MİSYON İFADELERİ ÜZERİNDEN PAZARLAMA FELSEFELERİNİN KEŞFEDİLMESİ: CAPITAL 500 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Stratejik işletme planlaması sürecinde önemli bir yere sahip olan misyon ifadesinin belirlenmesi işlemi, işletmelerin birer marka olarak kendilerini hedef kitlelerine anlatabilmeleri konusunda yararlandıkları önemli bir iletişim aracıdır. Bu çerçevede, pazarlama iletişimi açısından önem arz eden misyon ifadesi, Kotler ve Armstrong'un [1] de ifade ettikleri gibi, daha fazla pazar yönelimli olmalı, ürün ve teknoloji terimleri yerine, daha çok temel müşteri ihtiyaçlarının tatmin edilmesine vurgu yapmalıdır. Bu sürecin sonunda, işletmeler hedef kitlelerine temel felsefeleri hakkında ipuçları vermiş olacaklardır. Bu çalışma güncel Capital 500 listesinde yer alan işletmelerin misyon ifadelerinin analiz edilmesi yoluyla literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, analiz sürecinde NVIVO paket programı yardımıyla, söz konusu işletmelerin web sitelerinden ulaşılabilen misyon ifadeleri, Pearce ve David tarafından 1987 yılında bir misyon ifadesinde yer alması gereken bileşenleri ifade etmek amacıyla ortaya konan taslak içerisinde yer alan "felsefe" bileşeni temelinde incelenmiştir. Veri analizi kısmında, Capital 500 listesinde yer alan işletmeler faaliyet gösterdikleri sektörler ölçüsünde gruplandırılmış ve sektörlerde hâkim olan felsefi düşüncelerin saptanması amaçlanmıştır. Böyle bir araştırma ile birlikte, misyon ifadelerinin, işletmelerin iş yapma şekillerini farklılaştırma sürecindeki önemi hakkında farkındalık yaratılmış olacaktır

EXPLORING THE MARKETING PHILOSOPHY THROUGH MISSION STATEMENTS: A STUDY ON CAPITAL 500

Mission statement, possesing an important place at strategic business planning process, is also a critical communication tool used by companies for expressing themselves to their target audiences. In this context, the mission statement, acting an important role at marketing communications, should be more market oriented and should emphasize on satisfying customer needs more than product and technologic terms, as Kotler and Armstrong [1] state. In the end of this process, companies will give their target audiences a clue about their basic philosophy. The present study aims to contribute to the literature by analyzing the content of mission statements of Capital 500 companies. A content analysis was conducted on these companies' accessed mission statements via NVIVO, based on the "philosophy" component that placed in the framework of Pearce and David's study exploring the mission statement components. At the data analysis process, companies were segmented with respect to their sectors they operate and the dominant philosophical thought for each sector was aimed to be determined. The research will create an awareness on the importance of mission statements on differentiating the business styles of the competing companies

Kaynakça

1] Kotler, P. & Armstrong, G. (2014). Principles of Marketing . Fifteenth Edition. Pearson Edu- cation Limited. [2] Strong, C. (1997). The Question We Continue to Ask: How Do Organizations Define Their Mission?. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science , 3 (4), 268-283. [3] Davies, S. W. & Glaister, K. W. (1997). Business School Mission Statements-the Bland Leading the Bland. Long Range Planning , 30 (4), 594-604. [4] Sidhu, J. (2003). Mission Statements: Is It Time to Shelve Them?. European Management Journal , 21 (4), 439-446. [5] Pearce, J. A. & David, F. (1987). Corporate Mission Statements: The Bottom Line. Academy of Management Executive , 1 (2), 109-116. [6] Arabac ı , İ . B. & Ş ener, G. (2014). Üniversitelerin Misyon İ fadelerinin Tematik Olarak İ nce- lenmesi. Kastamonu E ğ itim Dergisi, 22 (2), 701-716. [7] Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2010). Pazarlama 3.0 . Optimist Yay ı nlar ı . [8] Genç, K. Y. (2012). Searching for the Quality of the Missions Statements of Turkish Private Universities. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 439-451. [9] Baetz, M. C. & Bart, C. K. (1996). Developing Mission Statements Which Work. Long Range Planning , 29 (4), 526-533. [10] Greengarten-Jackson, J., Yau, S. C., Gitlow, H. & Scandura, T. A. (1996). Mission Statements in Service and Industrial Corporations. International Journal of Quality Science , 1 (1), 48-61. [11] Candemir, A. & Zalluho ğ lu, A. E. (2013). Exploring the Innovativeness and Market Orien- tation Through Mission and Vision Statements: The Case of Istanbul Stock Exchange Com- panies. 9 th International Strategic Management Conference , Procedia - Social and Behavioral Sciences , 99, 619-628. [12] Kemp, S. & Dwyer, L. (2003). Mission Statements of International Airlines: A Content Analysis. Tourism Management , 24, 635-653. [13] Köseo ğ lu, M. A. & Temel, E. K. (2008). Sektörlere Göre Misyon İ fadelerinde Kullan ı lan Ö ğ elerdeki Farkl ı la ş malar: İ MKB Ş irketleri Üzerine Bir Ara ş t ı rma. Eski ş ehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 71-86. [14] Bako ğ lu, R. &. A ş kun, B. (2007). Mission Statements of Socially Responsible Firms: A Con- tent Analysis. Journal of Global Strategic Management, 1 (1), 66-74. [15] Köseo ğ lu, M. A. (2008). İş letmeler Var Olma Sebeplerini Nas ı l İ fade Ederler?: KOB İ 'lerin Misyon İ fadeleri Üzerine Bir Ara ş t ı rma. Yönetim ve Ekonomi, 15 (2), 89-97. [16] Castro, R. & Lohmann, G. (2014). Airport Branding: Content Analysis of Vision Statements. Research in Transportation Business & Management , 10, 4-14. [17] Alt ı nkurt, Y. & Y ı lmaz, K. (2011). İ lkö ğ retim ve Ortaö ğ retim Okullar ı n ı n Vizyon, Misyon ve De ğ erleri ile İ lgili Bir Çözümleme. Akademik Bak ı ş Dergisi, 23, 1-15. [18] Köseo ğ lu, M. A. & Ocak, S. (2010). Misyon İ fadelerinde Kullan ı lan Ö ğ eler İş letmelerin Mülkiyet Yap ı s ı na Göre De ğ i ş ir Mi?: Özel ve Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Ara ş t ı rma, Hacettepe Sa ğ l ı k İ daresi Dergisi, 13 (1), 63-79. [19] Karabulut Temel, E. & Köseo ğ lu, M. A. (2010). İş letmelerin Misyon İ fadelerinde Payda ş lara Yer Var m ı ? İ MKB ş irketleri Üzerine Bir Ara ş t ı rma, Dumlup ı nar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, 191-198.. [20] Özdem,G. (2011). Yüksekö ğ retim Kurumlar ı n ı n Stratejik Planlar ı nda Yer Alan Vizyon ve Misyon İ fadelerinin Analizi, Kuram ve Uygulamada E ğ itim Bilimleri, 11 (4), 1869-1894. [21] Erol, Y. & Kanbur, E. (2014). Misyon ve Vizyon İ fadelerine Göre Türkiye'nin İ lk 100 Büyük Ş irketinin Giri ş imcilik Özellikleri, Bu siness and Economics Research Journal, 5 (3), 149-165.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0845
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1994
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

811 151