Türkiye Muhasebe Standartlarının Hizmet Sektörü ile İlgili Olarak Tekdüzen Muhasebe Sistemine Etkisi

Özet: Türkiye Cumhuriyeti döneminde çağdaş muhasebe düzeni için çalışmalar Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana devam etmektedir. Dünya ekonomisinin günümüzde ulaştığı noktada artık ülkelerin bağımsız ekonomik faaliyette bulunmaları ve bu nedenle bağımsız bilgi sistemleri kurmaları olanaksız hale gelmiştir. Türkiye 1992 yılından itibaren gelişmiş bir fınansal bilgi sistemi kurma çabası içindedir. 1994 yılında yürürlüğe giren Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve 2002 yılında faaliyete geçen Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ile 1989 yılında yürürlüğe giren SMMM ve YMM meslek yasası bunun en güzel sonuçlarıdır. Tüm bu çalışmalar ülke ekonomisinde, ticaret ve sanayi sektörleri gibi, etkin faaliyet konularına uyumlu olmuş, bu arada etkin bir sektör olmasına karşın hizmet sektörü ihmal edilmiştir. Bu çalışmanın amacı hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların dönem sonu finansal raporlarının gerçeklere ve artık tüm dünya ekonomilerinin uymaya çalıştıkları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak düzenlenmesi için bu sektörlerde çalışan firmalara yol göstermektir.

The Impact of the Turkish Accounting Standards on the Turkish Uniform Accounting System Related With the Service Business

Abstract: The studies on Turkish contemporary accounting " system has begun in the early years of the Republic and has been going on since. It became impossible for countries to sustain their own indépendant economic activities and use of their own indépendant financial information systems. Turkish accounting system valid since 1994, Turkish Standards Board which began its activities in 2002 and Accounting Profession Law in force since 1989 are the major steps taken in maintaining the harmony of financial information and reporting systems. These steps had great influence on the financial reporting I? *systems of major sectors like trade and industry but service business is not taken into full consideration. The scope of this paper is to offer solutions for the service businesses to harmonize their term-end financial reports to down-to-earth * realities and Turkish Financial Reporting System as well as to :suggest ideas to draw their financial reports based on realistic information harmonious with the global standards which will be mandatory soon.

Kaynakça

[1]Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2007). İşgücü İstatistikleri, (www.tûik.gov.tr). [10.04.2008].

[2]Tarcan E. (2001). Hizmet Yönetiminde Kalite ve Müşteri Tatmini Ölçümü. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.

[3]Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu. (2006). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları. TMS 2 Stoklar. Ankara: Grup Matbaası, TMSK Yayınları-1, 281-282.

[4]Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu. (2006). Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları. TMS 18 Hasılat. Ankara: Grup Matbaası, TMSK Yayınları-1,479-481.

[5]Akdoğan, N. & Sevilengül, O. (2007). Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyum İçin Tekdüzen Hesap Planında Yapılması Gereken Değişiklikler. The Necessary Amendments Which Should Be Considered In Turkish Uniform Chart of Accounts for Adoption to Turkish Accounting Standards, İstanbul: Mali Çözüm, Kasım-Aralık.

[6]Sağlam, N.; Şengel, S. & Öztürk, B. (2008). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulaması (Yorum -Açıklama - Örnekler) UFRS - UMS Uyumlu. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları. 465

Kaynak Göster

ÖNERİ
  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

5.6b2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hizmet Personelinin Müşteri Odaklı Davranışlarının Müşterilerin Algılamaları Üzerindeki Etkisinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma

Anıl DEĞERMEN

İlkokul Öncesi Çocukların Tüketim Alışkanlıklarını Etkileyen Faktörlerin Tüketici Kimliklerinin Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

AYŞE ŞAHİN, Tanla HATUNGİL

İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve Beyaz Eşya Sanayii Derneği Üye İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

V. Lale TÜZÜNER, Gönen DÜNDAR

Bankacılıkta Elektronik Dağıtım Kanallarının Önemi: Banka Çalışanlarının ve Müşterilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Salih DURER, ARZU ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN, HALİL EMRE AKBAŞ

Kariyer Yönetiminin Bazı İnsan Kaynakları Fonksiyonları ile İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Neslihan OKAKIN

Satış Elemanlarının Örgütsel Bağlılığı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

GÖKHAN YOLAÇ

An Analysis of Business Performance Attributable to Supply Chain Management Implementation

Güzin CİRAVOĞLU, AYŞE AKYOL

Tüketici Satın Alma Davranışına Etki Eden Yaşam Tarzı Faktörleri ile Otomobillerin Hazsal ve Faydacı Özelliklerinin Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Sabahattin ÇELİK

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye- IMF İlişkilerinin Geleceği

Deniz ZÜZGÜN

Akaryakıt İstasyonu Çalışanlarının Memnuniyet Boyutları ve Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma

Binali DOĞAN, Birgül SARIOĞLU