TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMALARININ ODAĞI NEDİR? - Yazın Üzerine Bir İnceleme

Girişimcilik araştırmalarının genellikle girişimci bireye odaklandığı ve girişimci bireyin özelliklerinin vurgulanmasının ötesine geçilemediği belirtilmektedir. Girişimcilik alanının ise temelde bir fırsat ve bu fırsatı değerlendiren girişimci etrafında şekillendiği savunulmaktadır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar, yazında genellikle ikinci unsura yani girişimci bireye odaklanıldığına ve fırsat tanımlama sürecine ilişkin test edilebilir modellerin yeterli sayıda olmadığına dikkat çekmektedirler. Araştırmacıların işaret ettiği bu hususlardan hareketle, bu çalışma Türk yazınındaki girişimcilik araştırmalarını incelemeyi ve çalışmaların odak noktaları tespit edilmesini amaçlamaktadır.Araştırmanın örneklemi; Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal tez veritabanında yer alan girişimcilik alanında yazılmış izinli doktora tezleri, son 10 yılda Ulusal Yönetim ve Organizasyon kongreleri bildiri kitapçıklarında yer alan bildiriler ve son 10 yılda TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Ulusal veritabanında yer alan dergilerin konuyla ilgili makaleleridir. Bu kapsamda toplamda 79 bilimsel yayın incelenmiştir.Araştırma kapsamında incelenen bilimsel yayınlara dair tüm veriler detaylı olarak ortak bir şablon üzerinde değerlendirmeye alınmıştır. Özellikle araştırmaların odak noktası ve araştırmada ele alınan değişkenler göz önünde bulundurularak her çalışma için anahtar sözcükler oluşturulmuştur. Anahtar sözcüklerin incelenmesi sonucunda "girişimci birey" ve "girişimcilik eğilimi"nin en fazla tekrar eden anahtar sözcükler olduğu, yani yazında "girişimci birey" temasının hâkim olduğu görülmüştür. Başka deyişle yabancı yayında vurgulanan kaygıların Türk literatüründe de görüldüğü tespit edilmiştir

WHAT DOES THE ENTREPRENEURSHIP STUDIES FOCUS ON? A REVIEW ON TURKISH LITERATURE

It is asserted that entrepreneurship studies mostly consider entrepreneur and his/her personality traits. Entrepreneurship field is claimed to shape around two main subjects: an opportunity and the one who seizes it. However, some researchers point that researches focus on individual entrepreneur and there is a lack of robust models regarding opportunity recognition. Considering this notion, in this study we intend to analyze the Turkish literature regarding this issue.In this study, three types of sources were analyzed which are i) dissertations authorized in database of National Thesis Archive at the Council of Higher Education Center, ii) papers published on Proceedings of National Management and Organization Congress in the last 10 years, iii) articles published in journals indexed within ULAKBİM National database. Totally 79 researches were reviewed.All researches were examined within a certain template especially regarding their subject and variables. Some keywords were set for each study. Results revealed that "entrepreneur" and "propensity to entrepreneurship", meaning the "individual entrepreneurship" is the most common issue in the literature

Kaynakça

[1] Shane, S., S. Venkataraman (2000). The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, The Academy of Management Review, 25(1): 217-226 içinde Vaghely, I.P., P. Julien (2010). Are Opportunities Recognized or Constructed? An Information Perspective on Entrepreneurial Opportunity Identification, Journal of Business Venturing, 25: 73-86.

[2] Ucbasaran, D., P. Westhead, M. Wright. (2008). Opportunity Identification and Pursuit: Does an Entrepreneur's Human Capital Matter?, Small Business Economics, 30: 153-173.

[3] Cha, M., Z. Bae (2010). The Entrepreneurial Journey: From Entrepreneurial Intent to Opportunity Realization, Journal of High Technology Management Research. 21: 31-42.

[4] McCline, R. L., Bhat S., P. Baj (2000). Opportunity Recognition: An Exploratory Investigation of a Component of the Entrepreneurial Process in the Health Care Industry, Entrepreneurship Theory and Practice, 81-94.

[5] Bruyat, C., P Julien (2000). Defining the Field of Research in Entrepreneurship, Journal of Business Venturing, 16: 165-180.

[6] Mitchell, R. K., L. Busenitz, T. Lant, P.P. McDougall, E.A. Morse, J.B. Smith (2002). Toward a Theory of Entrepreneurial Cognition: Rethinking the People Side of Entrepreneurship Research, Entrepreneurship Theory and Practice, 27(2): 93-104.

