Sürdürülebilirlik muhasebesi standartları kurulu

Sürdürülebilirlik eski bir terim olmasına rağmen, iş dünyasındaki gelişmeler ve artan rekabet sebebiyle devamlılıklarını güvenceye almak isteyen işletmeler açısından yeniden önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve toplumsal olmak üzere üç boyuttan oluşur. Sürdürülebilirlik yaklaşımı bu üç boyutun işletme stratejilerine dahil edilmesini ve bu üç boyutla ilgili performansın raporlanmasını gerektirir. Sürdürülebilirlik muhasebesi ve raporlaması finansal muhasebenin tamamlayıcısı olarak kabul edilebilir. Finansal bilgi ve sürdürülebilirlik bilgisi birlikte kullanıldığında işletmenin değer yaratma ve performansı hakkında eksiksiz görünüm sunar. Bu çalışmanın amacı sektöre özel sürdürülebilirlik muhasebesi standartları oluşturan Sürdürülebilirlik Muhasebesi Standartları Kurulu hakkında bilgi sunmak ve nispeten yeni olan bu kuruluşla ilgili Türkçe literatüre katkı sağlamaktır.

Sustainability accounting standards board

Although sustainability is an old concept, developments in the business world and increased competition have caused the business entities to refocus on this concept in order to safeguard their continuity. Sustainability consists of three dimensions, economic, environmental, and social. Sustainability approach requires the integration of these dimensions into business strategies and the reporting the performance of business activities related to these three dimensions. Sustainability accounting and reporting can be considered as a complement to financial accounting. When used together, financial information and sustainability information can provide a complete view of the performance and value creation of a corporation. This paper aims to provide information regarding the Sustainability Accounting Standards Board that provides industry specific sustainability accounting standards and to contribute to the Turkish literature regarding this relatively new organization.

Kaynakça

[1] WCED Report – Our Common Future (1987). (http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf)

[2] Baron, D.P. (2000). Business Environment. New Jersey:Prentince Hall

[3] Tokgöz, N. & Önce, S. (2009). Şirket Sürdürülebilirliği: Geleneksel Yönetim Anlayışına Alternatif. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 249-275.

[4] Aksoy, Ç. (2013). Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Ölçek Önerisi ve Türkiye’deki İşletmelerde Uygulaması. Muhasebe Finansman Doktora Tezi , Sosyal Bilimler Enstitüsü. Marmara Üniversitesi.

[5] Özsözgün Çalışkan, A. (2012). Sürdürülebilirlik Raporlaması. Ankara SMMO Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1, 41-69.

[6] Gray, R. & Milne, M. (2004). Towards Reporting on the Triple Bottom Line: Mirages, Methods and Myths. Ed: Henriques, A., Richardson, J. The Triple Bottom Line:Does It AllAdd Up?, London: Earthscan Publishing.

[7] Gao, Y. (2011). CSR in an Emerging Country: A Content Analysis of CSR Reports of Listed Companies. Baltic Journal of Management, 6(2), 263-291.

[8] Schaltegger, S. & Herzig, C. (2006). Corporate Sustainability Reporting-An Overview. Ed: Schaltegger, S., Bennet, M. & Burrit, R. Sustainability Accounting and Reporting. Dordrecht: Springer Publishing.

[9] Schaltegger, S. & Herzig, C. (2006). Sustainability Accounting and Reporting: Development, Linkages and Reflection. Ed: Schaltegger, S., Bennet, M. & Burrit, R. Sustainability Accounting and Reporting. Dordrecht: Springer Publishing.

[10] http://www.sasb.org

[11] SASB (2013). Conceptual Framework.

[12] SASB (2013). Conceptual Framework.

[13] http://www.sasb.org

[14] SASB (2013). Conceptual Framework.

[15] http://www.sasb.org

[16] http://www.sasb.org

[17] SASB (2013). Conceptual Framework.

[18] https://www.globalreporting.org

[19] http://www.theiirc.org

[20] http://borsaistanbul.com

[21] https://www.pwc.com.tr

[22] http://kurumsalsurdurulebilirlik.com

Kaynak Göster