Online tüketimi teşvik: Sanal ortamda tüketici ikna süreci ve belirleyicileri

Özet: İnternetin bir satış ve pazarlama mecrası olarak işletmelere sunduğu avantajlar belirgin olmakla birlikte, burada asıl sorun; "yeni çağın yeni tüketicileri" olarak adlandırılabilecek olan internet kullanıcılarının fiziksel ortamdaki rakipler yerine sanal mağazalara yönelmeleri için ikna edilmeleridir. Bu çerçevede denilebilir ki, sanal mağazacılığın başarısı; "sanal ortamda bir ikna süreci yapılaııdırabilme becerisi" ile yakından ilişkilidir. İkna sürecinin başarıyla yapılandırılabilmesi için, tüketicilerin online satın alma davranışına yönelik tutumlarını oluşturan faktörlerin neler olduğu üzerinde durulmalıdır. Bu faktörler, tasarlanacak, bir ikna sürecinin temel yapı taşları olarak düşünülebilir. Bu çalışma, tüketicilerin online alışverişe yönelik tutumu ile buna etki edebilecek olası faktörleri bir arada ele alan bir modele dayanmaktadır. Gerekli veriler, çeşitli internet sitelerinin forum sayfalarına üye olan 219 katılımcıdan anket yöntemi ile elde edilmiştir. Model çerçevesinde geliştirilen hipotezler faktör ve regresyon analizleri uygulanarak test edilmiştir.

Inducement for online consumers: Determinants of persuasion process on the virtual arena

Abstract: However the advantages provided by internet to businesses are clear, it still remains the matter of persuading consumers for virtual markets rather than physical/traditional frame. This context it can be stated that the success of virtual marketing is closely related to creating a persuasion process towards virtual stores. It should be focused on the possible factors consisting of the attitude towards online shopping in order to build an effective persuasion process. Because these factors can serve as fundamental constructs for the process. This study analyses the question on which factors virtual stores should emphasize to persuade consumers for virtual markets. The data were collected through a structured questionnaire from 219 individual consumers in "forum pages" of various websites. Hypotheses of this study were tested through factor and regression analyses.

Kaynakça

[1]Koyuncu C. & Lien, D. (2003). E- Commerce and Consumer's Purchasing Behavior. Applied Economics, 35(6), 721-726.

[2]Doyle, P. (2003). Değer Temelli Pazarlama. (Çev.: Barış, G.). İstanbul: Media Cat Yayınları.

[3](2005). Gelecek ve İnternet (www..acnielsen.com/news ). [19.10.2005].

[4]Chen, L.; Gillenson, M.L. & Sherrell, D.L. (2002). Enticing Online Consumers: an Extended Technology Acceptance Perspective. Information Management, 39(8), 705-719.

[5]Li, N. & Zhang, P. (2002). Consumer Online Attitudes and Behavior: An Assessment of Research. Eighth Americas Conference on Information Systems, Melbourne, Victoria, August, 509-517.

[6]Westland, J.C. & Au, G..(1997). A Comparison Of Shopping Experiences Across Three Competing Digital Retailing interfaces. International Journal of Electronic Commerce, 2(2), 57-69.

[7]Jarvenpaa, S.L & Todd, P.A. (1999). Consumer Reactions to Electronic Shopping on the World Wibe Web. International Journal of Electronic Commerce, 1(2), 55-88.

[8]Bhatnagar, A.; Misra, S. & Rao, H.R. (2000). Online Risk Convenience and Internet Shopping Behavior. Communications of the ACM. 43(11), 98-105.

[9]Szymanski, D. & Hisse, R. (2000). E-satisfaction: an Initial Examination. Journal of Retailing, 76 (3), 309-322.

[10]Wen, H.J.; Chen, H.G. & Hwang, G. (2001). E-Commerce Web Site Design Strategies And Models. Information Management & Computer Security, 9(1), 5-12.

[11]Mariotti, S. & Sgobbi, F. (2001). Alternative Paths For The Growth Of. E- Commerce Futures, 33(2), 109-125.

[12]Jarvenpaa, S.L.; Tractinsky, N. & Saarinen, L. (1999). Consumer Trust in an Internet Store: a Cross-Cultural Validation. Journal of Computer Mediated Communication 5(2), 325-344.

[13]Palumbo, F. & Herbig, P. (1998). International Marketing Tool, the Internet. Intustrial Managements Data Systems, 98(6), 253-261.

[14]Thompson, S. & Teo, H. (2002). Attitudes Toward Online Shopping and The Internet Behaviour. Information Techonology. 21(4), 259-271.

[15]Johnson, D. (1999). Who is on the Internet and Why. The Futurist, Aug/Sep, 11.

[16]Yoon, S.J. (2002). The Antecedents and Consequences of Trust in Online Purchase Decision. Journal Of Interactive Marketing, 16(2), 47-63.

[17]Bellman, S.; Lohse, L.G. & Johnson, E.J. (1999). Predictors of Online Buying Behavior. Communications of the ACM, 42(12), 32-38.

[18]Davis, F.D.; Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1989). User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Sciences, 35(8), 982-1003.

[19]Davis, F.D. (1989). Percieved Usefulness Percieved Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 12(3), 319-340.

[20]Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitude and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, New Jersey; Prentice- Hall.

[21]Nunnally, J.C. (1978). Psychometric Theory. New York: McGraw Hill Book Company.

[22]Hair, J.F.; Anderson, R.E.; Tatham, R.L. & Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis. Sixth Ed. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.

Kaynak Göster

ÖNERİ
  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

5.6b2b