Türk firmalarının e-iş uygulamaları: imalat sanayiinde bir alan araştırması

İşletmelerin son yıllarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT) adaptasyonu, İnternete bağlanan firma sayısının artmasıyla hızlanmıştır. Bu teknolojiler, firmaların üriin/hizmetlerin alım ve satım şeklinde önemli değişiklikler yaratabilmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, firma açısından rekabet avantajı yaratabilmesi için firmalarda yönetsel anlayışın gelişmiş olması, bu teknolojilerin her sürece etkin uygulanabilme becerisinin bulunması ve insan kaynaklarının bu konuda eğitilmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı firmalarda e-İş uygulamalarının mevcut durumunu, bu uygulamaların işletme büyüklüklerine göre ne şekilde farklılaştığını ve yöneticilerin bu konudaki algılamalarını ve tutumlarını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türk imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalara yapılandırılmış bir soru formu gönderilerek, soru formunun analizi gerçekleştirilmiştir. Firma yöneticilerinin mevcut algılama ve tutumlarına ilişkin alan araştırması bulguları ortaya konduktan sonra bu yeni iş modelinin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlayacak öneriler geliştirilmiştir.

E-business applications of turkish firms: A field research in manufacturing industry

The adoption of Information and Communication Technologies (ICTs) by enterprises has grown considerably over the past years with more and more firms with connecting to the Internet. These technologies can and do lead to dramatic changes in the way companies buy and sell their products or services. An improved managerial understanding, capability of efficient incorporation of these technologies into every processes and training human resources are the main drivers of gaining competitive advantages through the use of them. The objective of the study is to explore the current e-Business applications, how these applications vary within different sized firms and perceptions of managers of Turkish firms. Within this context, an online structured questionnaire is sent to the Turkish manufacturing SMEs and the questionnaires are analyzed. After exploring the current perceptions, attitudes and e-business application patterns, strategies and methods for enhancing the use of e-Business applications are developed.

Kaynakça

[1] Koh, S.C.L.; Maguire, S. (2004). Identifying th Adoption of E-Business and Knowledge Management Within SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10(3), 338-348.

[2] Olhager, J. & Seldin, E. (2003). Enterprise Resource Planning Survey of Swedish Manufacturing Firms. European Journal of Operational Research, 146(3), 365-373.

[3] Yegül, M.F. & Toklu, B. (2004). Türkiye'de E RP Uygulamaları. Endüstri Mühendisliği Dergisi, (1). (http://www.mmo.org.tr/endustrimuhendisligi/2004_l/ ERP_uygulamasi.htm). [08.01.2009].

[4] Netsis. (2007). Türkiye'de ERP Yazılımları ve Geleceği. (http://ozhansezgin.ayosis.com.tr/ozhan/netsis.erp/Turkiye deERPYazilimlari_fıles/frame.html#slide0057.html). [12.10.2007],

[5] Alican, F. (2007). Doing Business With Turkey A Software Perspective. YASED.

[6] Davenport, T.H. (1998). Putting The Enterprise into The Enterprise System. Harvard Business Review, 76(4), 121-131.

[7] Baker, W.H. (1987). Status of Information Management in Small Businesses. Journal of Systems Management, 3 8(4), 10-15.

[8] Cragg, P.B. & Zinatelli, N. (1995). The Evolution of information Systems in Small Firms. ,Information and Management, 29(1), 1-8.

[9] Iacovou, C.L.; Benbasat, I. & Dexter, A.S. (1995). Electronic Data Interchange and Small Organizations, Adoption and Impact of Technology. MIS Quarterly, 19(4), 465-485.

[10] Proudlock, M.J.; Phelps, B. & Gamble, P. (1999). IT Adoption Strategies: Best Practice Guidelines for Professional SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 6(4), 240-252.

[11] Thong, J.Y.L. (2001). Resource Constraints And information Systems Implementation in Singaporean Small Business. Omega, 29(2), 143-156.

[12] Maguire, S.; Koh, S.C.L. & Magrys, A. (2007). The Adoption of E-Business and Knowledge Management in SMEs. Benchmarking: An International Journal, 14(1), 37-58.

