİRTİNİ, Nurcan YÜCEL