[7] Baron, R.A. (2007). Entrepreneurship: A Process Perspective, 19-41 içinde The Psychology of Entrepreneurship, Baum, J.R., Frese, M., R. Baron. (Ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers: New Jersey.

[8] Nicolaou, N., S. Shane, L. Cherkas, T.D. Spector (2009). Opportunity Recognition and the Tendency to be an Entrepreneur: A Bivariate Genetics Perspective, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110: 108-117.

[9] Gürol, Y., N. Atsan (2006). Entrepreneurial Characteristics Amongst University Students: Some Insights for Entrepreneurship Education and Training in Turkey, Education+ Training, 48(1): 25-38.

[10] Bozkurt, Ö. (2007). Girişimcilik Eğiliminde Kişilik Özelliklerinin Önemi, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2): 93-111.

[11] Uzun, E., S. Dirlik (2007). KOBİ Sahiplerinin Girişimcilik, Kişilik ve Liderlik Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Muğla İlinde Ampirik Bir Araştırma, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2):133-148.

[12] Bozkurt, Ö., K. Erdurur (2013). Girişimci Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimindeki Etkisi: Potansiyel Girişimciler Üzerinde Bir Araştırma, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2): 57-78.

[13] Carlsson, B., P. Braunerhjelm, M. McKelvey, C. Olofsson, L. Persson, H., Ylinenpaa (2013). The Evolving Domain of Entrepreneurship Research, Small Business Economics, 41: 913-930.

[14] Warnecke, T. (2013). Entrepreneurship and Gender: An Institutional Perspective, Journal of Economic Issues, 47(2): 455-463.

[15] Örge, Ö, M.İ. Yener, S. Akyol, C.I. Göğüş (2009). Girişimci mi, Girişimcilik mi? Girişimcilik Çalışmalarında Bireyin Yüceltilmesi, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitapçığı, 21-23 Mayıs, Eskişehir.

[16] Meyer M., D. Libaers, B. Thijs, K. Grant, W. Glanzel, K. Debackere (2014). Origin and Emergence of Entrepreneurship as a Research Field, Scientometric, 98: 473-485.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

1.8b 496

Sayıdaki Diğer Makaleler

HİLE ÜÇGENİ FAKTÖRLERİNİN KANAAT FONKSİYONLARI İLE TAYİNİ: BİR TÜRKİYE UYGULAMASI

ALPER KARAVARDAR

TÜKETİCİLERİN LÜKS MARKALARIN TAKLİTLERİNİ SATIN ALMA SEVİYELERİ AÇISINDAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

NİL ENGİZEK, AHMET KEMAL ŞEKERKAYA

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLAL ALGISI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL AVRUPA YAKASI ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İHSAN YİĞİT

TÜKETİCİLERİN FUTBOL İLE İLGİLENİM SEVİYELERİNE GÖRE KÜMELENMESİ VE KÜMELER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Çağrı DUMAN, Elif TAŞKIN, Züleyha GÖKÇE, Lala ZOBAR

SİYASETTE MARKALAŞMAK: 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ADAYLARININ SİYASAL MARKA OLARAK KONUMLANDIRILMASININ ANALİZİ

Emel KARAYEL BİLBİL, Nevra ÇELİKKOL

ULUSLARARASILAŞMANIN MARKALAŞMADAKİ İTİCİ GÜCÜ: İNCİ AKÜ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ASİYE AYBEN ÇELİK, TUĞÇE DANACI, Meltem ONAY

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN İÇ GİRİŞİMCİLİK (GİRİŞİMSEL PERFORMANS) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KAYSERİ İMALAT SANAYİNDE BİR ARAŞTIRMA

A. Asuman AKDOĞAN, AYŞE CİNGÖZ

FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERİNDE MİKROEKONOMİK POLİTİKAL AR: BASIN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AYŞENUR AKYAZI

TÜRKİYE'DE GIDA SEKTÖRÜNDE KURUM KİMLİĞİ VE KRİZ İLETİŞİMİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

G. Banu KIYAT DAYANÇ

TÜRKİYE'DE GİRİŞİMCİLİK ARAŞTIRMALARININ ODAĞI NEDİR? - Yazın Üzerine Bir İnceleme

GÜL ESER, MÜGE LEYLA YILDIZ