[13] European Commission. (2004). The European E-Business Report. 3rd Synthesis Report of E-Business Watch, Enterprise Publications.

[14] Elbertsen, L.; Nijssen, E. & Benders, J. (2006). ERP use: exclusive or complemented? Industrial Management & Data Systems, 106(6), 811-824.

[15] Mabert, V.A.; Ashok, S. & Venkataramanan, M.A. (2000). Enterprise Resource Planning Survey of US Manufacturing Firms. Production and Inventory Management Journal, 41 (2), 52-58.

[16] Foley, P. & Ram, M. (2002). The Use of Online Technology By Ethnic Minority Businesses: A Comparative Study of the West Midlands and UK", Monograph. De Montfort University, Leicester. (www.sbs.gov.uk/content/research/EMB_IT.pdf). [01.05.2009],

[17] Taylor, M. & Murphy, A. (2004). SMEs and e-Business. Journal of Small Business and Enterprise Development, 11(3), 280-289.

[18] Laukkanen, S.; Sarpola, S. & Hallikainen, P. (2007). Enterprise Size Matters: Objectives and Constraints of ERP Adoption. Journal of Enterprise Information Management, 20(3), 319-334.

[19] Igbaria, M.; Zinatelli, N. & Cavaye, A.L.M. (1998). Analysis of Information Technology Success in Small Firms in New Zealand. International Journal of Information Management, 18(2), 103-119.

[20] Premkumar, G. & Roberts, M. (1999). Adoption of New Information Technologies in Rural Small Businesses. Omega, International Journal of Management Science, 27(1), 467-484.

[21] Quayle, M. (2002). E-Commerce: The Challenge for UK SMEs in the Twentieth Century. International Journal of Operations and Production Management, 22(10), 1148-1161.

[22] Lin, H.F. & Lee, G.G. (2005). Impact of Organizational Learning and Knowledge Management Factors on E-Business Adoption. Management Decision, 43(2), 171-188.

[23] Fillis, I.; Johannson, U. & Wagner, B. (2004). Factors Impacting on E-Business Adoption and Development in the Smaller Firm. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 10(3), 178-191.

[24] Caskey, K.R.; Hunt, I. & Browne, J. (2001). Enabling SMEs to Take Full Advantage of e-Business. Production Planning and Control, 12(5), 548-557.

[25] Jutla, D.; Bodoriclc, P. & Dhaliwal, J. (2002). Supporting the E-Business Readiness of Small and Medium-Sized Enterprises: Approaches and Metrics. Internet Researh Electronic Networking Applications and Policy, 12(2), 139-164.

[26] Ihlström, C. & Nilsson, M. (2003). E-Business Adoption • by S M Es- P rcreq uisites and Attitudes of SMEs in a Swedish Network. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 13(3-4), 211-223.

[27] Burridge, M. & Ang, A. (2003). Development of an Electronic-Business Planning Model for Small and Medium-Sized Enterprises. International Journal of Logistics: Research and Applications, 6(4), 289-304.

[28] Ramsey, E. & McCole, P. (2005). E-Business in Professional SMEs: The Case of New Zealand. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(4), 528-544.

[29] Pavic, S.; Koh, S.C.L.; Simpson, M. & Padmore, J. (2007). Could E-Business Create a Competetive Advantage in UK SMEs? Benchmarking: An International Journal, 14(3), 320-351.

[30] Rimantas, G. (2007). Barriers of e-Business Development in SMEs: Lithuania Case. The Sixth Wuhan International Conference on E-Business, May 27, China,, 251-259.

[31] Wagner, B.A.; Fiüis, I.. & Johansson, U. (2003). E-Business and E-Suppiy Strategy for Small and Medium Sized Businesses (SMEs). Supply Chain Management:An International Journal, 8(4), 343-354.

[32] Cagliano, R.; Caniato, F. & Spina, G. (2003). E-Business Strategy How Companies Are Shaping Their Supply Chain Through The Internet. International Journal of Operations and Production Management, 23(10), 1142-1162.

[33] Croom, S.R. (2005). The Impact of E-Business on Supply Chain Management. InternationalJournal of Operations and Production Management, 25(1), 55-73.

[34] Bernades, C. & Verville, J. (2005). Disparity of the Infusion of E-Business within SMEs: A Global Perspective. International Journal of Technology Management, 31 (l/2), 39-46.

[35] Hinson, R. & Sorensen, O. (2006). E-Business and Small Ghanaian Exporters. Online Information Review, 30(2), 116-138.

[36] Yang, S.M.; Yang, M.H. & Wu, J.T.B. (2005). The Impacts of Establishing Enterprise Information Portals on E-Business Performance. Industrial Management and Data Systems, 105(3), 349-368.

[37] Oktay, E.; Balkanlı, A.O. & Salepcioglu, A. (2004). Bilgi Toplumunda Yeni Ekonomi ve e-Dönüşiim Stratejileri. 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 25-26 Kasım, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 155-166.

[38] Kaynak, E.; Tatoğlu, E. & Kula, V. (2005). An Analysis of the Factors Affecting the Adoption of Electronic Commerce by SMEs Evidence from an Emerging Market. International Marketing Review, 22(6), 623-640.

[39] Pırnar, İ. (2005). Turizm Endüstrisinde E-Ticaret. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, Güz, 28-55.

[40] Kozak, R. (2007). Seyahat Acentalarının İş Süreçlerinde internetin Önemi (TURSAB - B.Y.K. Üyeleri Algılamaları Üzerine Bir Araştırma). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 1-17.

[41] Polatoğlu, V.N. (2007). Strategies That Work-The Case of An e-Retailer in an Emerging Market. International Journal of Emerging Markets, 2(4), 395-405.

[42] Sayar, C. & Wolfe, S. (2007). Internet Banking Market Performance: Turkey Versus The UK. International Journal of Bank Marketing, 25(3), 122-141.

[43] Gülenç, İ.F. & Karagöz, B. (2008). E-Lojistik ve Türkiye'de E-Lojistik Uygulamaları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 73-91.

[44] Özmen, Ş. (2003). Elektronik Pazarlamanın Çerçevesi ve Türkiye'deki KOBİ'lerin Konuyla İlgili Bilgi Düzeyleri ve Beklentileri. M.Ü. S.B.E. Öneri Dergisi, 90(3), 7-14.

[45] Büyiiközkan, G. (2004). Multi-Criteria Decision Making for E-Marketplace Selection. Internet Research, 14(2), 139-154.

[46] Gürsoy, M. (2006). Türkiye ve Kuzey Kıbrıs İşletmelerinin E-Kurumsal Kaynak Planlaması ile İlgili Karşılaştığı Sorunlar. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 85-104.

[47] İlkay, S. & Özdemir, A.İ. (2007). Türkiye'de E-İş Uygulamaları :İlk 500'e Giren Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), 285-303.

[48] OÇCD. (2003). A First Analysis Of Statistical Strategies Regarding SMEs, Workshop on Improving Statistics on SMEs and Entrepreneur ship, Paris.

[49] UNCTAD. (2003). Information Society Measurements: The Case Of E-Business, TD/B/COM.3/EM. 19/2.

[50] European Commission. (2007). The European E-Business Report. 5th Synthesis Report of E-Business Watch, Enterprise Publications.

[51] Nakip, M. (2006). Pazarlama Araştırmaları. 2. Baskı. Ankara: Seçkin Yayınları.

[52] Eurostat. (2006). Community Survey on ICT Usage in Enterprises. (http://www.ec.europa.eu/enterp rise/.../ ict/.../2007-ict-entr-survey-model-questionnaire-v-3-2-2007-04-19_en.pdf). [15.06.2008],

[53] Hadjimanolis, A. (1999). Barriers to Innovation for SMEs in a Small Less Developed Country (Cyprus). Technovation, 19(9), 561-570.

[54] Chau, S. & Lawrence, K. (1998). Electronic Commerce • Knowledge, Capabilities and Utilisation: The Tasmanian Perspective. CollECTeR '98 Conference Proceedings, September,(www.collecter.org/Coll98.proc.html). [13.01.2009]

Kaynak Göster